Zapytanie ofertowe dostawa sprzętu komputerowego - 24 komputerów przenośnych z oprogramowaniem, pakietu biurowego oraz akcesoria dodatkoweZdjęcie

Boniewo, 12 lutego 2019 r.
RKC-B-1/2019

Zapytanie ofertowe
Zapytanie prowadzone jest w oparciu o art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986).
I. Zamawiający:
GMINA BONIEWO
Ul. Szkolna 28, 87-851 Boniewo
e-mail: ug_boniewo@wp.pl
tel. 54 2840181

II. Tryb udzielenia zamówienia
Postępowanie prowadzone z wyłączeniem przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018, poz.1986) na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy.
Projekt jest współfinansowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr III: Cyfrowe Kompetencje społeczeństwa działania 3. 1. Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych dotycząca realizacji projektu grantowego pn. „ROZWÓJ KOMPETENCJI CYFROWYCH MIESZKAŃCÓW WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO I ŁÓDZKIEGO”. - „Rozwój Kompetencji Cyfrowych Mieszkańców Gminy Boniewo”

III. Opis przedmiotu zapytania:
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu komputerowego - 24 komputerów przenośnych z oprogramowaniem, pakietu biurowego oraz akcesoria dodatkowe – ładowarka, mysz bezprzewodowa, rysik. Oferowane sprzęty muszą być fabrycznie nowe i nieużywane, pochodzić z bieżącej produkcji, posiadać stosowne certyfikaty i aprobaty dopuszczające sprzęty do sprzedaży i użytkowania na terenie RP oraz muszą być objęte gwarancją.
2. Główny przedmiot zamówienia - Wspólny Słownik Zamówień - kod CPV: 30213100-6 Komputery przenośne, 30213200-7 Komputer tablet, 30237000-9 Części do akcesoriów i wyrobów komputerowych, 30236000-2 Różny sprzęt komputerowy
3. Zakres zamówienia obejmuje zakup sprzętu wraz z dostarczeniem, rozładunkiem i wniesieniem do miejsca wskazanego przez Zamawiającego. Sprzęt powinien być skonfigurowany i gotowy do pracy zaraz po podłączeniu.
IV. Specyfikacja techniczna
1. Minimalne wymagania sprzętu:
- procesor co najmniej dwurdzeniowy, o częstotliwości minimum 1,6 GHz,
- czas pracy na baterii umożliwiający całodzienną eksploatację (min. 6h pracy na baterii),
- pamięć RAM minimum 2GB,
- SSD lub eMMC min 128GB, zawierający partycję RECOVERY umożliwiającą odtworzenie systemu operacyjnego fabrycznie zainstalowanego na komputerze po awarii.,
- ekran dotykowy o wielkości nie mniejszej niż 10” lub większy i rozdzielczości 1280x720 lub wyższej,
- możliwość podłączenia do sieci WiFi o standardzie co najmniej 802.11g,
- złącza i łączność: USB, HDMI lub równoważne, Bluetooth w standardzie minimum 2.0,
- zintegrowane komponenty multimedialne: kamera, mikrofon, karta audio i głośniki,
- możliwość odłączania klawiatury lub obracania ekranu i korzystania z urządzenia w trybie tabletu,
- gwarancja producenta: min. 12 m-cy,
- zainstalowany system operacyjny w języku polskim Windows 10.
- Ładowarka.
- Rysik, - sprzęt dodatkowy
- Mysz bezprzewodowa, – sprzęt dodatkowy
2. Oprogramowanie biurowe do celów edukacyjnych, pakiet wielostanowiskowy w języku polskim - pakiet zintegrowanych aplikacji biurowych musi zawierać:
1) edytor tekstów,
2) arkusz kalkulacyjny,
3) narzędzie do przygotowywania i prowadzenia prezentacji,
4) narzędzie do tworzenia i wypełniania formularzy elektronicznych,
5) narzędzie do zarządzania informacją prywatą (pocztą elektroniczną, kalendarzem, kontaktami i zadaniami),
UWAGA!
W opisie przedmiotu zamówienia – specyfikacji technicznej przedstawiono parametry w jakich należy utrzymać elementy składające się na przedmiot niniejszego zamówienia. Zamawiający dopuszcza nieznaczne odchylenia w parametrach z zachowaniem równoważnych parametrów.
V. Inne warunki udziału w postępowaniu
1) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
2) Zamawiający nie dopuszcza składania oferty wariantowej.

VI. Termin realizacji zamówienia:
Zamówienie należy zrealizować w terminie do 7 dni od daty zlecenia wykonania zamówienia ( podpisania umowy).

