zakup i dostawa wykaszarki łańcuchowej


Zapytanie ofertowe

Zgodnie  z art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018  poz.1986 ze zmianami) zwracamy się z zapytaniem ofertowym o podanie ceny                                                     zakupu i dostawy wykaszarki łańcuchowej

I.        Zamawiający: Gmina Boniewo ul. Szkolna 28, 87-851 Boniewo
II. Przedmiot zamówienia: Dostawa wykaszarki łańcuchowe
III. j CPV 16.10.00.00-6
IV. Termin realizacji: do 30 czerwca 2019  roku
V. Cena jest jedynym kryterium oceny ofert
VI.  Opis przedmiotu zamówienia,
Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę wykaszarki łańcuchowej. Wykaszarka łańcuchowa będzie wykorzystywana  do usuwania krzaków przydrożnych. Wykaszarka łańcuchowa musi posiadać  dokumenty potwierdzające  w pełni legalne pochodzenie, spełniać obowiązujące normy w zakresie bezpieczeństwa i posiadać certyfikat CE.
Wymagane parametry  techniczne  przedmiotu zamówienia.
● fabrycznie nowa z zalanymi materiałami eksploatacyjnymi i innymi elementami potrzebnymi do pracy;
● posiadająca deklarację zgodności CE;
● moc min 40 kW
● Ciężar max 700kg
● przystosowana do zamontowania  i współpracy z nośnikiem typu ciągnik  rolniczy;
● Sposób zamontowania na nośniku: do tylnego trzypunktowego układu zawieszenia;
● Sposób przekazania napędu z ciągnika: za pośrednictwem wału (WOM ciągnika 540 obr/min);
● Zabezpieczenie przed przeciążeniem: min. sprzęgło na wałku odbioru mocy wykaszarki
● Sterowanie wszystkimi funkcjami z miejsca obsługi kierowcy ciągnika;
● Głowica robocza  z możliwością przechylania głowicy w celu wykaszania krzaków na skarpach rowów;
● Głowica robocza umożliwiająca usuwanie krzaków o średnicy do 15 cm;
● Element roboczy głowicy: łańcuch 10 -13 mm
● Minimalna szerokość robocza 150 cm;
● Nóż – min 2 szt.
● Osłony
● Przewód hydrauliczny podczepiony do wyjścia ciśnieniowego,
● wyposażona w płozy ze stali hadrox a także wzmocniony zasobnik łańcucha 
● Urządzenie agregowane na zaczepie trójpunktowym   ciągnika .
● Gwarancja minimum 24  miesięcy;
Przeglądy gwarancyjne wynikające z warunków gwarancji i użyte do tego materiały oraz naprawy przedmiotu umowy w okresie gwarancji będą wykonywane na koszt wykonawcy w siedzibie zamawiającego. Koszty dojazdu związane z wykonaniem przeglądów gwarancyjnych i napraw w okresie gwarancyjnym będzie ponosić wykonawca. Ewentualny transport sprzętu do serwisu w okresie gwarancyjnym odbywać się będzie na koszt wykonawcy . Maksymalny czas usuwania awarii w okresie obowiązywania gwarancji: do 48 godzin od momentu zgłoszenia awarii telefonicznie lub e-mail
● Zamawiający wymaga aby wykonawca dostarczył kompletny sprzęt do siedziby zamawiającego tj. Urząd Gminy Boniewo ul. Szkolna 28, 87-851 Boniewo  na koszt własny.
● Instrukcja obsługi i serwisu w języku polskim;
● Nieodpłatne łącznie z dojazdem do i od  Zamawiającego szkolenie operatorów Zamawiającego w zakresie obsługi, konserwacji  oraz pierwszego  uruchomienie wykaszarki w siedzibie Zamawiającego;
VII. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY, 
1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
2.  Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 
3. Treść oferty musi odpowiadać treści zapytania ofertowego. 
4.  Ofertę należy przygotować na załączonym formularzu cenowym stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania ofertowego. 
5.  Wykonawca musi uwzględnić wszystkie koszty niezbędne do realizacji zamówienia. Cena określona w ofercie będzie zawierać podatek VAT oraz wszystkie koszty jakie Wykonawca poniesie z tytułu  należytej realizacji zamówienia . Wszystkie wartości ceny powinny być liczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 
6.  Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą podpisze umowę na warunkach określonych przez zamawiającego
7. Miejsce i termin złożenia oferty: ofertę należy złożyć do 10 czerwca 2019 roku  do godz. 15:15 na adres   Urząd Gminy Boniewo ul. Szkolna 28 87-851 Boniewo –osobiście sekretariat urzędu Gminy Boniewo,  drogą e-mail inwestycje_ug@interia.pl
 
