Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Boniewie ogłasza nabór na stanowisko PRACOWNIK SOCJALNY w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Boniewie

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Boniewie ogłasza nabór na stanowisko PRACOWNIK SOCJALNY
w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Boniewie
nabór na pracownika socjalnego.pdf (1895kB) pdf   zarządzenie do naboru.pdf (270kB) pdf

1. Nazwa i adres jednostki: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Szkolna 28, 87-850 Boniewo
2. Liczba etatów: 1.
3. Forma zatrudnienia: umowa o pracę
4. Miejsce pracy: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej oraz teren gminy Boniewo
5. Wymagania niezbędne: Pracownikiem socjalnym może być osoba, która:

a) posiada obywatelstwo polskie

b) posiadanie kwalifikacji zgodnych z art. 116 oraz art. 156 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej ( Dz. U. 2020 poz.1876, 2369 z zm) tj. spełnienie co najmniej jednego z niżej wymienionych warunków:
- posiadanie dyplomu ukończenia kolegium pracowników służb społecznych,
- ukończone studia wyższe na kierunku praca socjalna, - do dnia 31 grudnia 2013 r. ukończone studia wyższe o specjalności przygotowującej do zawodu pracownika socjalnego na jednym z kierunków: pedagogika, pedagogika specjalna, politologia, polityka społeczną, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie.
- osoby które przed dniem 1 maja 2004 r. ukończyły studia wyższe na kierunkach: pedagogika, psychologia, politologia, nauki społeczne i socjologia. - osoby, które w dniu wejścia w życie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, tj. w dniu 1 maja 2004 r. kontynuowały studia magisterskie na kierunkach: politologia, psychologia, pedagogika lub socjologia ukończyły te studia do dnia 31 października 2007 r.
- osoby, które przed 1 maja 2004 r. rozpoczęły studia wyższe licencjackie lub wyższe magisterskie na kierunkach: politologia, psychologia, pedagogika lub socjologia.

c) posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

d) niekaralność prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, przestępstwa przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego,

e) nieposzlakowana opinia

f) posiada umiejętność podejmowania decyzji; g) ma poczucie odpowiedzialności; h) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w określonym stanowisku, i) znajomość przepisów prawnych niezbędnych do wykonywania zadań na w/w stanowisku. 6. Wymagania dodatkowe: - znajomość regulacji prawnych z zakresu: wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej, pomocy społecznej, przeciwdziałania przemocy w rodzinie, przeciwdziałania alkoholizmowi, przeciwdziałania narkomanii, przepisów o ochronie danych osobowych; - odporność na sytuacje stresowe; - umiejętność pracy w zespole, - sumienność, rzetelność, dobra organizacja czasu pracy, terminowość, - łatwość w nawiązywaniu kontaktów interpersonalnych w celach prawidłowego wsparcia osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, - samodzielność, odpowiedzialność i dokładność w realizacji powierzonych zadań, - umiejętność analizy dokumentów i sytuacji życiowej klientów pomocy społecznej, - dobra znajomość obsługi komputera, - zaangażowanie, komunikatywność, asertywność, empatia; - umiejętność zachowania bezstronności w kontakcie z rodziną; - wysoka kultura osobista; - umiejętność prowadzenia pracy z klientem, w szczególności z klientem trudnym; - wiedza i doświadczenie w zakresie prawidłowego funkcjonowania rodziny; - znajomość lokalnego środowiska oraz umiejętność nawiązywania współpracy z innymi jednostkami i instytucjami; 7. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

