- projekt -UCHWAŁA NR XI/....../11RADY GMINY BONIEWO z dnia 24 listopada 2011 r.w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta


 
- projekt -
UCHWAŁA NR XI/....../11
RADY GMINY BONIEWO
 z dnia 24 listopada 2011 r.
 
 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta
 
            Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 8 , art. 40 ust. 1 i art. 41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271  i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r.
Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203,
z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 1281 i Nr 181,
poz. 1337,  z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, oraz z 2008 r.
Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777 ) oraz  art. 6 ust. 3 ustawy  z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym ( Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969 , Nr 191, poz. 1412, Nr 245, poz. 1775 i Nr 249, poz. 1825, z 2007 r. Nr 109, poz. 747 oraz z 2008 r. Nr 116, poz. 730, Nr 237, poz. 1655,
z 2009 r. Nr 56, poz. 458, z 2010 r. Nr 96, poz. 620, Nr 226, poz. 1475 ) w związku
z Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego  z dnia 19 października  2011 r.
w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2011 r.
( M. P. Nr 95, poz. 969 )  uchwala się, co następuje:
 
            § 1. Obniża się średnią cenę skupu żyta za pierwsze trzy kwartały 2011 r. przyjmowaną jako podstawę obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy za 2012 r.
do kwoty 43,00 zł za 1 dt.
 
            § 2. Zarządza się pobór podatku rolnego od osób fizycznych w drodze inkasa.
          
            § 3. Zwalnia się od podatku rolnego grunty zajęte na prowadzenie działalności statutowej w zakresie ochrony przeciwpożarowej.
 
            § 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
 
            § 5. Uchwała w chodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 r. i podlega ogłoszeniu
w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego.
                                                                               Przewodniczący Rady Gminy

Uzasadnienie
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym , ustawodawca upoważnił rade gminy do podejmowania uchwał w sprawach podatków i opłat
w granicach określonych w odrębnych ustawach.
Zgodnie z Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października
2011 r. średnia cena skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2011 r. wynosiła
74,18 zł. za dt.
Na podstawie art. 6 ust. 3 ustawy o podatku rolnym, rada gminy jest uprawniona do obniżenia ceny skupu określonej w ust. 2 w/w ustawy, przyjmowanej jako podstawę obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy i zdecydowała o obniżeniu jej do kwoty 50,00 zł.
43,00 x  5 dt  =  215,00 zł. ( od ha gruntów rolnych)
43,00 x 2,5 dt = 107,50 zł.  ( od ha przeliczeniowego gruntów)
            W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne.
                                                                               Przewodniczący Rady Gminy
                                                                            
 
 

metryczka


Wytworzył: Grażyna Kwiatkowska (16 listopada 2011)
Opublikował: Zdzisława Bywalska (16 listopada 2011, 12:15:59)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1933