UCHWAŁA NR X/ 40/2011 RADY GMINY BONIEWO z dnia 27 września 2011 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Boniewo


 
- projekt-
          
UCHWAŁA   NR X/ 40/2011
RADY GMINY BONIEWO
z dnia 27 września 2011 r.
 
w sprawie nadania nazwy ulicy  w miejscowości Boniewo
 
                 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. a  ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1521; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr  62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717 , Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055,  Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128,  Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111,  Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241 z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr  40, poz. 230, Nr 106, poz. 675; z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777 )  uchwala się, co następuje:
               
                
 
            § 1. Nadać nazwę ulicy w Boniewie :
„ ul. Sportowa „ - drodze wewnętrznej stanowiącej działkę nr 17/12 
Przebieg ulicy określa  mapa stanowiąca załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.
 
 
            § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
 
 
            § 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
 
                                                                             Przewodniczący Rady Gminy
                                                                                         Jarosław Gazda
 
 
Uzasadnienie
 
W związku z porządkowaniem nazewnictwa ulic i numeracji porządkowej nieruchomości zaistniała konieczność określenia nazwy ulicy przy nowo powstałych nieruchomościach.
Przedmiotowy odcinek drogi biegnie wzdłuż przy nowo wybudowanym Orlikiem i boiskiem sportowym stąd nazwa ulicy Sportowa.
 
                                                                                   Przewodniczący Rady Gminy
                                                                                           Jarosław Gazda

metryczka


Wytworzył: Rada Gminy Boniewo (26 września 2011)
Opublikował: Zdzisława Bywalska (26 września 2011, 13:14:42)

Ostatnia zmiana: Zdzisława Bywalska (26 września 2011, 13:21:18)
Zmieniono: korekta literowa

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2006