a/. opracowaniu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Boniewo, b/. sporządzeniu Miejscowego szczegółowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów rekreacyjnychNr TIiRG 6720-1/2018                                              Boniewo, dnia 7 grudnia 2018 r.ZAPYTANIE OFERTOWE

1. Nazwa i adres Zamawiającego Gmina Boniewo ul. Szkolna 28, 87-851 Boniewo

Podstawa prawna

- Art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U.z 2018 r. poz. 1986 tekst jednolity) ; zamówienie , którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro.

2. Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia są usługi planistyczne polegające na : a/. opracowaniu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Boniewo, b/. sporządzeniu Miejscowego szczegółowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów rekreacyjnych o powierzchni ok. 28 ,00 ha.

Procedura planistyczna, zakres, obligatoryjne i fakultatywne elementy Studium oraz Planu muszą być zgodne z Ustawą z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2018r. Poz. 1945 ze zm.).

3. Termin wykonania zamówienia

Wykonanie przedmiotu zamówienia określa się okres 18 miesięcy od dnia podpisania umowy.

4. Warunki udziału w postępowaniu.

O udzielenia zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy mający prawo występowania w obrocie prawnym i przedłożą następujące dokumenty : - oświadczenie potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz o braku podstaw wykluczenia, /załączniki do zapytania ofertowego/, - wykaz osób do realizacji przedmiotu zamówienia, a w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usługi wraz z informacją na temat uprawnień do projektowania w planowaniu przestrzennym, - wykaz usług objętych zamówieniem w okresie ostatnich 3 lat, a jeśli okres prowadzenia jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem dat wykonania i podmiotów na rzecz których usługi zostały wykonane. Zamawiający wymaga udokumentowania minimum 1 usługi polegającej na opracowaniu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Boniewo lub usługi polegającej na sporządzeniu Miejscowego szczegółowego planu zagospodarowania przestrzennego. - złożenie oświadczenia o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej ; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej , wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. Powyższe oświadczenie, Wykonawca przedkłada Zamawiającemu w terminie 3 od dnia otwarcia ofert. Na podstawie przedłożonych dokumentów, Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu kierując się regułą ; spełnia, nie spełnia.

5. Sposób przygotowania oferty.

- Wykonawca może złożyć tylko jedna ofertę, - Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych, - Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych, - Treść oferty musi odpowiadać treści zapytania ofertowego, - Ofertę należy przygotować na załączonym formularzu cenowym stanowiącym załącznik nr 2 do zapytania ofertowego. - Wykonawca musi uwzględnić wszystkie koszty niezbędne do realizacji zamówienia. Cena określona w ofercie będzie zawierać podatek VAT oraz koszty jakie Wykonawca poniesie z tytułu należytej realizacji zamówienia. - Cena nie będzie podlegała zmianą w okresie trwania umowy, poza wyjątkami określonymi w umowie. - Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą podpisze umowę na warunkach określonych przez Zamawiającego

6. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami.

Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje, Zamawiający oraz Wykonawca przekazują pisemnie, faksem lub za pomocą poczty elektronicznej. Wykonawca może zwracać się do Zamawiającego o wyjaśnienia dotyczące wszelkich wątpliwości związanych ze sposobem przygotowania i złożenia oferty, kierując swoje zapytanie na nr faksu : /54/ 2840181 lub na adres e-mail : anna.grunt@interia.pl

7. Termin składania ofert.

Ofertę należy złożyć do dnia 21 grudnia 2018 r. do godz. 15:00 na adres Gminy Boniewo, ul. Szkolna 28, 87-851 Boniewo, faksem numer : /54/ 2840181 lub na adres e-mail : anna.grunt@interia.pl Koperta z ofertą powinna posiadać oznaczenie : „oferta na usługi planistyczne” z dopiskiem” nie otwierać przed 21 grudnia 2018 r. do godz. 15:00”.

8. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty.

Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował kryterium cena, która będzie stanowiła 100 %. Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta zawierająca najniższą cenę za przedmiot zamówienia.

9. Informacje dodatkowe

- W celu realizacji przedmiotu zamówienia niezbędne materiały, mapy pochodząc z zasobu geodezyjnego i kartograficznego będą w gestii Wykonawcy. - Za realizację przedmiotu zamówienia, Zamawiający przewiduje płatności częściowe w roku 2019/2020 uzgodnione z Wykonawcą. - Treść zapytania ofertowego została umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Boniewo www.bip.boniewo.pl. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty także zostanie zamieszczona na tej stronie. - Zamawiający poinformuje Wykonawcę, którego oferta została wybrana o terminie i miejscu zawarcia umowy. - Jeżeli Wykonawca , którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy zamówienia publicznego, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzenia ich ponownego badania i oceny. - Złożona oferta jest ważna 30 dni od daty złożenia oferty. - Osobą do kontaktu jest Anna Grunt telefon : 516 168 024.

10. Klauzula informacyjna uwzględniająca regulacje zawarte w art. 13 rozporządzenia RODO

Zgodnie z art. 13 ust.1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
§   administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Boniewo ul. Szkolna 28 , 87-851 Boniewo
§   inspektorem ochrony danych osobowych w Gminie Boniewo  jest Pan Paweł Modrzejewski  kontakt: inspektor@kiodo.pl Tel. 54 4544001
§   Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit.c  RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego „ Usługi planistyczne” prowadzonym w formie zapytania o cenę ,
§   odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579  ze zm.), dalej „ustawa Pzp”;
§   Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
§   obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
§   w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
§   posiada Pani/Pan:
−      na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
−      na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych**;
−      na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;
−      prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
§   nie przysługuje Pani/Panu:
−      w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
−      prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowaw art. 20 RODO;
−      na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
__________________
*Wyjaśnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora lub podmiotu przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych.
** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.
*** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

Załączniki   pobierz (68kB) zipwynik przeprowadzonego postępowania dalej (19kB) plikmetryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Boniewo Marek Klimkiewicz (7 grudnia 2018)
Opublikował: Zdzisława Bywalska (11 grudnia 2018, 09:30:26)

Ostatnia zmiana: Zdzisława Bywalska (17 stycznia 2019, 12:04:31)
Zmieniono: wynik przeprowadzonego postępowania

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 938