UCHWAŁA Nr XVII/…./12 RADY GMINY BONIEWO z dnia 11 lipca 2012 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli


- projekt -
UCHWAŁA Nr XVII/…./12
RADY GMINY BONIEWO
z dnia 11 lipca 2012 r.
 
w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli
 
Na podstawie art. 49 ust. 2 i art. 91 d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela ( Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, Nr 170, poz. 1218, Nr 220, poz. 1600; z 2007 r. Nr 17, poz. 95, Nr 80, poz. 542, Nr 102, poz. 689, Nr 158, poz. 1103,  Nr 176, poz. 1238, Nr 191, poz. 1369, Nr 247, poz. 1821; z 2008 r. Nr 145, poz. 917 Nr 227, poz. 1505; z 2009 Nr 1, poz  , Nr 56, poz. 458, Nr 97, poz. 800, Nr 213, poz. 1650, Nr 216, poz. 1706; z 2011 r. Nr 149, poz. 887 ) po konsultacji ze Związkiem Nauczycielstwa Polskiego Zarządem Oddziału
w Boniewie  uchwala się, co następuje:
 
§ 1. Uchwala się kryteria i tryb przyznawania nagród dla nauczycieli, uwzględniając osiągnięcia w pracy dydaktyczno – wychowawczo – opiekuńczej i  realizacji innych zadań statutowych szkoły, sposób podziału środków na nagrody organu prowadzącego szkołę i dyrektorów szkół oraz tryb zgłaszania kandydatów do nagród..
 
§ 2. 1. Dokonuje się podziału specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno- wychowawcze:
a)      80 %  środków funduszu przeznacza się na nagrody przyznawane przez dyrektora,
b)      20 %  środków funduszu przeznacza się na nagrody przyznawane przez organ prowadzący dla nauczycieli i dyrektorów.
2. Nagrody przyznają:
a) Dyrektorzy w stosunku do nauczycieli,
b) Wójt Gminy w stosunku do dyrektorów i nauczycieli.
 
      § 3. Nagrody ze specjalnego funduszu nagród mają charakter uznaniowy. Przyznanie nauczycielowi nagrody uzależnione jest w szczególności od przepracowania w szkole, co najmniej 1 roku oraz spełnienia odpowiednio przynajmniej 8 –miu z następujących kryteriów:
1)      w zakresie pracy dydaktyczno – wychowawczej :
a) osiąga dobre wyniki w nauczaniu potwierdzone w sprawdzianach i egzaminach uczniów,
b) podejmuje działalność innowacyjna w zakresie wdrażania nowatorskich metod nauczania i         wychowania, realizacji innowacji pedagogicznych i publikacji,
c) osiąga dobre wyniki w nauczaniu, potwierdzone zakwalifikowaniem uczniów do udziału w zawodach  i konkursach ,
d) posiada udokumentowane osiągnięcia pracy z uczniami uzdolnionymi lub z uczniami mającymi trudności w nauce,
e) przygotowuje i wzorowo organizuje uroczystości szkolne lub środowiskowe,
f) prowadzi znaczącą działalność wychowawczą w klasie, szkole lub placówce przez organizowanie wycieczek, udział uczniów w spektaklach teatralnych, koncertach , wystawach i spotkaniach,
g) organizuje imprezy kulturalne, sportowe, rekreacyjne i wypoczynkowe,
h) organizuje i prowadzi wypoczynek dzieci i młodzieży,
i)  osiąga dobre wyniki w pracy resocjalizacyjnej z uczniami:
       2)  w zakresie pracy opiekuńczej :
a) zapewnia pomoc i opiekę uczniom lub wychowankom będącym w trudnej sytuacji materialnej lub życiowej, pochodzącym z rodzin ubogich lub patologicznych,
b) prowadzi działalność mającą na celu zapobieganie i zwalczanie przejawów patologii społecznej wśród dzieci i młodzieży, w szczególności narkomanii  i alkoholizmu,
c) organizuje współpracę szkoły lub placówki ze służbą zdrowia, Policją, Gminną Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, organizacjami i stowarzyszeniami oraz rodzicami w zakresie zapobiegania i usuwania przejawów patologii społecznej i niedostosowania społecznego dzieci i młodzieży,
d) organizuje udział rodziców w życiu szkoły lub placówki, rozwija formy współdziałania szkoły lub placówki z rodzicami:
       3)  w zakresie działalności pozaszkolnej, polegającej na:
            a) prowadzeniu przedsięwzięć integrujących szkołę ze środowiskiem lokalnym,
b) udziale w zorganizowanych formach doskonalenia zawodowego,
c) udzielaniu aktywnej pomocy w adaptacji zawodowej nauczycieli podejmujących pracę w zawodzie nauczyciela,
d) wprowadzenie działań innowacyjnych.
           
            § 4. Przy przyznawaniu nagród organu prowadzącego w stosunku do dyrektorów placówek
      oświatowych uwzględnia się następujące kryteria:
1)      przestrzeganie prawa oświatowego;
2)      właściwe gospodarowanie środkami budżetowymi;
3)      pozyskiwanie innych środków finansowych i rzeczowych dla placówki którą kierują;
4)      wprowadzenie działań innowacyjnych;
5)      prawidłową współpracę z organem prowadzącym szkołę lub placówkę oświatową oraz innymi jednostkami;
6)      prawidłową współpracę z rada pedagogiczną , rada szkoły i rada rodziców, samorządem szkolnym;
7)      prowadzenie prawidłowej polityki kadrowej;
8)      szczegółowe obciążenie pracami związanymi z organizacja szkoły lub placówki oświatowej;
9)      dbanie o dobro szkoły lub placówki oświatowej.
 
§ 5. 1. Nagrody przyznaje Wójt Gminy lub dyrektor szkoły z własnej inicjatywy.
2. Wniosek o przyznanie nagrody mogą składać również:
1) organy szkoły;
2) zakładowa organizacja związkowa.
 
§ 6. 1. Nagrody, których mowa w § 3, przyznaje się z okazji Dnia Edukacji Narodowej.
2. W uzasadnionych przypadkach Wójt Gminy, alko dyrektor szkoły, może przyznać nagrodę w innym czasie według zasad określonych w niniejszej uchwale.
3. Wnioski o nagrodę należy składać do 30 września każdego roku lub na 30 dni przed planowanym terminem wręczenia nagrody.
 
§ 7. Kopię decyzji o przyznaniu nagrody umieszcza się w teczce akt osobowych nauczyciela.
 
§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy oraz dyrektorom szkół.
 
§ 9. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od opublikowania.
 
 
 

metryczka


Wytworzył: Grażyna Kwiatkowska (6 lipca 2012)
Opublikował: Zdzisława Bywalska (6 lipca 2012, 17:56:06)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1900