Dostawa wyposażenia w ramach projektu „Rozwój usług opiekuńczych w Gminie Boniewo

Zdjęcie


Informacje o ogłoszeniu Data publikacji ogłoszenia
07-02-2020
Termin składania ofert
25-02-2020
Numer ogłoszenia
1230996

Status ogłoszenia
Aktualne
Miejsce i sposób składania ofert
Oferty winny być składane w siedzibie Gmina Boniewo, ul. Szkolna 28, 87-851 Boniewo lub drogą mailową na adres: inwestycje_ug@interia.pl
Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę
inwestycje_ug@interia.pl
Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia
Zdzisława Bywalska
Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia
516168024
Skrócony opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyposażenia w ramach projektu „Rozwój usług opiekuńczych w Gminie Boniewo” do Klubu Seniora w Osieczu Małym 32/7  Poddziałanie 9.3.2 Rozwój usług społecznych, współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.
Obowiązki Wykonawcy
1) Wykonawca zakupi i dostarczy wyposażenie bezpośrednio do siedziby Klubu Seniora
2) Dostawy realizowane będą w godzinach i dniach Klubu Seniora,
3) Wykonawca na co najmniej 2 dni przed planowaną dostawą powiadomi Zamawiającego o terminie dostawy,
4) Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć wyposażenie w oryginalnych opakowaniach producenta,
5) Asortymentowy, jakościowy i ilościowy odbiór przedmiotu umowy dokonany zostanie przez przedstawicieli wskazanych przez Zamawiającego i potwierdzony będzie podpisaniem przez Strony protokołu sporządzonego każdorazowo w formie pisemnej pod rygorem nieważności,
6) Wykonawca w ramach promocji przedmiotu umowy zobowiązany jest do oznaczania wszystkich dostarczonych przedmiotów zgodnie z zasadami oznaczania projektów.

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Wykonawca może złożyć ofertę na dowolnie wybraną ilość części zamówienia. Szczegóły zostały zwarte w Zapytaniu ofertowym stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia .  zapytanie ofertowe.docx (139kB) word
Kategoria ogłoszenia
Dostawy
Podkategoria ogłoszenia
Dostawy inne
Miejsce realizacji zamówienia
Województwo: kujawsko-pomorskie Powiat: włocławski Miejscowość: Osiecz Mały 32/7
Opis przedmiotu zamówienia
Cel zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyposażenia w ramach projektu „Rozwój usług opiekuńczych w Gminie Boniewo” do Klubu Seniora w Osieczu Małym 32/7Poddziałanie 9.3.2 Rozwój usług społecznych, współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.
Przedmiot zamówienia
Dostawa wyposażenia w ramach projektu „Rozwój usług opiekuńczych w Gminie Boniewo” do Klubu Seniora
Kod CPV
39290000-1
Nazwa kodu CPV
Wyposażenie różne
Dodatkowe przedmioty zamówienia
39162100-6 , 33196100-1, 33158400-6, 39710000-2, 32000000-3
Harmonogram realizacji zamówienia
od podpisania umowy do 25 marca 2020 roku
Załączniki
Zapytanie ofertowe oraz załączniki do oferty
Pytania i wyjaśnienia
Brak pytań i wyjaśnień
Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy nie podlegający wykluczeniu z postępowania oraz spełniający warunki udziału w postępowaniu . Zmawiając oceni spełnienie warunku na podstawie :

a) Oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - załącznik nr 2;
b) Oświadczenie wykonawcy o braku powiązań z Zamawiającym – załącznik nr 3
Zamawiający oceni spełnianie warunków udziału w postępowaniu wg kryteriów: spełnia – nie spełnia.
Wiedza i doświadczenie
Zamawiający uzna, że Wykonawca posiada wiedzę i doświadczenie niezbędne do realizacji zamówienia, jeżeli wykaże on, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym krótszym okresie, wykonał należycie co najmniej jedną dostawę porównywalną z przedmiotem zapytania. Dostawa porównywalna to dostawa obejmująca asortyment opisany co najmniej jednym z kodów CPV opisanym w pkt. 2 Zapytania ofertowego.

Potwierdzeniem będzie złożenie Oświadczenia wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - załącznik nr 2;

Zamawiający oceni spełnianie warunków udziału w postępowaniu wg kryteriów: spełnia – nie spełnia.
Potencjał techniczny
Zmawiając oceni spełnienie warunku na podstawie :

Oświadczenia wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - załącznik nr 2;
Zamawiający oceni spełnianie warunków udziału w postępowaniu wg kryteriów: spełnia – nie spełnia.
Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Zmawiając oceni spełnienie warunku na podstawie :

Oświadczenia wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - załącznik nr 2;
Zamawiający oceni spełnianie warunków udziału w postępowaniu wg kryteriów: spełnia – nie spełnia.
Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Zmawiając oceni spełnienie warunku na podstawie :

