projekt -UCHWAŁA Nr XI/.../11RADY GMINY BONIEWO z dnia 24 listopada 2011 r. w sprawie ustalenia opłaty za pobór wody z urządzeń zaopatrzenia w wodę


- projekt -
 UCHWAŁA  Nr XI/.../11
         RADY GMINY BONIEWO
  z dnia 24 listopada 2011 r.
 
 
w sprawie ustalenia opłaty za pobór wody z urządzeń zaopatrzenia w wodę
 
            Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 3, art.18 ust. 2 pkt 15  i art. 40 ust. 2 pkt 4
ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591,
z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218 oraz z 2008 r.
Nr 180, poz. 1111i Nr 223, poz.1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777 )  oraz art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej ( Dz. U. z 2011 r. Nr 45, poz. 236 )  uchwala się,  co następuje :
 
 
            § 1.  Ustala się obowiązek uiszczenia opłaty za pobór wody od gospodarstw domowych
i innych odbiorców.
 
            § 2.  Wysokość opłaty za pobór wody wynosi 1,85 zł. ( słownie: jeden złotych   osiemdziesiąt pięć  groszy)  plus podatek Vat. za  jeden metr sześcienny.
           
            § 3.  Traci moc Uchwała Nr XXX/156/09 Rady Gminy Boniewo z dnia 30 listopada
2009 r. w sprawie ustalenia opłaty za pobór wody z urządzeń zaopatrzenia w wodę.
 
            § 5.  Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
 
            § 6.  Uchwała podlega ogłoszeniu przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy.
 
            § 7.  Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 r.
                                                                                   Przewodniczący Rady Gminy
 
Uzasadnienie
 
Stosownie do regulacji art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy o gospodarce komunalnej rada gminy może, o ile przepisy szczególne nie stanowią inaczej stanowić o wysokości cen i opłat za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej.
Upoważnienie to dla rady gminy oznacza, iż może ona stanowić o wysokości ceny za 1 metr sześcienny wody pobranej przez gospodarstwo domowe lub innego odbiorcę. Zmiana ceny za pobór wody – jej podwyższenie spowodowane zostało znacznym wzrostem cen energii.
Podjęcie powyższej uchwały jest zasadne.
                                                                               Przewodniczący Rady Gminy
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

metryczka


Wytworzył: Grażyna Kwiatkowska (16 listopada 2011)
Opublikował: Zdzisława Bywalska (16 listopada 2011, 12:13:58)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2354