- projekt- UCHWAŁA Nr XVI/…/12 RADY GMINY BONIEWOz dnia 16 maja 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia opłaty za odprowadzanie ścieków do kanalizacji


                                                          - projekt-
UCHWAŁA Nr XVI/…/12
RADY GMINY BONIEWO
z dnia 16 maja 2012 r.
 
zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia opłaty za odprowadzanie ścieków do kanalizacji
 
            Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 3, art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 2 pkt  4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.1271 i Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675; z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz.777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281) oraz art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej ( Dz. U. z 2011 r. Nr 45, poz. 236 ) uchwala się, co następuje :
 
            § 1. W uchwale Nr XIV/72/12 Rady Gminy Boniewo z dnia 30 marca 2012 r.
w sprawie ustalenia opłaty za odprowadzanie ścieków do kanalizacji wprowadza się następujące zmiany:
1)  w § 1 pkt 1 otrzymuje następujące brzmienie:
„1) za wprowadzanie ścieków do kanalizacji w przypadku nie korzystania z poboru wody
z sieci wodociągowej opłata  wynosi  – 7,50 zł plus podatek VAT miesięcznie od jednej osoby w gospodarstwie domowym”.
 
            § 2. Pozostałe postanowienia uchwały nie ulegają zmianie.
 
            § 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Boniewo.
 
            § 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia  i podlega ogłoszeniu przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Boniewie, na tablicach ogłoszeń w sołectwach oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.
 

metryczka


Wytworzył: Przewodniczący Rady Gminy Jarosław Gazda (11 maja 2012)
Opublikował: Zdzisława Bywalska (11 maja 2012, 12:09:04)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2014