- projekt - UCHWAŁA NR X/41/11 RADY GMINY BONIEWO z dnia 27 września 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w drodze przetargu nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Boniewo


  - projekt -
UCHWAŁA  NR  X/41/11
RADY GMINY BONIEWO
z dnia 27 września 2011 r.
 
 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w drodze przetargu nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Boniewo
 
 
 
                 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. a  ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128,  Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327,  Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111,  Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146,  Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675; z 2011 r. Nr 21, poz. 113,  Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777  ) uchwala się, co następuje :
 
 
 
            § 1. Wyrazić zgodę na wydzierżawienie w drodze przetargu  niezabudowanej nieruchomości gruntowej o powierzchni 1,33 ha stanowiącej  część działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 136/1 położonej w miejscowości Osiecz Wielki z uwzględnieniem ceny wywoławczej nie niższej niż  2 dt. ( decytony ) pszenicy  na okres 4  lat .
 
 
            § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
 
 
            § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy.
                                                                                Przewodniczący Rady Gminy
                                                                                              Jarosław Gazda
 
 
Uzasadnienie
 
Nieruchomość, o której mowa w paragrafie 1 stanowi pastwisko i jest przeznaczone na cele rolne.
W związku z powyższy podjęcie uchwały jest zasadne.
                                                          
                                                                                  Przewodniczący Rady Gminy
                                                                                              Jarosław Gazda

metryczka


Wytworzył: Rada Gminy Boniewo (26 września 2011)
Opublikował: Zdzisława Bywalska (26 września 2011, 13:18:04)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2269