- projekt- UCHWAŁA Nr XVII/…./12 RADY GMINY BONIEWO z dnia 11 lipca 2012 r. w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej w Osieczu Małym


- projekt-
UCHWAŁA  Nr XVII/…./12
RADY GMINY BONIEWO
z dnia 11 lipca 2012 r.
 
w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej w Osieczu Małym
 
            Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806;  z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457;z 2006 r. Nr 17,  poz. 128 i Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 , Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675; z 2011 r. Nr 21, poz. 11, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281; z 2012 r. poz. 567) i art. 59 ust. 1 w związku z art. 5 c ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, Nr 273, poz. 2703 , Nr 281, poz. 2781; z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400 i Nr 249, poz. 2104; z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532 i Nr 227, poz. 1658; z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280 i Nr 181, poz. 1292; z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370 i Nr 235, poz. 1618; z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458, Nr 157, poz. 1241 i Nr 219, poz. 1705; z 2010 r. Nr 44, poz. 250, Nr 54, poz. 320, Nr 127, poz. 857, Nr 148, poz. 991; z 2011 r. Nr 106, poz. 622, Nr 112, poz. 654, Nr 149, poz. 887, Nr 205, poz. 1206 ) uchwala się, co następuje:
 
§ 1. Wyraża się zamiar likwidacji Szkoły Podstawowej w Osieczu Małym z dniem 31 sierpnia 2013 r.
 
§ 2. Uczniowie zlikwidowanej Szkoły będą mieli zapewnioną możliwość kontynuowania nauki w Publicznej Szkole Podstawowej w Boniewie.
 
§ 3. Zobowiązuje się Wójta Gminy Boniewo do:
1)      zawiadomienia rodziców uczniów oraz Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty o zamiarze likwidacji szkoły,
2)       wystąpienia do Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty o opinię w sprawie likwidacji szkoły.
 
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Boniewo.
 
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
  Uzasadnienie do Uchwały Nr XVII/…./12 w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej w Osieczu Małym
 
            Zamiar likwidacji Szkoły Podstawowej w Osieczu Małym uzasadniają następujące przesłanki:
Od kilku lat zmniejsza się liczba uczniów tej szkoły. W roku szkolnym 2011/2012 do szkoły
Uczęszczało …….uczniów.
Prognoza demograficzna na przyszłe lata przedstawia się następująco:
rok 2012/2013   -      uczniów
      2013/2014   -      uczniów
      2014/2015   -      uczniów
      2015/2016   -      uczniów
 
W szkole dokonano łączenia klas, co niekorzystnie wpływa na realizację programu nauczania oraz stwarza bariery psychologiczne dzieciom po przejściu do gimnazjum. Podkreślić należy, że w roku szkolnym 2011/2012   ….% uczniów z obwodu Szkoły Podstawowej w Osieczu Małym uczęszcza już do Szkoły Podstawowej w Boniewie, poza tym……..większość uczniów jest z terenu ościennej gminy.
Za likwidacją szkoły przemawiają również względy ekonomiczne . Koszt utrzymania jednego ucznia tej szkoły w roku 2011 wynosił średnio …………….. z czego Gmina Boniewo pokryła z własnych środków ……………….. zł. ( ………………zł to otrzymana subwencja).
Po zlikwidowaniu szkoły dotychczasowi uczniowie będą mieli zapewnioną możliwość kontynuowania nauki w Szkole Podstawowej w Boniewie. Gmina zapewni bezpieczny dowóz uczniów do tej szkoły. Szkoła Podstawowa w Boniewie dysponuje odpowiednimi warunkami lokalowymi , posiada stołówkę szkolną i  w budowie jest sala widowiskowo-sportowa.
Po zlikwidowaniu szkoły budynek przeznaczony zostanie na cele publiczne dla mieszkańców Gminy.
            W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne.

metryczka


Wytworzył: Grażyna Kwiatkowska (6 lipca 2012)
Opublikował: Zdzisława Bywalska (6 lipca 2012, 17:52:15)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1766