UCHWAŁA Nr IX/36/11 RADY GMINY BONIEWO z dnia 29 sierpnia 2011 r. w sprawie utworzenia Publicznego Przedszkola w Boniewie


 
 
UCHWAŁA  Nr IX/36/11
RADY GMINY BONIEWO
z dnia 29 sierpnia 2011 r.
 
w sprawie utworzenia Publicznego  Przedszkola w Boniewie
 
 
            Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr  40, poz. 230, Nr 106, poz. 675; z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777 ), art. 5 ust. 2 pkt 1 i ust. 5, art 58 ust. 1 i 6 oraz art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty  ( Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, Nr 273, poz. 2703 , Nr 281, poz. 2781; z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400 i Nr 249, poz. 2104; z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532 i Nr 227, poz. 1658; z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280 i Nr 181, poz. 1292; z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370 i Nr 235, poz. 1618; z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458, Nr 157, poz. 1241 i Nr 219, poz. 1705; z 2010 r. Nr 44, poz. 250, Nr 54, poz. 320, Nr 127, poz. 857, Nr 148, poz. 991; z 2011 r. Nr 106, poz. 622, Nr 112, poz. 654 )  uchwala się, co następuje :
 
 
            § 1.      Utworzyć z dniem 1 września 2011 r. Publiczne  Przedszkole w Boniewie, zwane dalej przedszkolem.
 
            § 2.      Akt założycielski przedszkola stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.
 
            § 3.      Przedszkolu nadać  statut, który stanowi załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.
 
            § 4.      Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Boniewo.
 
            § 5.      Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Boniewo.
 
                                                                                         Przewodniczący Rady Gminy

Akt założycielski dalej (22kB) word
Statut dalej (97kB) word
 

metryczka


Wytworzył: Rada Gminy Boniewo (14 września 2011)
Opublikował: Zdzisława Bywalska (14 września 2011, 11:42:20)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 6295