Oświadczenia wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - załącznik nr 2;
Zamawiający oceni spełnianie warunków udziału w postępowaniu wg kryteriów: spełnia – nie spełnia.
Dodatkowe warunki
nie dotyczy
Warunki zmiany umowy
1.Zmiana postanowień umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2.Strony dopuszczają zmianę postanowień zawartej umowy w szczególności w przypadku braku dostępności któregokolwiek z artykułów. W takiej sytuacji Zamawiający dopuszcza zastosowanie rozwiązania równoważnego. Za rozwiązanie równoważne Zamawiający uznaje artykuł o parametrach i właściwościach nie gorszych, niż opisane w treści zapytania ofertowego. Wykonawca zobowiązany jest poinformować w formie pisemnej Zamawiającego o braku dostępności danego produktu i zaproponować rozwiązanie jego zdaniem równoważne. Wymagana jest pisemna zgoda Zamawiającego na zastosowanie rozwiązania równoważnego.
Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy
1. Oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - załącznik nr 2;
2. Oświadczenie wykonawcy o braku powiązań z Zamawiającym – załącznik nr 3.
Zamówienia uzupełniające
nie dotyczy
Ocena oferty
Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji
Wybór najkorzystniejszej oferty zostanie dokonany w oparciu o poniższe kryteria:
Cena - 100 %,
Punkty w tym podkryterium zostaną przyznane zgodnie ze wzorem: cena brutto najniższa z badanych ofert / cena brutto oferty badanej x 100 pkt x 100%.
Wykluczenia
1. Z postępowania wyklucza się:
1) Wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu;
2) Wykonawcę powiązanego z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo, przy czym przez powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ w wytycznych programowych;
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
W celu wykazania niezachodzenia ww. przesłanki wykluczenia po stronie Wykonawcy, Wykonawca przedstawi Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych według wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.
2. Oferta Wykonawcy wykluczonego z udziału w postępowaniu uznaje się za odrzuconą.
Zamawiający - Beneficjent
Nazwa
GMINA BONIEWO
Adres
Szkolna 28
87-851 Boniewo
kujawsko-pomorskie , włocławski
Numer telefonu
542840181
Fax
542840181
NIP
8882902541
Tytuł projektu
Rozwój usług opiekuńczych w Gminie Boniewo
Numer projektu
RPKP.09.03.02-04-0030/18-00
Inne źródła finansowania
nie dotyczy
 
zapytanie ofertowe.docx (139kB) word ogłoszenie o zamówieniu
Modyfikacja zapytania ofertowego 14 luty 2020 Zapytanie ofertowe oraz załączniki do oferty modyfikacja 14 luty 2020.pdf (332kB) pdf

pytanie nr 1 do zapytania pytania nr 1.pdf (173kB) pdf
pytanie nr 2 do zapytania pytanie nr 2.pdf (125kB) pdf Odpowiedzi do pytań 1 i 2  odpowiedzi do pytań 1 i 2.pdf (243kB) pdf

Informacja o wybranym wykonawcy Rozstrzygnięte Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena
Część I- MEBLE
Dyktatorium Grupa Invest sp. z o.o. Giedlarowa 99a, 37-300 Leżajsk
data złożenia oferty 17.02.2020rok cena oferty brutto 20.463,29 PLN

Część II- Elektronika
BaWro Barbara Wiśniewska ul. Maczka 2/9 56-400 Oleśnica
data złożenia oferty 25 .02.2020r. cena oferty brutto 18.179,40 PLN

Część III- wypożyczalnia sprzętu, wyposażenie zajęć ruchowych
Fizjomed Dawid Kaźmierski ul. Kościuszki 4, 27-300 Lipsko
data złożenia oferty 24 .02.2020r. cena oferty brutto 25748,00 PLN

Cześć – IV wyposażenie pozostałe różne :
W wyniku otrzymanego w dniu 4 marca 2020 roku odstąpienia od realizacji postępowania wybranego wykonawcy Przedsiębiorstwo handlowo Usługowe PHU BMS sp. j 82-500 Kwidzyn, ul. Staszica 22
wybranym wykonawcą zadania zostaje FHU Znaki Paweł Tomasiak 33-342 Barcice Barcice 69
data złożenia oferty 19.02.2020rok cena oferty brutto 4137,72 PLN Pełna lista podmiotów Złożone oferty

Część I- MEBLE :

1. Dyktaorium Grupa Invest sp. zo.o. Giedlarowa 99a, 37-300 Leżajsk
2. DOMMAR PPHU Marek Krause 64-130 Rydzyna Dąbcze ul. Jesionowa 13
3. DRZEWIARZ ul. Kardynała Wyszyńskiego 46a 87-600 Lipno
4. Hurtownia Sportowa KAL-SPORT Al. Tadeusza Rejtana 8 35-310 Rzeszów
5. Fundacja Aktywizacji i Integracji 86-170 Nowe ul. Kościuszki 2
6. NIKODEMUS ul. Grudzińskiego 18A/18 62-020 Swarzędz
7. Biuro Inżynieryjne DOT Tomasz Dubiecki Lubomira 29A, 62-090 Mrowino
8. Vigo Agnieszka Wójcik ul. Jałowcowa6 , 95-035 Katarzynów
9.ARTFORM Ewa Lorenc ul. KEN 52 lok.3, 15-687 Białystok
10. Przedsiębiorstwo handlowo Usługowe PHU BMS sp. j 82-500 Kwidzyn, ul. Staszica 22

