Organizacja spotkań, warsztatów oraz szkoleń w ramach projektu „Rozwój usług opiekuńczych w Gminie Boniewo”


  Zdjęcie
Informacje o ogłoszeniu Data publikacji ogłoszenia 10-02-2020

Termin składania ofert 21-02-2020

Numer ogłoszenia 1231985

Status ogłoszenia Aktualne

Miejsce i sposób składania ofert Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w formie pisemnej: osobiście bądź za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres Zamawiającego podany w pkt. I Zapytania ofertowego lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, przesyłając skan podpisanych dokumentów na adres: inwestycje_ug@interia.pl Na potrzeby niniejszego postępowania oferta złożona za pośrednictwem poczty elektronicznej, wywiera skutki takie jak oferta złożona z zachowaniem formy pisemnej.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę inwestycje_ug@interia.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia Zdzisława Bywalska

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia 516168024

Skrócony opis przedmiotu zamówienia Przedmiot zamówienia stanowi organizacja spotkań, warsztatów oraz szkoleń w ramach projektu„Rozwój usług opiekuńczych w Gminie Boniewo” w ramach Działanie 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zwarty w zapytaniu stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia .

Kategoria ogłoszenia Usługi Podkategoria ogłoszenia Usługi inne Miejsce realizacji zamówienia
Województwo: kujawsko-pomorskie
Powiat: włocławski

Miejscowość: Osiecz Mały 32/7 Opis przedmiotu zamówienia
Cel zamówienia Organizacja spotkań, warsztatów oraz szkoleń w ramach projektu „Rozwój usług opiekuńczych w Gminie Boniewo” w ramach Działanie 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020

Przedmiot zamówienia Przedmiot zamówienia stanowi organizacja spotkań, warsztatów oraz szkoleń w ramach projektu„Rozwój usług opiekuńczych w Gminie Boniewo” w ramach Działanie 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zwarty w zapytaniu stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia .

Kod CPV 80000000-4

Nazwa kodu CPV Usługi edukacyjne i szkoleniowe

Dodatkowe przedmioty zamówienia 85000000-9

Harmonogram realizacji zamówienia od podpisania umowy do 31 lipca 2021 roku

Załączniki
zapytanie ofertowe oraz załączniki
Pytania i wyjaśnienia
Brak pytań i wyjaśnień
Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy nie podlegający wykluczeniu z postępowania oraz spełniający warunki udziału w postępowaniu . Zmawiając oceni spełnienie warunku na podstawie :

a) Oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - załącznik nr 2;
b) Oświadczenie wykonawcy o braku powiązań z Zamawiającym – załącznik nr 3
Zamawiający oceni spełnianie warunków udziału w postępowaniu wg kryteriów: spełnia – nie spełnia.

Wiedza i doświadczenie Zmawiając oceni spełnienie warunku na podstawie :

Oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - załącznik nr 2;

Zamawiający oceni spełnianie warunków udziału w postępowaniu wg kryteriów: spełnia – nie spełnia.

Potencjał techniczny Zmawiając oceni spełnienie warunku na podstawie :

Oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - załącznik nr 2;

Zamawiający oceni spełnianie warunków udziału w postępowaniu wg kryteriów: spełnia – nie spełnia.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia Zamawiając oceni spełnienie warunku na podstawie : Wykonawca dysponuje co najmniej 1 osobą do realizacji tej części zamówienia, na którą składana jest oferta posiadającą kwalifikacje i doświadczenie określone w III. 2 Zapytania ofertowego;
W przypadku, gdy Wykonawca jest osobą fizyczną i sam zamierza wykonać przedmiot zamówienia, ww. warunek znajduje zastosowanie do jego osoby.
W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu Wykonawca wraz z ofertą przedstawi kopię dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje i doświadczenie w stosunku do Wykonawcy lub osoby będącej w jego dyspozycji.

Zamawiający oceni spełnianie warunków udziału w postępowaniu wg kryteriów: spełnia – nie spełnia.
Sytuacja ekonomiczna i finansowa Zmawiając oceni spełnienie warunku na podstawie :

Oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - załącznik nr 2;

Zamawiający oceni spełnianie warunków udziału w postępowaniu wg kryteriów: spełnia – nie spełnia.

