Zamawiający zaprasza do składania ofert przez: osoby świadczące usługi z zakresu rehabilitacjiBoniewo, dnia 28.05.2021r.
 
Zamawiający:
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Szkolna 28
87-851 Boniewo
 
 
ZAPYTANIE OFERTOWE

 
            W związku z realizacją projektu pt. ,,Utworzenie 13 Dziennych Domów Pobytu na terenie województwa kujawsko-pomorskiego”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Działanie 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałanie 9.3.2 Rozwój usług społecznych, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, Zamawiający zaprasza do składania ofert przez: osoby świadczące usługi z zakresu rehabilitacji, posiadające odpowiednie kwalifikacje, na potrzeby Dziennego Domu Pobytu w miejscowości Boniewo, Gmina Boniewo, województwo kujawsko-pomorskie.
Zakres obowiązków:
·         aktywizacja w sferze fizycznej,
·         prowadzenie zajęć indywidualnych z podopiecznymi DDP według ich potrzeb,
·         prowadzenie gimnastyki grupowej:
o   ćwiczenia czynne i bierne,
o   ćwiczenia wspomagające,
o   ćwiczenia z oporem,
o   ćwiczenia z obciążeniem,
o   ćwiczenia oddechowe,
o   ćwiczenia z przyrządami dostępnymi w DDP
·         przeprowadzanie masaży według indywidualnych potrzeb podopiecznych DDP
Forma zatrudnienia:
·         Umowa zlecenie ( 23 godziny miesięcznie)

Okres świadczenia usług:
Od dnia podpisania umowy do 30.04.2022r.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany/skrócenia terminu realizacji usługi na każdym jej etapie. Ponadto Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności, jeżeli zawieszenie wykonania usługi będzie wynikało z przyczyn od niego niezależnych, spowodowanych m.in. wydanymi zaleceniami IZ RPKO WK-P i innych władz rządowych, a także wystąpieniem siły wyższej, w tym działań sił przyrody, pandemii wirusa SARS-COV-2 albo innych niezależnych okoliczności, których nie można było przewidzieć pomimo zachowania należytej staranności.
 
 
Oferty prosimy przesyłać na adres:
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej                       
ul. Szkolna 28, 87-851 Boniewo lub dostarczyć osobiście
do dnia 10 czerwca 2021r. do godz. 10:00     
Decyduje data wpływu do GOPS.

Załącznik do oferty załącznik 1 rehabilitant.docx (44kB) word
 
 
                                                                                 
Kierownik
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Boniewie
Anna Maciejewska
 
 
 
 
 
  WYNIK POSTĘPOWANIA wyniki rehabilitant.pdf (246kB) pdf
 
 
 
 
 
 
 

metryczka


Wytworzył: Kierownik GOPS Anna Maciejewska (28 maja 2021)
Opublikował: Zdzisława Bywalska (31 maja 2021, 18:41:10)

Ostatnia zmiana: Zdzisława Bywalska (23 czerwca 2021, 17:26:34)
Zmieniono: wynik postępowania

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 498