Część II- Elektronika :

1. Dyktarium Grupa Invest sp. zo.o. Giedlarowa 99a, 37-300 Leżajsk
2. Michał Fisior MFPRO 27 stycznia 20, 42- 584 Dobieszowice
3. Aktywnie w szkole Michał Grandyberg98-235 Błaszki Łubna-Jakusy26
4. DRZEWIARZ ul. Kardynała Wyszyńskiego 46a 87-600 Lipno
5. Hurtownia Sportowa KAL-SPORT Al. Tadeusza Rejtana 8 35-310 Rzeszów
6. Zaułek Dizajnu Marta Szlapa40-860 Katowice ul. Gliwicka 218 E
7. BaWro Barbara Wiśniewska ul. Maczka 2/9 56-400 Oleśnica
8. 13p Sp. zo.o. ul. Międzyleska 2-4, 5-514 Wrocław
9. BIURO Inżynieryjne MARTEX Marcin Puźniak Gorzeszów 19, 58-405 Krzeszów
10. Biuro Inżynieryjne DOT Tomasz Dubiecki Lubomira 29A, 62-090 Mrowino
11. Tijs.c. Radzikowskiego 127, 31-343 Kraków
12. Przedsiębiorstwo handlowo Usługowe PHU BMS sp. j 82-500 Kwidzyn, ul. Staszica 22
13. PHU RIVAGIS Paweł Król ul. Krańcowa 1, 82-500 Kwidzyn


Cześć III- wypożyczalnia sprzętu, wyposażenie zajęć ruchowych:

1. Dyktatorium Grupa Invest sp. zo.o. Giedlarowa 99a, 37-300 Leżajsk
2. DRZEWIARZ ul. Kardynała Wyszyńskiego 46a 87-600 Lipno
3. Hurtownia Sportowa KAL-SPORT Al. Tadeusza Rejtana 8 35-310 Rzeszów
4. HAS- MED Sp. z o.o. ul. Młyńska 20 43-300 Bielsko-Biała
5. Fizjomed Dawid Kaźmierski ul. Kościuszki 4, 27-300 Lipsko
6. Zaułek Dizajnu Marta Szlapa 40-860 Katowice ul. Gliwicka 218 E
7. 13p Sp. zo.o. ul. Międzyleska 2-4, 5-514 Wrocław
8. Biuro Inżynieryjne DOT Tomasz Dubiecki Lubomira 29A, 62-090 Mrowino
9. Przedsiębiorstwo handlowo Usługowe PHU BMS sp. j 82-500 Kwidzyn, ul. Staszica 22
10. PHU RIVAGIS Paweł Król ul. Krańcowa 1, 82-500 Kwidzyn
11.COLOSEO Justyna Kotlewska Al. Jana Pawła II 35, 83-200 Starogard Gdański


Cześć – IV wyposażenie pozostałe różne :

1. Dyktatorium Grupa Invest sp. zo.o. Giedlarowa 99a, 37-300 Leżajsk
2. FHU Znaki Paweł Tomasiak 33-342 Barcice Barcice 69
3. DRZEWIARZ ul. Kardynała Wyszyńskiego 46a 87-600 Lipno
4. Hurtownia Sportowa KAL-SPORT Al. Tadeusza Rejtana 8 35-310 Rzeszów
5. Zaułek Dizajnu Marta Szlapa 40-860 Katowice ul. Gliwicka 218 E
6. BaWro Barbara Wiśniewska ul. Maczka 2/9 56-400 Oleśnica
7. Biuro Inżynieryjne DOT Tomasz Dubiecki Lubomira 29A, 62-090 Mrowino
8. Vigo Agnieszka Wójcik ul. Jałowcowa6 , 95-035 Katarzynów
9. Tijs.c. Radzikowskiego 127, 31-343 Kraków
10. Przedsiębiorstwo handlowo Usługowe PHU BMS sp. j 82-500 Kwidzyn, ul. Staszica 22
11. PHU RIVAGIS Paweł Król ul. Król ul. Krańcowa 1 , 82-500 Kwidzynmetryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Boniewo- Marek Klimkiewicz (7 lutego 2020)
Opublikował: Zdzisława Bywalska (7 lutego 2020, 10:26:11)

Ostatnia zmiana: Zdzisława Bywalska (9 marca 2020, 19:49:02)
Zmieniono: wynik postępowania

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1034