projekt -UCHWAŁA Nr XI/......./11RADY GMINY BONIEWOz dnia 24 listopada 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Boniewo


 
-        projekt -
UCHWAŁA Nr XI/......./11
RADY GMINY BONIEWO
z dnia 24 listopada 2011 r.
 
zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Boniewo
 
       Na podstawie art.18 a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806,  z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17,  poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218 oraz z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777 ) oraz § 37 ust. 1 Statutu Gminy Boniewo  stanowiącego załącznik do uchwały Nr VII/33/03 Rady Gminy Boniewo z dnia 12 września 2003 r, uchwala się, co następuje:
 
            § 1. W uchwale Rady Gminy Boniewo Nr II/4/10 z dnia 03 grudnia 2010 r. w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Boniewo w prowadza się następujące zmiany:
1)      paragraf 1 otrzymuje brzmienie:
„ Powołuje się Komisje Rewizyjną Rady Gminy Boniewo w następującym składzie:
1)      Adam Ciesielski
2)      Piotr Jóźwicki
3)      Jerzy Przybysz.”
 
            § 2. Pozostałe postanowienia uchwały nie ulegają zmianie.
 
            § 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
 
          § 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w   Boniewie.
 
 
                       Przewodniczący Rady Gminy
                         Jarosław Gazda
 

metryczka


Wytworzył: Grażyna Kwiatkowska (16 listopada 2011)
Opublikował: Zdzisława Bywalska (16 listopada 2011, 12:17:37)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2169