- projekt - UCHWAŁA Nr X/42/11 RADY GMINY BONIEWO z dnia 27 września 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonych w Osieczu Małym


  - projekt -     
UCHWAŁA  Nr X/42/11
RADY GMINY BONIEWO
z dnia 27 września 2011 r.
 
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonych w Osieczu Małym
 
                 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz.220,   Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr153, poz.1271, Nr 214, poz.1806; z 2003 r. Nr 80, poz.717, Nr162, poz.1568; z 2004 r. Nr 102,poz.1055, Nr116, poz.1203; z 2005 r. Nr.172 poz.1441, Nr 175, poz.1457; z 2006 r. Nr 17, poz.128, Nr 181 poz.1337; z 2007 r. Nr 48, poz.327, Nr 138,  Nr173, poz.1218; z 2008 r. Nr 180, poz.1111, Nr 223, poz.1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz.1241; z 2010 r. Nr 28 poz.142 i 146, Nr 40, poz.230, Nr 106, poz. 675; z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777 ) oraz art.13 ust. 1, art. 28 ust.1, art.40 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz.675, Nr 143, poz. 963, Nr 155, poz. 1043, Nr 197, poz. 1307, Nr 200, poz. 1323; z 2011 r. Nr 64, poz. 341, Nr 106, poz. 622, Nr 129, poz. 732, Nr 129, poz. 732, Nr 135, poz. 789 ) uchwala się, co następuje :
 
 
            § 1.      Wyrazić zgodę na sprzedaż w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomości stanowiących własność Gminy Boniewo (  KW WL1W00037254/8 ), położonych
w Osieczu Małym oznaczonych numerami :
-        dz. 139/3
-        dz. 139/2
 
            § 2.      Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
 
            § 3.      Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń
w siedzibie Urzędu Gminy Boniewo.
                                                                                                         
 
 
 
                                                                                             Przewodniczący Rady Gminy
                                                                                                          Jarosław Gazda
 
Uzasadnienie
 
            Nieruchomości, o których mowa w paragrafie 1 były przedmiotem licytacji w  trybie egzekucji komorniczej.
Grunty nie były utrzymane w należytej kulturze rolnej, co miało niekorzystny wpływ na sąsiadujące z nimi grunty rolne należące i uprawiane przez ich właścicieli. Sprzedaż tych nieruchomości zapewni poprawę stanu zagospodarowania tych gruntów. 
W związku z powyższym podjęcie uchwały jest zasadne.
 
 
                                                                                   Przewodniczący Rady Gminy
                                                                                              Jarosław Gazda

metryczka


Wytworzył: Rada Gminy Boniewo (26 września 2011)
Opublikował: Zdzisława Bywalska (26 września 2011, 13:16:29)

Ostatnia zmiana: Zdzisława Bywalska (26 września 2011, 13:21:56)
Zmieniono: korekta literowa

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1958