zarządzania projektem „Rozwój usług opiekuńczych w Gminie Boniewo”

Zdjęcie


ZAPYTANIE OFERTOWE
 
Niniejsze postępowanie nie podlega przepisom ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych. Zapytanie ofertowe prowadzone jest zgodnie z brzmieniem Regulaminu udzielania przez Gminę Boniewo zamówień publicznych, o wartości nieprzekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro.


pełn teskt zapytania oraz załączniki (103kB) word


Unieważnienie postępowania

Wójt Gminy Boniewo zgodnie z pk.2.3. zapytania „Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania bez podania uzasadnienia, a także do pozostawienia postępowania bez wyboru oferty „ unieważnia postępowanie  „Rozwój usług opiekuńczych w Gminie Boniewo”.
23 maja 2019 roku otrzymaliśmy informację  w sprawie zmiany czasu trwania etapu oceny formalno –merytorycznej i negocjacji wniosku o dofinansowanie zadania złożonego w ramach konkursu RPKP.09.03.02-IŻ.00-04-180/18 .
Z uwagi na powyższe zdecydowano o unieważnieniu postępowania .
 

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Boniewo Marek Klimkiewicz (18 kwietnia 2019)
Opublikował: Zdzisława Bywalska (18 kwietnia 2019, 12:05:57)

Ostatnia zmiana: Zdzisława Bywalska (31 maja 2019, 12:02:59)
Zmieniono: unieważnienie postępowania

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 826