ZAPYTANIE OFERTOWE na wykonanie zamówienia„Dostawa oleju opałowego wraz z transportem na sezon grzewczy 2020/2021”

Boniewo, 2020.08.05


ZAPYTANIE OFERTOWE

na wykonanie zamówienia

Dostawa oleju opałowego wraz z transportem na sezon grzewczy 2020/2021”

I. ZAMAWIAJĄCY :

  1. Gmina Boniewo ul. Szkolna 28, 87-851 Boniewo, woj. Kujawsko-pomorskie

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA :

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art.4 pkt.8 ustawy z dnia29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych ( DZ.U. z 2019 roku poz. 1843 ze zm).

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ORAZ WARUNKI REALIZACJI ZAMÓWIENIA :

Dostawa oleju opałowego wraz z transportem na sezon grzewczy 2020/2021 w ilości 7500 litrów o następujących parametrach :

a) wartość opałowa nie niższa niż 42,6 MJ/kg

b) temperatura płynięcia nie wyższa niż - 20 ° C

c) lepkość w temperaturze 20 ° C nie większa niż 6,00 mm 2 / s

d) temperatura zapłonu nie niższa niż 56 ° C.


Wielkość dostawy będzie określał każdorazowo zamawiający telefonicznie na dwa dni przed terminem dostawy.

Dostawa będąca przedmiotem zamówienia opisana jest we Wspólnym Słowniku Zamówień w sposób następujący :

a) Przedmiot główny - CPV 09135100-5 - olej opałowy

b) Przedmiot dodatkowy - CPV 60112000-6usługi publicznego transportu drogowego


IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA :

Data rozpoczęcia dostawy - od dnia zawarcia umowy

Data zakończenia dostawy - do dnia 30 kwietnia 2021 roku.


V. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT:

Oferty można składać faksem na nr 54 2840671 , pocztą tradycyjną na adres Gmina Boniewo ul. Szkolna 28, 87-851 Boniewo lub osobiście w Sekretariacie Urzędu Gminy Boniewo ul. Szkolna 28 87-851 Boniewo oraz pocztą elektroniczną na adres gmina.sekretariat@boniewo.pl do dnia 13.08.2020 r. godz. 15;15.


VI. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY:

a/ Cena netto 1 litra oleju opałowego ….................................. zł

b/Cena netto transportu 1 litra oleju opałowego …....................... zł

c/Podatek Vat 23% od 1 litra oleju opałowego wraz z transportem …............................... zł

d/Wartość brutto 1 litra oleju opałowego wraz z transportem ( poz. a+b+c) …..................... zł

słownie: …................................................................................................................ zł brutto.


VII. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ

PRZY WYBORZE OFERT, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW

I SPOSOBU OCENY OFERT:

1. Ocenie podlegają oferty nieodrzucone

2. Kryteriami oceny ofert są:

-cena – 100%

3.Do porównania i oceny ofert dla kryterium „Cena” zostanie zastosowany następujący wzór:

najniższa cena oferty brutto

C = ------------------------------------- x 100%

cena brutto oferty badanej

przyjmuje się, że 100% + 100 pkt.

VIII. Odpowiedź o wynikach zostanie dostarczona faksem lub pocztą zgodnie z przesłana ofertą.

IX. Wykonawca składający ofertę akceptuje w pełni warunki umowy ustalone przez

Zamawiającego ( cena oferty nie ulegnie zmianie w okresie realizacji umowy).

X. Termin związania ofertą wynosi 30 dni.KLAUZULA INFORMACYJNA
na podstawa art. 13 ust. 1 i 2 RODO

klauzula informacyjna z art. 13 RODO do w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego
Zgodnie z art. 13 ust.1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związkuz przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Boniewo , 87-851 Boniewo , ul. Szkolna 28. inspektorem ochrony danych osobowych w Gminie Boniewo jest Pan Paweł Modrzejewski kontakt: inspektor@kiodo.pl Tel. 54 4544001 Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. cRODOw celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego /dane identyfikujące postępowanie, np. nazwa, numer/prowadzonym w trybie Dostawa oleju opałowego wraz z transportem na sezon grzewczy 2020/2021

prowadzonego w trybie zapytania ofertowego . odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.), dalej „ustawa Pzp”; Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp; w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; posiada Pani/Pan: − na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; − na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych**; − na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***; − prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; nie przysługuje Pani/Panu: − w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; − prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; − na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO ___________________ *Wyjaśnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora lub podmiotu przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych. ** Wyjaśnienie:skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników. *** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

 

załączniki grupa kapitałowa-3-2.docx (12kB) word   oswiadczenie-z-art-25a-ust-1-ustawy-Pzp-podstawy-wykluczenia-4.docx (19kB) word   oswiadczenie-z-art-25a-ust-1-ustawy-Pzp-warunki-udzialu-postepowanie-jednoetapowe-4.docx (19kB) word

 

wynik przeprowadzonego postępowania wynik postępowania.pdf (233kB) pdf

W dniu 1 września 2020 roku Wójt Gminy Boniewo podpisał umowę na realizację zadania z wybranym wykonawcą  PETROMAN PALIWA Sp. z o.o. Lubraniec Parcele 55, 87-890 Lubraniec oferowana cena  brutto 1 litra oleju opałowego z transportem  3,03 PLN

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Boniewo Marek Klimkiewicz (5 sierpnia 2020)
Opublikował: Zdzisława Bywalska (5 sierpnia 2020, 12:39:03)

Ostatnia zmiana: Zdzisława Bywalska (3 września 2020, 08:25:01)
Zmieniono: podpisanie umowy

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 937