usługa przeprowadzenia szkoleń podnoszących kompetencje cyfrowe uczestników projektu


Zdjęcie


Boniewo, 21 lutego 2019 r.
RKC-B-2/2019


Zapytanie ofertowe
 
Zapytanie prowadzone jest w oparciu o art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.             Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986).
 
I.                    Zamawiający:
GMINA BONIEWO
Ul. Szkolna 28, 87-851 Boniewo
e-mail: ug_boniewo@wp.pl
tel. 54 2840181
II.                  Tryb udzielenia zamówienia
Postępowanie prowadzone z wyłączeniem przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy.
Projekt jest współfinansowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr III: Cyfrowe Kompetencje społeczeństwa działania 3. 1. Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych dotycząca realizacji projektu grantowego  pn. „ROZWÓJ KOMPETENCJI CYFROWYCH MIESZKAŃCÓW  WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO I ŁÓDZKIEGO”. -  „Rozwój Kompetencji Cyfrowych Mieszkańców Gminy Boniewo”                        
 
III.                Opis przedmiotu zapytania:
Przedmiotem zamówienia jest usługa przeprowadzenia szkoleń podnoszących kompetencje cyfrowe uczestników projektu „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego i łódzkiego, a w szczególności  mieszkańców Gminy Boniewo”. - numer projektu - nabór nr POPC.03.01.00-IP.01-00-003/17
 
I.      SZKOLENIA
1.    Zamawiający przewiduje organizację szkoleń z 7 modułów tematycznych:
1.      "Rodzic w Internecie",
2.      "Mój biznes w sieci",
3.      "Moje finanse i transakcje w sieci",
4.      "Działam w sieciach społecznościowych",
5.      "Tworzę własną stronę internetową (blog)"
6.      "Rolnik w sieci",
7.      "Kultura w sieci"
Zakres szkoleń dostępny jest na stronie Centrum projektów Polska Cyfrowa: https://cppc.gov.pl/wp-content/uploads/za%C5%82.-nr-11_Standard-kompetencji-cyfrowych-do-osiagniecia-w-ramach-szkolen_04082017.pdf
2.    Uczestnicy szkoleń:  osoby powyżej 25 roku życia, zamieszkałe w województwie kujawsko-pomorskim i łódzkim nie posiadające lub posiadające podstawowe kompetencje cyfrowe.
3.    Długość szkoleń: Każde szkolenie trwa 16 godzin (2 dni x 8 godzin):
·         godzina szkoleniowa/lekcyjna = 45 min zegarowych
·         dzień szkoleniowy trwa nie dłużej niż 8 godzin szkoleniowych
·         dzień szkoleniowy zawiera co najmniej 2 przerwy kawowe i jedną dłuższą przerwę obiadową (od 30 do 60 min)

·         łączny czas trwania dnia szkoleniowego nie przekracza 8 godzin zegarowych
4.    Liczebność grupy: Grupa szkoleniowa liczyć będzie 12 osób.
5.    Terminy szkoleń: Szkolenia powinny odbywać się w terminie od dnia podpisania umowy do dnia 31.12.2019 r.  Zajęcia odbywać się mogą zarówno w dni powszednie jak i w weekendy. Zamawiający wspólnie z wybranym Wykonawcą przygotuje harmonogram szkoleń.
6.    Miejsce szkolenia: Szkolenia odbywać się będą na terenie województwa kujawsko-pomorskiego  na terenie Gminy Boniewo, w szczególności zajęcia odbywać się mogą: głównie - Sala Posiedzeń na Hali Sportowej w Boniewie, ul. Szkolna 32 87-851 Boniewo oraz w szkołach, świetlicach gminnych, strażnicach OSP oraz innych miejscach wskazanych przez władze Gminy Boniewo. Zamawiający zapewni miejsce realizacji zajęć w salach dydaktycznych lub innych, z wykorzystaniem pomocy i narzędzi będących na ich wyposażeniu oraz tych nabytych w ramach projektu (sprzęt komputerowy dla uczestników szkoleń oraz materiały szkoleniowe).
 
IV.               Specyfikacja szczegółowa zamówienia – załącznik nr 1 do zapytania ofertowego                       nr 2-2019
 
 
V.                Inne warunki udziału w postępowaniu
 
1)      Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
2)      Zamawiający nie dopuszcza składania oferty wariantowej.
 
VI.               Termin realizacji zamówienia:
Szkolenia powinny odbywać się w terminie od dnia podpisania umowy do dnia 31.12.2019 r.  Zajęcia odbywać się mogą zarówno w dni powszednie jak i w weekendy. Zamawiający wspólnie z wybranym Wykonawcą przygotuje harmonogram szkoleń.
VII.             Opis sposobu obliczania ceny oraz opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty:
Kryterium oceny ofert:
·         cena 80%
·         doświadczenie 20 %
1.      Kryterium oceny ofert: cena
Kryterium ceny liczone według wzoru: P1 = (Cmin/C) x W1
gdzie:
P1 – ilość punktów obliczona dla kryterium ceny,
Cmin – cena brutto najtańszej oferty,
C – cena brutto rozpatrywanej oferty,
W1 – waga kryterium = 7
Najniższa cena ofertowa otrzyma 80 punktów.

