- projekt - UCHWAŁA Nr XVI/…/12 RADY GMINY BONIEWO z dnia 16 maja 2012 r. w sprawie utworzenia Zespołu Szkół w Boniewie


- projekt -
UCHWAŁA Nr XVI/…/12
RADY GMINY BONIEWO
z dnia 16 maja  2012 r.
 
w sprawie utworzenia Zespołu Szkół w Boniewie
            Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.1271 i Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675; z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz.777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281) oraz art. 62 ust. 1, 3 i 5 b w związku z art. 5 ust. 2 pkt 1 i ust. 5, art. 58 oraz art. 5 c pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, poz. 2781; z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400 i Nr 249, poz. 2104; z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532 i Nr 227, poz. 1658; z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280 i Nr 181, poz. 1292; z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370 i Nr 235, poz. 1618; z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458, Nr 157, poz. 1241 i Nr 219, poz. 1705; z 2010 r. Nr 44, poz. 250, Nr 54, poz. 320, Nr 127, poz. 857 i Nr 148, poz. 991; z 2011 r. Nr 106, poz. 622, Nr 112, poz. 654, Nr 149, poz. 887, Nr 205, poz. 1206 ) uchwala się, co następuje:
 
            § 1. Z dniem 1 września 2012 r. tworzy się Zespół Szkół w Boniewie, ul. Szkolna 32, którego akt założycielski stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
 
            § 2. W skład Zespołu Szkół w Boniewie, ul. Szkolna 32, wchodzą szkoły:
1)      Publiczne Przedszkole w Boniewie;
2)      Publiczna Szkoła Podstawowa w Boniewie;
3)      Publiczne Gimnazjum w Boniewie.
 
     § 3. Zespół Szkół w Boniewie, ul. Szkolna 32 staje się samodzielna jednostką budżetową: przejmie mienie, wierzytelności i zobowiązania oraz dokumentację Publicznej Szkoły Podstawowej w Boniewie i Publicznego Gimnazjum w Boniewie.
 
      § 4. Zasięg terytorialny (obwody ) szkół wymienionych w § określają uchwały Rady Gminy Boniewo w sprawie określenia obwodu Szkoły Podstawowej w Boniewie oraz
w sprawie określenia obwodu Publicznego Gimnazjum w Boniewie.
 
            § 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Boniewo.
 
            § 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Boniewie.
 
 
 
 
 
- projekt –Załącznik do uchwały nr XVI/…/12
Rady Gminy Boniewo z dnia 16 maja 2012 r.
w sprawie  utworzenia Zespołu Szkół
w Boniewie
 
Akt Założycielski
Zespołu Szkół w Boniewie
 
            Na podstawie art. 58 ust. 1 i 2 i art. 62 ust.1, 3 i 5 b w związku z art. 5 c pkt 1 ustawy
z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, poz. 2781; z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400 i Nr 249, poz. 2104; z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532 i Nr 227, poz. 1658; z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280 i Nr 181, poz. 1292; z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370 i Nr 235, poz. 1618; z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458, Nr 157, poz. 1241 i Nr 219, poz. 1705; z 2010 r. Nr 44, poz. 250, Nr 54, poz. 320, Nr 127, poz. 857 i Nr 148, poz. 991; z 2011 r. Nr 106, poz. 622, Nr 112, poz. 654, Nr 149, poz. 887, Nr 205, poz. 1206 ) oraz art. 18 ust. 2 pkt 9 lit ha ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.1271 i Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675; z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz.777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281)
Rada Gminy Boniewo
 
            § 1. 1. Tworzy się z dniem 1 września 2012 r. Zespół Szkół w Boniewie z siedzibą
w Boniewie ul. Szkolna 32, 87-851 Boniewo.
2. W skład Zespołu Szkół w Boniewie wchodzą:
1) Publiczne Przedszkole w Boniewie;
2) Publiczna Szkoła Podstawowa w Boniewie;
3) Publiczne Gimnazjum w Boniewie.
           
            § 2. Do obwodu Zespołu Szkół w Boniewie należą miejscowości : Anielin, Arciszewo, Bnin, Boniewo, Bierzyn, Czuple, Grójec, Grójczyk, Janowo, Jastrzębiec, Jerzmanowo, Lubomin, Lubomin Leśny, Lubomin Rządowy, Kaniewo, Łączewna, Łąki Wielkie, Łąki Markowe, Łąki Zwiastowe, Michałowo, Mikołajki, Osiecz Wielki, Osiecz Mały, Otmianowo, Paruszewice, Sarnowo, Sieroszewo, Sułkówek, Wólka Paruszewska, Żurawice.
           
            § 3. Zespół przejmuje wszystkie należności i zobowiązania łączonych jednostek. Majątek łączonych jednostek staje się w całości majątkiem Zespołu. Pracownicy łączonych jednostek stają się pracownikami Zespołu.
           
            § 4. Organizację Zespołu określi statut nadany odrębną uchwałą Rady Gminy.
           
            § 5. W zakresie uregulowanym odmiennie w Statucie Zespołu tracą moc postanowienia zawarte w statutach połączonych szkół.

metryczka


Wytworzył: Przewodniczący Rady Gminy Jarosław Gazda (11 maja 2012)
Opublikował: Zdzisława Bywalska (11 maja 2012, 12:11:36)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1991