 projekt - UCHWAŁA Nr XIII/...../12 RADY GMINY BONIEWO z dnia 30 stycznia 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości


 
-        projekt -
UCHWAŁA  Nr XIII/...../12
RADY GMINY BONIEWO
z dnia 30 stycznia 2012 r.
 
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości
 
            Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591,  z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218 oraz z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz.777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281 ) uchwala się, co następuje :
 
   
 
            § 1. Wyraża się zgodę na nieodpłatne nabycie nieruchomości oznaczonych numerem 63/1 i 63/15 położonych w miejscowości Łączewna od Pani Danuty Daroszewskiej zam. Łączewna 21.
 
            § 2. Nieruchomości, o których mowa w § 1 są przeznaczone na poszerzenie drogi gminnej.
 
            § 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
 
            § 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Boniewie.

metryczka


Wytworzył: Grażyna Kwiatkowska (26 stycznia 2012)
Opublikował: Zdzisława Bywalska (26 stycznia 2012, 17:43:03)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1615