Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Boniewo


TIiRG 6230-1/2020                                                       Boniewo, dnia  22 czerwca 2020 r.
 
                                                                                      
                           ZAPYTANIE OFERTOWE                                         
  
     ZADANIE: „Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest 
z terenu Gminy Boniewo”
 

I. Nazwa i adres zamawiającego:
Gmina Boniewo
ul. Szkolna 28
87-851 Boniewo
gmina.sekretariat@boniewo.pl
 
Realizacja zamówienia będzie współfinansowana ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Zamawiający uzależnia udzielenie zamówienia od uzyskania ww. środków.
 
II. Opis przedmiotu zamówienia :
      
 Zbiórka, transport i unieszkodliwianie płyt azbestowo- cementowych                                    
        szacunkowa ilość -  106,97 Mg
 
III. Termin realizacji przedsięwzięcia :
 
Zakończenie zadania oraz sporządzenie protokołu odbioru końcowego do 30 września 2020 r.
 
IV. Ofertę należy przedstawić z uwzględnieniem :
 
1. Stawki jednostkowej  wyrażonej w zł/Mg brutto dla usługi zbiórki, transportu                             i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest.
2. Zaoferowana cena powinna uwzględniać wykonanie wszystkich prac i czynności określonych w opisie przedmiotu zamówienia oraz zawierać wszelkie koszty związane  z realizacją zamówienia, świadczonego przez okres i na warunkach określonych w ofercie Wykonawcy.
3. Do oferty cenowej należy dołączyć:
1) uprawnienia do prowadzenia prac przy wyrobach zawierających azbest oraz dokument potwierdzający możliwość do transportu i utylizacji odebranych odpadów zawierających azbest,
2) oświadczenie dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu (załącznik nr 1 do zapytania),
3) oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania (załącznik nr 2 do zapytania),
4) aktualna umowa z właścicielem specjalistycznego składowiska odpadów niebezpiecznych posiadającego odpowiednie dopuszczenia do przyjęcia na stałe odpadów zawierających azbest,
5) informacja o wpisie, w zakresie zbiórki odpadów azbestowych i ich transportu, do rejestru Bazy Danych Odpadowych,
6) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej.
4. Dokumenty powinny być składane w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.
5. Do Wykonawcy należeć będzie wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z zadaniami wiedzy technicznej oraz wszystkimi obowiązującymi w tym zakresie wytycznymi, normami          i przepisami prawa.
6. Wykonawca ma możliwość przeprowadzenia szczegółowej wizji lokalnej miejsc wykonywania usługi w celu uzyskania informacji niezbędnych do przygotowania oferty i zawarcia umowy.
7. Wykonawca wyłoniony w postępowaniu we własnym zakresie i na własny koszt skontaktuje się i umówi na dogodny termin z właścicielem posesji na odbiór wyrobów zawierających azbest. Na podstawie ustalonych terminów z właścicielami nieruchomości, Wykonawca sporządzi harmonogram prac.
8. Wykonawca przekaże Zamawiającemu kopię harmonogramu prac, o którym mowa powyżej, jednakże nie później niż w terminie 2 dni roboczych przed przystąpieniem do prac.
9. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany harmonogramu pracy w przypadku gdy:
·         wystąpią niesprzyjające warunki atmosferyczne uniemożliwiające realizację zadania;
·         wystąpią inne okoliczności leżące po stronie właściciela nieruchomości uniemożliwiające wykonanie prac z ustalonym wcześniej harmonogramem.
10. Wykonawca przekaże Zamawiającemu kopię zaktualizowanego harmonogramu prac niezwłocznie, jednakże nie później niż w terminie dwóch dni roboczych od dnia dokonania zmiany, z pisemnym uzasadnieniem zmiany terminu i realizacji prac.
11. Wykonawca informuje Zamawiającego pisemnie o każdej przeszkodzie uniemożliwiającej prawidłową i terminową realizację zadania, najpóźniej następnego dnia od wystąpienia przeszkody.
12. Wykonawca zobowiązuje się we własnym zakresie do zgłoszenia zamiaru przystąpienia do wykonania zadania właściwemu organowi nadzoru budowlanego, właściwemu okręgowemu inspektorowi pracy oraz właściwemu państwowemu inspektorowi sanitarnemu, w terminie co najmniej 7 dni przed rozpoczęciem prac.
13. Wykonawca jest zobowiązany do ważenia materiałów zawierających azbest z każdej nieruchomości objętej wykazem i dla każdego rodzaju zadania oddzielnie przy udziale właściciela lub użytkownika wieczystego lub zarządcy nieruchomości. Urządzenie ważące winno posiadać odpowiednie atesty lub certyfikaty lub dokumenty potwierdzające prawidłowy pomiar wagi. Wynik ważenia Wykonawca wpisuje do kart ewidencji oraz karty przekazania odpadów.
14. Wykonawca, po wykonaniu przedmiotu zamówienia, zobowiązany jest do dostarczenia Zamawiającemu:
1) protokołów częściowych, podpisanych przez Wykonawcę oraz właścicieli nieruchomości, gdzie realizowany był przedmiot zamówienia wraz z określeniem ilości odebranych  w Mg  i m2  ilości odebranych wyrobów zawierających azbest (po 3 egzemplarze),
2) oświadczeń o prawidłowości wykonania prac oraz o oczyszczeniu terenu z pyłu azbestowego, z zachowaniem właściwych przepisów technicznych i sanitarnych (po 3 egzemplarze),
3) załącznika nr 5 do Regulaminu w ramach Programu Priorytetowego Azbest 2019-2020, zawierający powierzchnię pokryć dachowych, grubość płyt i ich masę (załącznik nr 3 do zapytania),
4) protokołu końcowego odbioru prac z załączeniem kart ewidencji odpadów oraz kart przekazania odpadów, potwierdzających unieszkodliwienie odpadów na składowisku odpadów niebezpiecznych. Dopuszcza się zarówno stosowanie KPO zbiorczych jak i indywidualnych. Do karty przekazania odpadów należy załączyć zestawienie nieruchomości, z których odpady przekazano na składowisko wraz z określeniem ich masy, rodzaju unieszkodliwionych odpadów oraz numerów działek i obrębów geodezyjnych, z których usunięto wyroby zawierające azbest.
5) innych dokumentów zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
15. Jeżeli w trakcie realizacji robót/zadania Wykonawca uszkodzi, zniszczy lub zanieczyści tereny sąsiednie, w tym również drogi, winien je przywrócić po zakończeniu realizacji zadania do stanu pierwotnego.
 