VII. Opis sposobu obliczania ceny oraz opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty:
Kryterium oceny ofert:
– cena 70 %
- dodatkowy sprzęt 20 %
- ekran dotykowy 10” do 13” – 0% , 14” i więcej – 10%
1. Kryterium oceny ofert: cena
Kryterium ceny liczone według wzoru: P1 = (Cmin/C) x W1
gdzie:
P1 – ilość punktów obliczona dla kryterium ceny,
Cmin – cena brutto najtańszej oferty,
C – cena brutto rozpatrywanej oferty,
W1 – waga kryterium = 70
Najniższa cena ofertowa otrzyma 70 punktów.
Cena powinna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego.
Cena musi być podana w złotych polskich cyfrowo i słownie, z wyodrębnieniem należnego podatku VAT – jeżeli występuje. Należy zastosować zaokrąglenia do dwóch miejsc po przecinku. Cenę należy przedstawić w formularzu ofertowym, stanowiącym załącznik do zapytania ofertowego.
2. Kryterium oceny ofert: dodatkowy sprzęt
W przypadku zaoferowania przez Wykonawcę dodatkowego sprzętu do każdego zakupionego komputera, Zamawiający przyzna dodatkowe punkty: mysz bezprzewodowa 10 pkt. , rysik – 10 pkt. – łącznie 20 pkt.
3. Kryterium oceny ofert: ekran dotykowy
4. W przypadku zaoferowania przez Wykonawcę ekranu dodatkowego 14” i więcej Zamawiający przyzna dodatkowe punkty: 10 pkt. ,
1) Oferty oceniane będą punktowo. Maksymalna ilość punktów jaką po uwzględnieniu wagi, może osiągnąć oferta wynosi 100 pkt. Punkty zostaną obliczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów.
2) Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w wyznaczonym terminie ofert dodatkowych. Wykonawcy w ofertach dodatkowych nie będą mogli zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych wcześniej ofertach.
3) Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który otrzyma największą liczbę punktów i którego oferta będzie spełniała warunki wymagane przez Zamawiającego.
4) Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny.
Wykonawca określa cenę dostawy brutto poprzez wskazanie w formularzu oferty całkowitej wartości brutto zamówienia (z uwzględnieniem VAT). Zaoferowana w ofercie cena brutto musi uwzględniać wszelkie koszty i opłaty związane z realizacją przedmiotu zamówienia (tj. koszt transportu, rozładunku, wniesienia, skonfigurowania i uruchomienia itd.). Jeżeli Wykonawca oferuje rabaty lub upusty cenowe, powinien je od razu ująć w obliczeniach ceny tak, aby wyliczona cena dostawy brutto była ceną całościową i ostateczną. Zamawiający nie dokonuje żadnych dodatkowych obliczeń. Zaokrąglenia cen w złotych należy dokonywać do dwóch miejsc po przecinku. Cena nie może być wyrażona w walucie obcej.

VIII. Sposób, miejsce oraz termin składania ofert:
- Oferent powinien złożyć ofertę na formularzu załączonym do niniejszego zapytania.
Ofertę wraz z załącznikami należy złożyć w zamkniętym, nieprzejrzystym opakowaniu, gwarantującym zachowanie w poufności jej treści oraz zabezpieczającym jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert. Opakowanie oferty musi być oznaczone pieczęcią firmową Wykonawcy wraz z adresem i nr telefonu oraz opisem: Dotyczy zapytania ofertowego na realizację projektu pn. „Rozwój Kompetencji Cyfrowych Mieszkańców Gminy Boniewo” Nie otwierać przed godz. 12.05 dnia 21.02.2019 r.
- Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę.
- Ewentualne poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone czytelnym podpisem osoby sporządzającej ofertę.
- Pozycje dotyczące ceny i okresu gwarancji, jeśli nie zostaną uzupełnione, zostaną uznane jako brakujące a oferta niekompletna, co będzie skutkować jej odrzuceniem.
- Oferty należy składać do dnia 21 lutego 2019 do godz. 12 : 00 za pośrednictwem: poczty, kuriera lub osobiście na adres: Urząd Gminy w Boniewie, ul. Szkolna 28, 87 – 851 Boniewo (liczy się data wpływu do sekretariatu urzędu).
- Zamawiający dokona otwarcia ofert w dniu 21.02.2019 r., o godz. 12:05 w pokoju nr 6, Urzędu Gminy w Boniewie, ul. Szkolna 28 , 87 – 851 Boniewo.
- Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
- Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
- W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

IX. Informacje o zakończeniu postępowania. 1. Niezwłocznie po zakończeniu postępowania w sprawie wyboru wykonawcy Zamawiający udostępnia na stronie internetowej www.boniewo.pl, www.bip.boniewo.pl informację o: 1) wyborze wykonawcy 2) odrzuceniu wszystkich złożonych ofert, albo 3) niezłożeniu żadnej oferty, albo 4) zakończeniu tego postępowania bez wyboru żadnej z ofert.
2. O wynikach postępowania Zamawiający zawiadomi Wykonawców w sposób zwyczajowo przyjęty, tj. za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail wskazany w ofercie.
3. Zamawiający zawrze umowę z wybranym Wykonawcom po przekazaniu zawiadomienia o wyborze Wykonawcy, ale nie później niż w terminie związania ofertą.
4. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający wybierze kolejną ofertę najkorzystniejszą spośród złożonych ofert, bez przeprowadzania ponownego postępowania w sprawie wyboru wykonawcy tego zadania.
5. Do prowadzonego postępowania nie przysługują Wykonawcom środki ochrony prawnej określone w przepisach ustawy Prawo zamówień publicznych, tj. odwołanie, skarga.
6. Zamawiający zastrzega sobie prawo zakończenia postępowania bez dokonania wyboru żadnej z ofert.