 
Cena powinna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego.
Cena musi być podana w złotych polskich cyfrowo i słownie, z wyodrębnieniem należnego podatku VAT – jeżeli występuje. Należy zastosować zaokrąglenia do dwóch miejsc po przecinku. Cenę należy przedstawić w formularzu ofertowym, stanowiącym załącznik                 do zapytania ofertowego.
 
Kryterium oceny ofert: doświadczenie –
Załącznik nr 3 –Wykaz-wiedza i doświadczenie osób zaangażowanych w realizację zamówienia wyszczególnionych w tym załączniku.
Formalne przygotowanie do pracy instruktora - posiada udokumentowane doświadczenie                      w prowadzeniu lekcji, zajęć, szkoleń lub warsztatów w wymiarze minimum 50 godzin szkoleniowych w ciągu ostatnich 5 lat (udokumentowane poprzez np. zaświadczenia, oświadczenia, referencje, protokoły zdawczo-odbiorcze zawierające liczbę przeprowadzonych godzin), Posiadanie  wiedzy  i  umiejętności  w zakresie prowadzenia szkoleń dla osób dorosłych.
 
1.      Kryterium oceny ofert: minimum 50 godzin szkoleniowych – 0 pkt.
2.      51 i więcej godzin szkoleniowych - 20 pkt. ,
1)      Oferty oceniane będą punktowo. Maksymalna ilość punktów jaką po uwzględnieniu wagi, może osiągnąć oferta wynosi 100 pkt. Punkty zostaną obliczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów.
2)      Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to,                    że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w wyznaczonym terminie ofert dodatkowych. Wykonawcy                 w ofertach dodatkowych nie będą mogli zaoferować cen wyższych niż zaoferowane                   w złożonych wcześniej ofertach.
3)      Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który otrzyma największą liczbę punktów               i którego oferta będzie spełniała warunki wymagane przez Zamawiającego.
4)      Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyla się od zawarcia umowy                       w sprawie zamówienia, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny.
 
Wykonawca określa cenę dostawy brutto poprzez wskazanie w formularzu oferty całkowitej wartości brutto zamówienia (z uwzględnieniem VAT). Zaoferowana w ofercie cena brutto musi uwzględniać wszelkie koszty i opłaty związane z realizacją przedmiotu zamówienia. (Jeżeli Wykonawca oferuje rabaty lub upusty cenowe, powinien je od razu ująć w obliczeniach ceny tak, aby wyliczona cena dostawy brutto była ceną całościową i ostateczną. Zamawiający nie dokonuje żadnych dodatkowych obliczeń. Zaokrąglenia cen w złotych należy dokonywać do dwóch miejsc po przecinku. Cena nie może być wyrażona w walucie obcej.
 
VIII.           Sposób, miejsce oraz termin składania ofert:
-        Oferent powinien złożyć ofertę na formularzu załączonym do niniejszego zapytania – jednolity dokument / 18 stron /.
Ofertę wraz z załącznikami należy złożyć w zamkniętym, nieprzejrzystym opakowaniu, gwarantującym zachowanie w poufności jej treści oraz zabezpieczającym jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert. Opakowanie oferty musi być oznaczone pieczęcią firmową Wykonawcy wraz z adresem i nr telefonu oraz opisem: Dotyczy zapytania ofertowego na realizację projektu pn. „Rozwój Kompetencji Cyfrowych Mieszkańców  Gminy Boniewo”                        Nie otwierać przed godz. 12.05 dnia 01.03.2019 r.
-        Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę.
-        Ewentualne poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone czytelnym podpisem osoby sporządzającej ofertę.
-        Pozycje dotyczące ceny i okresu gwarancji, jeśli nie zostaną uzupełnione, zostaną uznane jako brakujące a oferta niekompletna, co będzie skutkować jej odrzuceniem.
 
-        Oferty należy składać do dnia 1 marca 2019 do godz. 12 : 00                              za pośrednictwem: poczty, kuriera lub osobiście na adres: Urząd Gminy w Boniewie, ul. Szkolna 28, 87 – 851 Boniewo (liczy się data wpływu do sekretariatu urzędu).
-        Zamawiający dokona otwarcia ofert w dniu 1.03.2019 r., o godz. 12:05 w pokoju nr 6, Urzędu Gminy w Boniewie, ul. Szkolna 28 , 87 – 851 Boniewo.
-        Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
-        Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
-        W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
 
IX. Informacje o zakończeniu postępowania.
1. Niezwłocznie po zakończeniu postępowania w sprawie wyboru wykonawcy Zamawiający udostępnia na stronie internetowej www.boniewo.pl, www.bip.boniewo.pl informację o:
1) wyborze wykonawcy
2) odrzuceniu wszystkich złożonych ofert, albo
3) niezłożeniu żadnej oferty, albo
4) zakończeniu tego postępowania bez wyboru żadnej z ofert.
2. O wynikach postępowania Zamawiający zawiadomi Wykonawców w sposób zwyczajowo przyjęty, tj. za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail wskazany w ofercie.
3. Zamawiający zawrze umowę z wybranym Wykonawcom po przekazaniu zawiadomienia
o wyborze Wykonawcy, ale nie później niż w terminie związania ofertą.
 
