Zapytanie w sprawie podania ceny zakupu i dostawy sprzętu na warsztaty wychowania fizycznego

Zdjęcie
Zdjęcie


Zapytanie w sprawie podania ceny  zakupu i dostawy sprzętu na warsztaty wychowania fizycznego
 
1.      Piłki do siatkówki – 3 sztuki
 

 
PARAMETRY :
 
skóra syntetyczna podwójnie laminowana butylowa dętka
Piłka spełnia wszelkie wymogi FIVB i jest dopuszczona do rozgrywek meczowych w każdej klasie rozgrywkowej.
Rozmiar piłki 5
wielokolorowa
gwarancja min 24 m-ce
pompka
nowa

 
2.       Piłki do piłki ręcznej – 3 sztuki

 PARAMETRY :
Rozmiar: 3Kolor: Granatowy/żółty/biały skóra syntetyczna Łączenie łat: Szycie Atest: EHF
gwarancja min 24 m-ce
pompka
nowa
 
 
3.       Rakietki do tenisa stołowego – 6 kompletów / każdy komplet to rakietka, pokrowiec , piłeczki /
Parametry:
Deska: 100% CARBONOkładzina: Donic LIGA Szybkość: 120Rotacja: 120Kontrola: 60Podkład: 2,3mmpiłeczki pokrowiec
 

4.       Znaczniki piłkarskie  – 11 sztuk
 
PARAMETRY
● damskie - 100% z mocnego i elastycznego poliestru.
●  Siatka 47g
● rozmiar 5 sztuk  rozmiar L i 6 sztuk rozmiar XL
● dwa kolory / zielony 5 sztuk , żółty lub czerwony 6 sztuk/

Dostawcy muszą spełniać wymagania :
Nie być powiązanym osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania pomiędzy Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji;
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej (rodzice, dzieci, wnuki, teściowie, zięć, synowa), w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia (rodzeństwo, krewni małżonka/i) lub pozostawania w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
 
W sytuacji wystąpienia powiązania Wykonawca będzie podlegał odrzuceniu z postępowania.
 
Ocena spełniania przedstawionych powyżej warunków zostanie dokonana wg formuły: „spełnia – nie spełnia”. Wykonawca, który nie spełni z warunku zostanie odrzucony z postępowania.
 
Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem poczty, kuriera na adres 87-851 Boniewo ul. Szkolna 28  bądź dostarczona osobiście  w sekretariacie Urzędu gminy Boniewo ul. Szkolna 28 , Boniewo Lub na adres inwestycje_ug@interia.pl
Oferta powinna być opatrzona pieczątką firmową, posiadać datę sporządzenia oraz  powinna być podpisana przez oferenta
Wskazane jest, by oferta zawierała również inne, dodatkowe informacje, np. dodatkowe funkcje dostawy, warunki płatności i dostawy, możliwe do uzyskania upusty, maksymalny czas realizacji
Termin składania ofert upływa w dniu 16 sierpnia  2019  roku.
Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria: cena 100 %.
 
Dostawa sprzętu :
1.        Dostawca wybrany dostarczy sprzęt spełniający wymagania Zamawiającego do                   31 sierpnia 2019 roku na adres  Urząd Gminy Boniewo ul. szkolna 28, 87-851 Boniewo na własny koszt .
2.       Wykonawca zobowiązany jest do wykonania umowy z należytą starannością
3.         W przypadku stwierdzenia rażących naruszeń umowy Zamawiający może odstąpić od umowy
4.       Wykonawca ponosi odpowiedzialność za działania osób , którym powierzył wykonanie zamówienia.
5.        Wykonawca nie będzie upoważniony do żądania za wykonanie zamówienia wynagrodzenia przekraczającego wartość zawartą w ofercie i umowie.
6.       Należność za dostarczony sprzęt  zostanie wypłacona w terminie 30 dni na podstawie protokołu zdawczo odbiorczego oraz prawidłowo doręczonej faktury do zamawiającego ,
7.       Zamawiający w sytuacji dostarczenia sprzętu  nieodpowiadającego zamówieniu, uszkodzonego, niesprawnego   ma prawo żądać ponownego dostarczenia prawidłowego sprzętu  .
 
Zamawiający  zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania  o czym poinformuje niezwłocznie wykonawców którzy złożyli  oferty   oraz zamieści informację na www.bip.boniewo.pl
 
 
  Wynik przeprowadzonego postępowania
wynik postępowania.pdf (172kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Boniewo Marek Klimkiewicz (6 sierpnia 2019)
Opublikował: Zdzisława Bywalska (6 sierpnia 2019, 16:25:25)

Ostatnia zmiana: Zdzisława Bywalska (6 września 2019, 11:38:26)
Zmieniono: wynik przeprowadzonego postępowania

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 595