X. Odrzucenie oferty 1. Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli: 1) jej treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego lub 2) została złożona przez podmiot, który jest powiązany osobowo lub kapitałowo Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na: a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej; b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez Instytucję Zarządzającą; c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika; d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

XI. Warunki zmiany umowy:
Zamawiający przewiduje możliwość zmian Umowy o udzielenie zamówienia w zakresie:
1) oczywistych omyłek pisarskich,
2) warunków lub terminów płatności, w szczególności w przypadku konieczności
uwzględnienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy
o udzielenie zamówienia, jak również w przypadku, gdy ze względu na interes
Zamawiającego zmiana warunków oraz terminu płatności będzie konieczna,
3) przyczyn zewnętrznych niezależnych od Zamawiającego oraz Wykonawcy, a mających
wpływ na prawidłową realizację zamówienia.

XII. DODATKOWE INFORMACJE
Dodatkowych informacji udziela Tomasz Nieznański pod numerem telefonu 660-784-645 oraz adresem email: tomek_bon@interia.pl

XIII. Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych
W związku z realizacją wymogów ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) (Dz. Urz. UE L 119/1) dalej „RODO”, działając zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 RODO, Administrator informuje o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Gminy w Boniewie jest: Wójt Gminy Boniewo, mający siedzibę w Urzędzie Gminy w Boniewie, ul. Szkolna 28, 87-851 Boniewo.
2. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania Urzędu Gminy w Boniewie, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Urzędzie Gminy w Boniewie za pomocą adresu: inspektor@kiodo.pl .
3. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z zapytaniem ofertowym dotyczącym dostawy sprzętu komputerowego.
4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:
- organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
- inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Gminą Boniewo przetwarzają dane osobowe, dla których Administratorem jest Wójt Gminy Boniewo.
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 3, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie zgodnym z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. Nr 14, poz. 67).
6. W sytuacji gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.
7. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych posiada Pani/Pan prawo do:
- na podstawie art. 15 RODO dostępu do Pani/Pana danych osobowych;
- na podstawie art. 16 RODO do sprostowania Pani/Pana danych osobowych, przy czym skorzystanie z tego prawa nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą PZP oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników;
- na podstawie art. 18 RODO żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO, przy czym prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego;
- przenoszenia danych - w przypadku, gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki: przetwarzanie danych odbywa się na podstawie umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą lub na podstawie zgody wyrażonej przez tą osobę oraz - przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany;
- cofnięcia zgody w dowolnym momencie, jeżeli dane są przetwarzane na podstawie zgody osoby, której dotyczą.
8. Nie przysługuje Pani/Panu :
- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
9. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w Urzędzie Gminy Boniewo Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
10. Zebrane dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej.
11. Pani/Pana dane nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
Załączniki:
1) Formularz ofertowy.  BONIEWOZałącznik_formularz_ofertowy_f9658.pdf (277kB) pdf
2) Klauzula RODO BONIEWORODOZałącznik Oświadczenie RODO.pdf (594kB) pdf
3) Wzór umowy WZÓR UMOWY DOSTAWY.pdf (342kB) pdf
4) Oświadczenie o braku powiązań BONIEWO Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych.pdf (220kB) pdf
5) Oświadczenie o spełnianiu warunków ZalacznikOswiadczenie_o_spelnieniu_warunkow.pdf (404kB) pdf
6) Oświadczenie o braku podstaw wykluczenia oswiadczenie-Pzp-podstawy-wykluczenia.pdf (403kB) pdf

Zapytania do zamieszczanego ogłoszenia zapytanie do ogłoszenia.pdf (235kB) pdf , odpowiedzi na otrzymane zapytania odpowiedź do zapytania.pdf (245kB) pdf

Zapytania do zamieszczanego ogłoszenia  oraz udzielone odpowiedzi doc06218320190219121252.pdf (231kB) pdf


Wynik przeprowadzonego postępowania doc06266620190222154011.pdf (1411kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Boniewo Marek Klimkiewicz (13 lutego 2019)
Opublikował: Zdzisława Bywalska (13 lutego 2019, 12:01:15)

Ostatnia zmiana: Zdzisława Bywalska (22 lutego 2019, 15:05:02)
Zmieniono: wynik przeprowadzonego postępowania

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 909