4.    Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający wybierze kolejną ofertę najkorzystniejszą spośród złożonych ofert, bez przeprowadzania ponownego postępowania w sprawie wyboru wykonawcy tego zadania.
5.    Do prowadzonego postępowania nie przysługują Wykonawcom środki ochrony prawnej określone w przepisach ustawy Prawo zamówień publicznych, tj. odwołanie, skarga.
6.      Zamawiający zastrzega sobie prawo zakończenia postępowania bez dokonania wyboru żadnej
z ofert.
 
X. Odrzucenie oferty                                                              
1. Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli:
1) jej treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego lub
2) została złożona przez podmiot, który jest powiązany osobowo lub kapitałowo Zamawiającym.
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między
beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z
przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w  szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów
prawa lub nie został określony przez Instytucję Zarządzającą;
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta,
pełnomocnika;
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa
      w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii
bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
 
XI. Warunki zmiany umowy:
Zamawiający przewiduje możliwość zmian Umowy o udzielenie zamówienia w zakresie:
1) oczywistych omyłek pisarskich,
2) warunków lub terminów płatności, w szczególności w przypadku konieczności
uwzględnienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy
o udzielenie zamówienia, jak również w przypadku, gdy ze względu na interes
Zamawiającego zmiana warunków oraz terminu płatności będzie konieczna,
3) przyczyn zewnętrznych niezależnych od Zamawiającego oraz Wykonawcy, a mających
wpływ na prawidłową realizację zamówienia.
 
XII. DODATKOWE INFORMACJE
Dodatkowych informacji udziela Tomasz Nieznański pod numerem telefonu 660-784-645 oraz adresem email: tomek_bon@interia.pl
   
XIII.            Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych
 
W związku z realizacją wymogów ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) (Dz. Urz. UE L 119/1) dalej „RODO”,  działając zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 RODO, Administrator informuje o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych:
1.    Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Gminy w Boniewie jest: Wójt Gminy Boniewo, mający siedzibę w Urzędzie Gminy w Boniewie,       ul. Szkolna 28, 87-851 Boniewo.
2.    Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania Urzędu Gminy w Boniewie, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Urzędzie Gminy w Boniewie za pomocą adresu: inspektor@kiodo.pl .
3.    Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z zapytaniem ofertowym dotyczącym dostawy sprzętu komputerowego.
4.    Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:
·      organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
·      inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Gminą Boniewo przetwarzają dane osobowe, dla których Administratorem jest Wójt Gminy Boniewo.
5.     Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 3, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie zgodnym z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. Nr 14, poz. 67).
6.    W sytuacji gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.
7.    W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych posiada Pani/Pan prawo do:
·      na podstawie art. 15 RODO dostępu do Pani/Pana danych osobowych;
·      na podstawie art. 16 RODO do sprostowania Pani/Pana danych osobowych, przy czym skorzystanie z tego prawa nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą PZP oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników;
·      na podstawie art. 18 RODO żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO, przy czym prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego;  
·      przenoszenia danych - w przypadku, gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:
przetwarzanie danych odbywa się na podstawie umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą lub na podstawie zgody wyrażonej przez tą osobę oraz - przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany; 
·      cofnięcia zgody w dowolnym momencie, jeżeli dane są przetwarzane na podstawie zgody osoby, której dotyczą.
8.    Nie przysługuje Pani/Panu :
·      w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
·      na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
9.     W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w Urzędzie Gminy Boniewo Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
10.         Zebrane dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej.
11.         Pani/Pana dane nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
 
Załączniki:
1)      Zapytanie ofertowe wraz z załącznikami – jednolity dokument ZO2_instruktor_szkolen_BONIEWO.pdf (554kB) pdf
 
 
  Wynik przeprowadzonego postępowania doc06332420190301153044 szkolenia.pdf (1311kB) pdf
 
 
 
 
 
 
 

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Boniewo Marek Klimkiewicz (21 lutego 2019)
Opublikował: Zdzisława Bywalska (21 lutego 2019, 13:27:48)

Ostatnia zmiana: Zdzisława Bywalska (1 marca 2019, 14:40:31)
Zmieniono: wynik przeprowadzonego postępowania

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 727