- projekt - UCHWAŁA Nr XVII/ …../12 RADY GMINY BONIEWO z dnia 11 lipca 2012 r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli


- projekt -
UCHWAŁA  Nr  XVII/ …../12
RADY GMINY BONIEWO
z dnia 11 lipca 2012 r.
 
 w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli
 
            Na podstawie art. 30 ust.6 i ust 6a i art. 49 ust.2, art 54 ust. 1, 3 i 7 oraz art. 91d  pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela ( Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, Nr 170, poz. 1218, Nr 220, poz. 1600; z 2007 r. Nr 17, poz. 95, Nr 80, poz. 542, Nr 102, poz. 689, Nr 158, poz. 1103,  Nr 176, poz. 1238, Nr 191, poz. 1369, Nr 247, poz. 1821; z 2008 r. Nr 145, poz. 917 Nr 227, poz. 1505; z 2009 Nr 1, poz  , Nr 56, poz. 458, Nr 97, poz. 800, Nr 213, poz. 1650, Nr 216, poz. 1706; z 2011 r. Nr 149, poz. 887 ) oraz przepisów rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia za pracę w dniu wolnym od pracy ( Dz. U. z 2005 r. Nr 22, poz. 181; z 2006 r.  Nr 43, poz.293; z 2007 r. Nr 56, poz. 372; z 2008 r. Nr 42, poz. 257; z 2009 r. Nr 52, poz. 422, Nr 222, poz. 1755: z 2010 r. Nr 131, poz. 885; z 2011 r. Nr 161, poz. 967) po uzgodnieniu ze Związkiem Nauczycielstwa Polskiego Zarządem Oddziału w Boniewie  uchwala się, co następuje:
            § 1.  Ustala się Regulamin dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Boniewo określający wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, za warunki pracy oraz wysokość i warunki wypłacania innych składników wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
 
            § 2.  Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Boniewo oraz dyrektorom szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Boniewo.
 
            § 3. Traci moc uchwała nr XXVI/133/09 Rady Gminy Boniewo z dnia 25 marca 2009 r.
w sprawie przyjęcia Regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowych warunków przyznawania nauczycielom dodatków : za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego , za warunki pracy oraz wysokość i warunki wypłacania innych składników wynagrodzenia wynikających
ze stosunku pracy,  szczegółowy  sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe
i godziny doraźnych zastępstw, a także wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania i uchwała nr XXVII/139/09 Rady Gminy Boniewo z dnia 27 kwietnia 2009 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia  Regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowych warunków przyznawania nauczycielom dodatków : za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego , za warunki pracy oraz wysokość
i warunki wypłacania innych składników wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy,  szczegółowy  sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania
 
            § 4.   Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko- Pomorskiego i wchodzi w życie po 14 dniach od opublikowania.
 
                                              
                                      
 
  Regulamin dalej (25kB) plik
 
 

metryczka


Wytworzył: Grażyna Kwiatkowska (6 lipca 2012)
Opublikował: Zdzisława Bywalska (6 lipca 2012, 17:58:14)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1785