-projekt-UCHWAŁA Nr XIII/.../12 RADY GMINY BONIEWO z dnia 30 stycznia 2012 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektów statutów sołectw

-projekt-
 
UCHWAŁA  Nr XIII/.../12
RADY GMINY BONIEWO
z dnia 30 stycznia 2012 r.
 
w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektów statutów sołectw
 
            Na podstawie art. 5a ust. 2, w związku z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym(Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806,  z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17,  poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz.777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281 ) uchwala się, co następuje:
 
            § 1. Przeprowadzić konsultacje z mieszkańcami Gminy Boniewo na temat projektów statutów wszystkich sołectw z terenu gminy.
 
            § 2. Konsultacje zostaną przeprowadzone w dniach od …....... ..do.................
 
            § 3. W okresie konsultacji projekty statutów sołectw zostaną wyłożone do publicznego wglądu:
1)      w biurze rady gminy;
2)      na stronie internetowej Urzędu Gminy w Boniewie : www.boniewo.pl
3)      u sołtysów wszystkich sołectw z terenu gminy.
 
            § 4. Konsultacje polegać będą na kierowaniu do wójta gminy, radnych rady gminy oraz sołtysów pisemnych opinii, wniosków i uwag mieszkańców sołectwa do projektu statutu tego sołectwa.
 
            § 5. Po upływie okresu konsultacji, określonego w § 2, nie później niż do …............... r. wszystkie opinie, wnioski i uwagi przekazuje się Radzie Gminy Boniewo. W sołectwach, z których wpłynęły opinie, wnioski lub uwagi zorganizowane zostaną zebrania wiejskie, na których przedstawione zostaną wyniki rozpatrzenia złożonych opinii, wniosków i uwag.
 
            § 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
 
            § 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
 

metryczka


Wytworzył: Grażyna Kwiatkowska (26 stycznia 2012)
Opublikował: Zdzisława Bywalska (26 stycznia 2012, 17:49:19)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1846