VIII  ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA. 
1. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania umowy z należytą starannością 
 
2. W przypadku stwierdzenia rażących naruszeń umowy Zamawiający może odstąpić od umowy 

3.Wykonawca ponosi odpowiedzialność za działania osób , którym powierzył wykonanie zamówienia. 
 
 4. Wykonawca nie będzie upoważniony do żądania za wykonanie zamówienia wynagrodzenia przekraczającego wartość zawartą w ofercie i umowie. 

5 Należność za dostarczony sprzęt  zostanie wypłacona w terminie 30 dni na podstawie protokołu zdawczo odbiorczego oraz prawidłowo doręczonej faktury do zamawiającego ,

6 Wykonawca zobowiązuje się do podpisania umowy  w terminie i na warunkach określonych przez Zamawiającego . 

IX  FORMALNOŚCI JAKIE ZOSTANĄ DOPEŁNIONE PRZED PODPISANIEM UMOWY 
1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający jednocześnie zawiadomi Wykonawców, którzy złożyli oferty, o wyborze najkorzystniejszej oferty w formie jakiej wpłynęły oferty do Zamawiającego. 

2. Jeżeli treść zapytania ofertowego została zamieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Boniewo www.bip.boniewo.pl informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty także zostanie zamieszczona na tej stronie. 
3.  Zamawiający poinformuje Wykonawcę, którego oferta została wybrana, o terminie i miejscu zawarcia umowy. 
4. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny. 
5 Zamawiający w sytuacji dostarczenia sprzętu  nieodpowiadającego zamówieniu  ma prawo żądać ponownego dostarczenia prawidłowego sprzętu  lub może  odstąpić od umowy .
 
6.  Złożona oferta jest ważna do 31 grudnia 2019 roku .
Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania bez podania uzasadnienia, a także do pozostawienia postępowania bez wyboru oferty.
 
Zamieszczono na www.bip.boniewo.pl
Tablicy ogłoszeń UG Boniewo 30.05.2019 r.-10 .06.2019r.

formularz ofertowy formularz-oferty.docx (25kB) word Oświadczenia oswiadczenie-z-art-25a-ust-1-ustawy-Pzp-podstawy-wykluczenia.docx (19kB) word    oswiadczenie-z-art-25a-ust-1-ustawy-Pzp-warunki-udzialu-postepowanie-jednoetapowe.docx (18kB) wordBoniewo, dnia 12.06.2019r.
 
ZPiPF.7.2019
 
WYNIK PRZEPROWADZONEGO POSTĘPOWANIA
 
 
Dot. Zakupu i dostawy wykaszarki łańcuchowej
W wyniku przeprowadzonego postępowania za najkorzystniejszą została uznana oferta Wykonawcy Kompania leśna Sp. j. 96-115 Nowy Kawęczyn Nowy Dwór Parcela 21 ilość uzyskanych punktów w kryterium cena i razem 100 pkt.

Złożone oferty :
Kompania leśna Sp. j. 96-115 Nowy Kawęczyn Nowy Dwór Parcela 21 ilość uzyskanych punktów w kryterium cena i razem 100 pkt   
 
 
 
 
 
 
 
 

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Boniewo Marek Klimkiewicz (30 maja 2019)
Opublikował: Zdzisława Bywalska (30 maja 2019, 14:20:02)

Ostatnia zmiana: Zdzisława Bywalska (12 czerwca 2019, 11:47:14)
Zmieniono: wynik przeprowadzonego postępowania

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 735