- projekt - UCHWAŁA NR XVI/…./12RADY GMINY BONIEWO z dnia 16 maja 2012 r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2011 rok


- projekt -
UCHWAŁA NR XVI/…./12
RADY GMINY BONIEWO
z dnia 16 maja 2012 r.
 
w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu
za 2011 rok
 
            Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt  4 i art. 28 a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717
i Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675; z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281 oraz art. 271 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157, poz. 1240 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 96, poz. 620, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726, Nr 185, poz. 1092;
z 2011 r. Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707 ) uchwala się, co następuje:
 
 
            § 1. Po rozpatrzeniu sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Boniewo za 2011 rok
i zapoznaniu się : ze sprawozdaniami finansowymi , opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym przez Wójta sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2011 rok oraz  wnioskiem Komisji Rewizyjnej, informacją o stanie mienia gminy, stanowiskiem komisji rewizyjnej oraz po dyskusji, Rada Gminy u d z i e l a Wójtowi Gminy Boniewo Panu Markowi Klimkiewiczowi absolutorium za 2011 rok.
 
            § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Boniewie.
                                                                      
 
               Uzasadnienie                             
                
            Zgodnie z art. 270 ust. 1  ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.  o finansach publicznych 
( Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 ze zmianami)  Wójt Gminy złożył sprawozdanie roczne
z wykonania budżetu G miny Boniewo za 2011 r. Radzie Gminy Boniewo i przekazał Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy Zespół we Włocławku celem zaopiniowania.
Komisja Rewizyjna Rady Gminy Boniewo pozytywnie zaopiniowała wykonanie budżetu za 2011 r. i  wnioskowała do Rady Gminy Boniewo wnioskiem z dnia 25 kwietnia 2012 r.
o udzielenie Wójtowi Gminy Boniewo absolutorium za 2011 rok.
Komisja na posiedzeniu w dniu 18 i 25 kwietnia 2012 r. przeanalizowała przedłożone sprawozdanie i stwierdziła, że budżet został realizowany zgodnie z założeniami przyjętymi przez Radę Gminy Boniewo.
            Przedmiotem analizy Komisji Rewizyjnej poza samym sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2011 r. było również dołączone do niego sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Boniewie.
 
 
 
 
Komisja otrzymała i przeanalizowała także sprawozdanie z realizacji wydatków Gminy za  2011 r.
Dodatkowo Komisja Rewizyjna zbadała również dokumenty – sprawozdania w zakresie podatków i opłat w 2011 r. udzielonych ulg, odroczeń, umorzeń i przyczyn umorzeń oraz informację o stanie mienia Gminy Boniewo.
            W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne.
                                                                                             
 

metryczka


Wytworzył: Przewodniczący Rady Gminy Jarosław Gazda (11 maja 2012)
Opublikował: Zdzisława Bywalska (11 maja 2012, 12:15:41)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1938