V. Opis kryterium i sposobu dokonania oceny ofertowe
 
Zamawiający wyznaczył następujące kryteria i ich znaczenie: cena – 100%.
 
cena najniższa /cena badana * 100%  
 
VI. Termin i miejsce oraz forma składania ofert
 
Ofertę należy złożyć w terminie do 6 lipca 2020 r. do godziny 15:00 w sekretariacie Urzędu Gminy Boniewo, pokój nr 5.
 

Ofertę w zamkniętej kopercie należy złożyć w nieprzejrzystym opakowaniu, zaadresowaną:
 
Urząd Gminy Boniewo
ul. Szkolna 28
87-851 Boniewo
 
oraz oznaczona : Oferta na realizację zadania: „Demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Boniewo”
 

VII. Klauzula informacyjna
 
Podstawa prawna: art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679            z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE w dnia 27 kwietnia 2016 r (RODO).
                                                                                    
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Gminy Boniewo jest: Wójt Gminy Boniewo, ul. Szkolna 28, 87-851 Boniewo.
2. Państwa dane osobowe wykorzystywane będą wyłącznie do celu wyłonienia najkorzystniejszej oferty cenowej do realizacji zadania: „Demontaż, transport  unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Boniewo”.
 
Pełna Klauzula informacyjna dostępna jest na stronie internetowej bip.boniewo.pl/?cid=255
 
Osoba do kontaktu ze strony gminy, Paulina Mendelak telefon 516 168 024.
                                      

Załączniki do zapytania załącznik nr 1 do zapytania.docx (17kB) word   załącznik nr 2 do zapytania.docx (17kB) word   załącznik nr 3 do zapytania.docx (13kB) word


Zestawienie złożonych ofert zestawienie ofert 2020 azbest.pdf (31kB) pdf

wynik przeprowadzonego postępowania  wynik postępowania.pdf (695kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Boniewo Marek Klimkiewicz (22 czerwca 2020)
Opublikował: Zdzisława Bywalska (23 czerwca 2020, 09:50:23)

Ostatnia zmiana: Zdzisława Bywalska (23 lipca 2020, 12:35:53)
Zmieniono: wynik przeprowadzonego postępowania

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1146