- projekt - UCHWAŁA Nr XIII/..../12 RADY GMINY BONIEWO z dnia 30 stycznia 2012 r. w sprawie ustalenia stawek maksymalnych stosowanych przy opróżnianiu i wywożeniu nieczystości stałych z pojemników


- projekt -
UCHWAŁA  Nr XIII/..../12
RADY GMINY BONIEWO
z dnia 30 stycznia  2012 r.
 
w sprawie ustalenia stawek maksymalnych stosowanych przy opróżnianiu i wywożeniu nieczystości stałych z pojemników
 
            Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr  48, poz. 327, Nr 138, poz.974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz.1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 , Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz.777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281 )  oraz art. 6 ust.2 i 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008, Nr 180, poz. 1495, z 2006 r. Nr 144, poz.1042, z 2008 r. Nr  223, poz. 1464, z 2009 r. Nr 18, poz. 97, Nr 79, poz.666, Nr 92, poz. 753, Nr 215, poz. 1664, z 2010 r. Nr 47, poz. 278, z 2011 r. Nr 5, poz. 13, Nr 106, poz. 622, Nr 152, poz. 897, Nr 230, poz. 1373 )    uchwala się, co następuje:
 
§ 1. Ustala się górne stawki opłat za opróżnianie i wywożenie odpadów komunalnych przez podmioty posiadające zezwolenie na świadczenie usług na terenie gminy Boniewo
w następujących wysokościach:
1)      od pojemników o pojemności 110 l wyselekcjonowanych frakcji odpadów komunalnych nadających się do odzysku  - 4 zł plus podatek Vat za sztukę;
2)      od pojemników o pojemności 110 l wyselekcjonowanych frakcji odpadów komunalnych innych niż nadających się do odzysku – 6 zł plus podatek Vat za sztukę;
3)      od pojemników o pojemności 110 l nieczystości nie segregowanych – 9,25 zł plus podatek VAT za sztukę;
4)      od pojemników o pojemności 1.100 l – 59,20 zł plus podatek Vat  za sztukę;
5)      od innych odpadów – 110 zł plus podatek Vat za tonę.
 
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
 
§ 3. Traci moc uchwała Nr XXXI/167/09 Rady Gminy Boniewo z dnia 30 grudnia 2009 r.
w sprawie ustalenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie usuwania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych.
 
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 marca 2012 r.  i podlega ogłoszeniu przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Boniewie.
                                                                                                             
 
 
 
 
 
 
 
 
 

metryczka


Wytworzył: Grażyna Kwiatkowska (26 stycznia 2012)
Opublikował: Zdzisława Bywalska (26 stycznia 2012, 17:50:58)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1385