- projekt – UCHWAŁA Nr XVII/…./12 RADY GMINY BONIEWO z dnia 11 lipca 2012 r. w sprawie nadania Statutu Zespołu Szkół w Boniewie


- projekt –
UCHWAŁA  Nr XVII/…./12
RADY GMINY BONIEWO
z dnia 11 lipca 2012 r.
 
w sprawie nadania Statutu Zespołu Szkół w Boniewie
 
            Na podstawie art. 58 ust.6 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty
( Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, Nr 273, poz. 2703 , Nr 281, poz. 2781; z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400 i Nr 249, poz. 2104; z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532 i Nr 227, poz. 1658; z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280 i Nr 181, poz. 1292; z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370 i Nr 235, poz. 1618; z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458, Nr 157, poz. 1241 i Nr 219, poz. 1705; z 2010 r. Nr 44, poz. 250, Nr 54, poz. 320, Nr 127, poz. 857, Nr 148, poz. 991;
z 2011 r. Nr 106, poz. 622, Nr 112, poz. 654, Nr 149, poz. 887, Nr 205, poz. 1206 ) uchwala się, co następuje:
 
 
 
            § 1. Nadaje się statut Zespołu Szkół w Boniewie w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały
 
            § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Boniewo.
 
            § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 września 2012 r. i podlega ogłoszeniu przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Boniewie.
 
 
 
  Statut dalej (60kB) word

metryczka


Wytworzył: Grażyna Kwiatkowska (6 lipca 2012)
Opublikował: Zdzisława Bywalska (6 lipca 2012, 18:03:52)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1631