Zamawiający zaprasza do składania ofert przez osoby świadczące usługi z zakresu psychologii


     Boniewo, dnia 28.05.2021r.
Zamawiający:
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Szkolna 28
87-851 Boniewo

 
ZAPYTANIE OFERTOWE
 
            W związku z realizacją projektu pt. ,,Utworzenie 13 Dziennych Domów Pobytu na terenie województwa kujawsko-pomorskiego” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Działanie 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałanie 9.3.2 Rozwój usług społecznych, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego,
Zamawiający zaprasza do składania ofert przez osoby świadczące usługi z zakresu psychologii, które ukończyły studia psychologiczne z tytułem magistra psychologii                           i posiadają co najmniej roczny staż pracy. Mile widziane doświadczenie w pracy z osobami niesamodzielnymi. Usługi będą świadczone w Dziennym Domu Pobytu i Centrum Usług Środowiskowych w miejscowości Boniewo, województwo kujawsko-pomorskie.
 
Zakres obowiązków:
·         organizowanie i prowadzenie szkoleń dot. nabywania nowych kompetencji dla opiekunów faktycznych osób starszych,
·         organizowanie i prowadzenie szkoleń w zakresie komunikacji z osobami starszymi,
·         doradztwo w zakresie problemów rodzinnych,
·         doradztwo w zakresie bezpieczeństwa, którego celem będzie m.in.: poprawa stanu psychicznego klienta, niwelowanie poczucia osamotnienia, zapewnianie poczucia bezpieczeństwa, akceptacji, zrozumienia i życzliwości (w tym także pomoc
w ochronie przed oszustami),
·         wspieranie w trudnych i kryzysowych sytuacjach,
·         wyrabianie postawy zaradności życiowej wśród podopiecznych,
·         rozwój umiejętności interpersonalnych,
·         prowadzenie zajęć grupowych.
 
Forma zatrudnienia:
·         Umowa zlecenie ( 26 godz. miesięcznie )

Okres świadczenia usług:
od momentu podpisania umowy do 30.04.2021r.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany/skrócenia terminu realizacji usługi na każdym jej etapie. Ponadto Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności, jeżeli zawieszenie wykonania usługi będzie wynikało z przyczyn od niego niezależnych, spowodowanych m.in. wydanymi zaleceniami IZ RPKO WK-P i innych władz rządowych, a także wystąpieniem siły wyższej, w tym działań sił przyrody, pandemii wirusa SARS-COV-2 albo innych niezależnych okoliczności, których nie można było przewidzieć pomimo zachowania należytej staranności.
 
Oferty prosimy przesyłać na adres:
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej                       
ul. Szkolna 28, 87-851 Boniewo lub dostarczyć osobiście
do dnia 10 czerwca 2021r. do godz.10:00      
Decyduje data wpływu do GOPS.
 

załącznik do oferty zalacznik-1-psycholog.docx (43kB) word
 
                                                                                 
Kierownik
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Boniewie
Anna Maciejewska
 
 

 
  WYNIK POSTĘPOWANIA wyniki psycholog.pdf (246kB) pdf
 

 

metryczka


Wytworzył: Kierownik GOPS Anna Maciejewska (28 maja 2021)
Opublikował: Zdzisława Bywalska (31 maja 2021, 18:37:31)

Ostatnia zmiana: Zdzisława Bywalska (23 czerwca 2021, 17:27:44)
Zmieniono: WYNIK POSTĘPOWANIA

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 390