- projekt - UCHWAŁA Nr XIII/.../12 RADY GMINY BONIEWO z dnia 30 stycznia 2012 r.w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Boniewo na 2012 r.


- projekt -
UCHWAŁA   Nr XIII/.../12
RADY GMINY BONIEWO
z dnia 30 stycznia  2012 r.
 
w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Boniewo na 2012 r.
 
 
            Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806,  z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17,  poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz.777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281 )  uchwala się, co następuje :
 
 
 
            § 1. Przyjąć plan pracy  Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Boniewo na rok 2012 określony  w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.
 
            § 2. Wykonanie uchwały powierza się przewodniczącemu komisji.
 
            § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Boniewie.
                                                                                             
                                                                                             
                       
 
 
 
 
Uzasadnienie
 
            Zgodnie z § 53 ust. 1 Statutu Gminy Boniewo – Komisja Rewizyjna działa na podstawie rocznego planu pracy, który przedkłada Radzie Gminy do zatwierdzenia.
W związku z powyższym podjęcie powyższej uchwały jest zasadne. 
 
                                                                                 
 

metryczka


Wytworzył: Grażyna Kwiatkowska (26 stycznia 2012)
Opublikował: Zdzisława Bywalska (26 stycznia 2012, 17:47:16)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1700