Zamawiający zaprasza do składania ofert przez: osoby świadczące usługi prawnicze


    


Boniewo, dnia 28.05.2021r.

Zamawiający:
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Szkolna 28
87-851 Boniewo
 
 
ZAPYTANIE OFERTOWE
 

            W związku z realizacją projektu pt. ,,Utworzenie 13 Dziennych Domów Pobytu na terenie województwa kujawsko-pomorskiego”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Działanie 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałanie 9.3.2 Rozwój usług społecznych, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego,
Zamawiający zaprasza do składania ofert przez: osoby świadczące usługi prawnicze, które posiadają wykształcenie wyższe prawnicze (mile widziane doświadczenie na stanowisku radcy prawnego) na potrzeby Dziennego Domu Pobytu i Centrum Usług Środowiskowych w miejscowości Boniewo, Gmina Boniewo, województwo kujawsko-pomorskie.
Zakres obowiązków:
·         udzielanie porad prawnych ściśle związanych z celami projektu m.in. z zakresu  prawa rodzinnego, prawa opiekuńczego, prawa z zabezpieczenia społecznego, prawa spadkowego i prawa lokalowego,
·         udzielanie porad potrzebnych do prawidłowego funkcjonowania w środowisku lokalnym, tj. prawnych, finansowych, majątkowych, ekonomicznych etc.,
·         poradnictwo o charakterze indywidualnym, rodzinnym i/ lub grupowym,
·         współpraca z pozostałymi pracownikami projektu w celu stworzenia optymalnych warunków ułatwiających uczestnikom projektu rozwój umiejętności i kompetencji społecznych,
·         organizacja i prowadzenie szkoleń dot. nabywania nowych kompetencji dla opiekunów faktycznych osób starszych,
·         prowadzenie zajęć grupowych oraz indywidualnych spotkań dla klientów CUŚ
i podopiecznych Dziennego Domu Pobytu
·         reprezentowanie klientów/podopiecznych CUŚ i DDP w sądach.
 
 
 
Forma zatrudnienia:

Umowa zlecenie( 26 godz. miesięcznie)

Okres świadczenia usług:
od momentu podpisania umowy do 30.04.2021r.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany/skrócenia terminu realizacji usługi na każdym jej etapie. Ponadto Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności, jeżeli zawieszenie wykonania usługi będzie wynikało z przyczyn od niego niezależnych, spowodowanych m.in. wydanymi zaleceniami IZ RPKO WK-P i innych władz rządowych, a także wystąpieniem siły wyższej, w tym działań sił przyrody, pandemii wirusa SARS-COV-2 albo innych niezależnych okoliczności, których nie można było przewidzieć pomimo zachowania należytej staranności.
 
Oferty prosimy przesyłać na adres:
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej                       
ul. Szkolna 28, 87-851 Boniewo lub dostarczyć osobiście
do dnia 10 czerwca 2021r. do godz. 10:00     
Decyduje data wpływu do GOPS.
 

Załącznik do zapytania zalacznik-1 prawnik.docx (43kB) word
 
                                                                                 
Kierownik
Gminnego Ośrodka Społecznej
w Boniewie
Anna Maciejewska
 
 
 
 
 
 
  WYNIK POSTĘPOWANIA wyniki prawnik.pdf (243kB) pdf
 
 

metryczka


Wytworzył: Kierownik GOPS Anna Maciejewska (28 maja 2021)
Opublikował: Zdzisława Bywalska (31 maja 2021, 18:27:28)

Ostatnia zmiana: Zdzisława Bywalska (23 czerwca 2021, 17:28:52)
Zmieniono: WYNIK POSTĘPOWANIA

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 541