Dodatkowe warunki nie dotyczy

Warunki zmiany umowy 1. Strony wprowadzą zmiany do umowy w przypadku zaistnienia jednej z okoliczności spośród wskazanych poniżej, w przypadku, gdy ta okoliczność ma wpływ na postanowienia Umowy:
1) zmian w podatku VAT – wynikających ze zmiany przepisów,
2) zmian wynikających z wydania indywidualnej interpretacji podatkowej wpływającej na wysokość stawki podatku VAT.
2. Zmiany nie mogą naruszać obowiązujących przepisów prawa ani Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy 1) Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych, załącznik nr 3
2) Oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - załącznik nr 2;
3) Oświadczenie o spełnieniu/ niespełnianiu klauzul społecznych załącznik nr 4
4) Kopię dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje i doświadczenie w stosunku do Wykonawcy lub osoby będącej w jego dyspozycji.

Zamówienia uzupełniające nie dotyczy

Ocena oferty
Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji 1. Zamawiający oceni i porówna wyłącznie oferty niepodlegające odrzuceniu.


cena ofertowa brutto –90%
spełnienie wymagań w zakresie klauzuli społecznej –10%

W poszczególnych kryteriach punkty będą przyznawane według następującej zasady:
1) w kryterium „cena ofertowa brutto” punktacja będzie przyznana według następującego wzoru:

zaoferowana najniższa cena ofertowa brutto
(w ofertach podlegających ocenie)
x 90 pkt
cena ofertowa brutto ocenianej oferty

2) w kryterium „spełnienie wymagań w zakresie klauzuli społecznej” punktacja będzie przyznana w przypadku zadeklarowania zatrudnienia min. 1 osoby niepełnosprawnej/ bezrobotnej/ osoby z grupy defaworyzowanej na minimum ½etatu – zgodnie z treścią oświadczenia stanowiącego załącznik nr 3 do zapytania ofertowego. Wówczas Wykonawca otrzyma 10 punktów. Jeśli Wykonawca nie zadeklaruje zatrudnienia w. wym. osób przy realizacji zamówienia, wówczas otrzyma 0 punktów.

Wykluczenia 1. Z postępowania wyklucza się:
1) Wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu;
2) Wykonawcę powiązanego z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo, przy czym przez powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcya Wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ w wytycznych programowych;
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
W celu wykazania niezachodzenia ww. przesłanki wykluczenia po stronie Wykonawcy, Wykonawca przedstawi Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych według wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.
2. Oferta Wykonawcy wykluczonego z udziału w postępowaniu uznaje się za odrzuconą.

Zamawiający - Beneficjent
Nazwa
GMINA BONIEWO Adres Szkolna 28 87-851 Boniewo
kujawsko-pomorskie , włocławski Numer telefonu 542840181

Fax 542840181

NIP 8882902541
Tytuł projektu
Rozwój usług opiekuńczych w Gminie Boniewo Numer projektu
RPKP.09.03.02-04-0030/18-00 Inne źródła finansowania nie dotyczy

Zapytanie ofertowe zajęcia Boniewo.docx (146kB) word    ogłoszenie
zapytanie z dnia 12 luty 2020 i odpowiedź  pytanie nr 1.pdf (151kB) pdf    odpowiedź na pytania nr 1.pdf (165kB) pdf

Z uwagi na problemy techniczne , które uniemożliwiły otwarcie wszystkich ofert złożonych w terminie przez wykonawców , mając jednocześnie na uwadze równe traktowanie wykonawców podjęto decyzję o unieważnieniu wszystkich części postępowania i ponownym ogłoszeniu postępowania.

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Boniewo Marek Klimkiewicz (10 lutego 2020)
Opublikował: Zdzisława Bywalska (10 lutego 2020, 15:02:41)

Ostatnia zmiana: Zdzisława Bywalska (9 marca 2020, 19:50:34)
Zmieniono: unieważnienie postępowania

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 925