Do zadań pracownika socjalnego należy w szczególności:
– praca socjalna;
- dokonywanie analizy i oceny zjawisk, które powodują zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej oraz kwalifikowanie do uzyskania tych świadczeń;
– udzielania informacji, wskazówek i pomoc w zakresie rozwiązywania spraw życiowych osobom, które dzięki tej pomocy będą zdolne samodzielnie rozwiązywać problemy będące przyczyną trudniej sytuacji życiowej, skuteczne posługiwanie się przepisami prawa w realizacji tych zadań; – pomoc w uzyskaniu dla osób będących w trudnej sytuacji życiowej poradnictwa dotyczącego
możliwości rozwiązywania problemów i udzielania pomocy przez właściwe instytucje państwowe, samorządowe i organizacje pozarządowe oraz wspieranie w uzyskiwaniu pomocy;
– udzielanie pomocy zgodnie z zasadami etyki zawodowej;
– pobudzanie społecznej aktywności i inspirowanie działań samopomocowych w zaspokojeniu niezbędnych potrzeb życiowych osób, rodzin, grup i środowisk społecznych;
– współpraca i współdziałanie z innymi specjalistami w celu przeciwdziałania i ograniczania patologii i skutków negatywnych zjawisk społecznych, łagodzenia skutków ubóstwa;
– inicjowanie nowych form pomocy osobom i rodzinom mającym trudną sytuację życiową oraz inspirowanie powołania instytucji świadczących usługo służące poprawie sytuacji takich osób i rodzin;
-współuczestniczenie w inspirowaniu, opracowaniu, wdrożeniu oraz rozwijaniu regionalnych lokalnych programów pomocy społecznej ukierunkowanych na podniesienie jakości życia
- współpraca z zespołem interdyscyplinarnym lub grupą roboczą lub innymi podmiotami, których pomoc przy wykonywaniu zadań uzna się za niezbędną.
- podejmowanie wszelkich czynności związanych z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie, w szczególności prowadzenie grup roboczych w związku z realizacją procedury Niebieskiej Karty.

8. Wymagane dokumenty:
a. życiorys;
b. list motywacyjny;
c. kserokopie dyplomów potwierdzających wykształcenie oraz przebieg dotychczasowego zatrudnienia, kserokopię zaświadczeń o ukończonych kursach lub szkoleniach;
d. oświadczenia: • o niekaralności następującej treści: „Oświadczam, że nie byłem/am karany/a za przestępstwo popełnione umyślnie lub umyślne przestępstwo skarbowe i nie toczy się przeciwko mnie postępowanie karne” • o posiadaniu zdolności do czynności prawnych następującej treści: „Oświadczam, że posiadam pełną zdolność do czynności prawnych i korzystam z pełni praw publicznych zgodnie z ustawą z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. Nr 1282 )" • oświadczenie dotyczące zgody na przetwarzanie danych osobowych o treści: ”Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji na stanowisko –pracownik socjalny” • o stanie zdrowia o treści: „Oświadczam, iż znajduję się w stanie zdrowia pozwalającym mi na wykonywanie pracy na stanowisku pracownik socjalny”
• Oświadczenie na temat władzy rodzicielskiej o treści: „Oświadczam, że nie jestem i nie byłem/am pozbawiony/a władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest mi zawieszona ani ograniczona”.
9. Klauzula informacyjna:
Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Każdy kandydat przystępujący do naboru podaje swoje dane dobrowolnie. Bez podania wymaganych danych osobowych nie będzie możliwy udział w naborze.
Cel przetwarzania danych: przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Boniewie.
10. Informacja czy wysokość wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych w GOPS w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia o naborze wynosi co najmniej 6%, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych:
Informuję, że w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia niniejszego ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Boniewie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych był niższy niż 6%.
11. Dodatkowe informacje: Miejsce i termin składania ofert: Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście lub korespondencyjnie, w zamkniętej kopercie, w Gminnym Ośrodka Pomocy Społecznej w Boniewie, ul. Szkolna 28, 87-850 Boniewo z dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowisko Pracownik Socjalny, w terminie do dnia 16.04.2021 r. do godz. 13:00 (decyduje data wpływu do Ośrodka).
Oferty, które wpłyną do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Jednocześnie zastrzegamy sobie prawo kontaktu tylko z wybranymi kandydatami. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Boniewie.

metryczka


Wytworzył: Kierownik GOPS Anna Maciejewska (1 kwietnia 2021)
Opublikował: Zdzisława Bywalska (1 kwietnia 2021, 12:57:49)

Ostatnia zmiana: Zdzisława Bywalska (1 kwietnia 2021, 13:10:47)
Zmieniono: zarządzenie

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 561