Przeprowadzenie szkoleń w ramach projektu „Równy start - lepsze jutro - wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów szkół z terenu ORSG Powiatu Włocławskiego”

Zdjęcie

 Przeprowadzenie szkoleń  w ramach projektu „Równy start - lepsze jutro - wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów szkół z terenu ORSG Powiatu Włocławskiego”

 
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego –Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Poddziałanie 10.02.02 Kształcenie ogólne.
 
Zamawiający:
Gmina Boniewo 
ul. Szkolna 28
87 – 851 Boniewo
woj. kujawsko – pomorskie
 
I. Przedmiot zamówienia:
Przeprowadzenie szkoleń  w ramach projektu „Równy start - lepsze jutro - wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów szkół z terenu ORSG Powiatu Włocławskiego”
Zakres :
1.       Metody indywidualnej  pracy z uczniem :
a/ miejsce realizacji - Zespół szkół w Boniewie ul. Szkolna 28 -   zakres 3 godziny dla 16  nauczycieli .Termin realizacji 2018
b/ miejsce realizacji – Szkoła Podstawowa w Izbicy Kujawskiej  -  zakres 8 godziny dla 15  nauczycieli .Termin realizacji 2019
c/ miejsce realizacji – Szkoła Podstawowa w  Lubrańcu -  zakres 3 godziny dla 54  nauczycieli Termin realizacji 2019
 
2.       Metody pracy z uczniem niepełnosprawnym :
 
a/ miejsce realizacji - Zespół szkół w Boniewie ul. Szkolna 28 -  zakres 3 godziny dla 20 nauczycieli . Termin realizacji 2018
b/ miejsce realizacji – Szkoła Podstawowa w Izbicy Kujawskiej  -  zakres 10 godziny  dla 15  nauczycieli .Termin realizacji 2019
c/ miejsce realizacji – Szkoła Podstawowa w  Lubrańcu -  zakres 3 godziny dla 54  nauczycieli. Termin realizacji 2019
 
3.       Metody eksperymentu naukowego w edukacji :
 miejsce realizacji - Zespół szkół w Boniewie ul. Szkolna 28 , zakres 3 godziny dla 20 nauczycieli . Termin realizacji 2018
 
4.       Korzystanie z nowoczesnych technologii  informacyjno-komunikacyjnych :
 
a/ miejsce realizacji - Zespół szkół w Boniewie ul. Szkolna 28 -  zakres 4 godziny dla 18  nauczycieli .Termin realizacji 2018
 
b/ miejsce realizacji – Szkoła Podstawowa w Izbicy Kujawskiej  -  zakres 20 godziny dla 15  nauczycieli. Termin realizacji 2019
 
 
5.       Diagnostyka psychologiczno-pedagogiczna
miejsce realizacji – Szkoła Podstawowa w Izbicy Kujawskiej  -  zakres 20 godziny dla 15  nauczycieli. Termin realizacji 2019
6.       Szkolenie z zakresu rozwijania postaw przedsiębiorczych , kreatywności i pracy zespołowej u uczniów
miejsce realizacji – Szkoła Podstawowa w Izbicy Kujawskiej  -  zakres 10 godziny dla 15  nauczycieli. Termin realizacji 2019
7.       Kształtowanie umiejętności interpersonalnych i społecznych
 
miejsce realizacji – Szkoła Podstawowa w Izbicy Kujawskiej  -  zakres 3 godziny dla 10  nauczycieli. Termin realizacji 2019
8.        Podstawy kodowania i programowania  w praktyce szkolnej :
miejsce realizacji – Szkoła Podstawowa w Sarnowie   -  zakres 5  godziny dla 10  nauczycieli, rok 2019
 
9.       Wspomaganie rozwoju uczniów o specyficznych  potrzebach edukacyjnych :
 
miejsce realizacji – Szkoła Podstawowa w Sarnowie   -  zakres 5  godziny dla 15 nauczycieli, Termin realizacji 2019
 
10.   Jak pomóc uczniom osiągnąć  sukces edukacyjny . zadania nauczyciela a potrzeby i możliwości ucznia :
miejsce realizacji – Szkoła Podstawowa w Sarnowie   -  zakres 5  godziny dla 15  nauczycieli,. Termin realizacji 2019


Ocena  na podstawie zaświadczeń  lub certyfikatów lub dyplomów oraz testów .

II. Wykonawca ma obowiązek :
1.       Zapewnić wykładowców posiadających odpowiednie kwalifikacje zawodowe do przeprowadzenia szkoleń wymienionych w pkt. I niniejszego zapytania .
2.       Zapewnić materiały piśmiennicze (notatnik, długopis) dla każdego uczestnika szkoleń
3.       Wykonawca zobowiązany jest ponieść (i uwzględnić w cenie oferty) wszystkie koszty związane z organizacją i przeprowadzeniem szkoleń, w tym w szczególności koszty wynagrodzeń wykładowców, materiałów szkoleniowych, , transportu/ dojazdu do miejsc szkoleń , wydania zaświadczeń/ certyfikatów, dyplomów , materiały związane z przeprowadzaniem testów na  początku i zakończeniu szkoleń , inne wynikające z organizacji szkoleń
4.       Opracowania wzorca efektów uczenia się ,
5.       Oceny – weryfikacji na podstawie zaświadczeń  lub certyfikatów lub dyplomów oraz testów .
6.       Oznakować  materiały szkoleniowe  zgodnie z aktualnymi wytycznymi dotyczącymi oznaczenia projektów w ramach  Europejskiego Funduszu Społecznego –Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Poddziałanie 10.02.02 Kształcenie ogólne.
7.       Oznakować  sale  wykładowe zgodnie z aktualnymi wytycznymi dotyczącymi oznaczania projektów w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego –Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Poddziałanie 10.02.02 Kształcenie ogólne.
8.       Wystawić  zaświadczenia/ certyfikaty / dyplomy o ukończeniu szkolenia i zdobytych kwalifikacjach z logo  Europejskiego Funduszu Społecznego –Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Poddziałanie 10.02.02 Kształcenie ogólne
9.       Prowadzić dokumentację zajęć (m.in. listy obecności, protokoły materiały szkoleniowe, dziennik zajęć, ankiety ewaluacyjne , testy i in.) oznakowaną zgodnie z aktualnymi wytycznymi dotyczącymi oznaczania projektów ramach Europejskiego Funduszu Społecznego –Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Poddziałanie 10.02.02 Kształcenie ogólne.
10.   Najpóźniej dwa dnie przed podpisaniem umowy wykonawca przedłoży Harmonogram realizacji szkoleń uzgodniony z dyrektorami szkół wymienionych  w pkt I. niniejszego zapytania .
11.   Materiały dot. przeprowadzonych szkoleń zostaną w komplecie przekazane Dyrektorowi danej Szkoły lub osobie przez niego upoważnionej .
 
 
III. Dokumenty składane przez Wykonawcę :
 
.  O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:
-          nie podlegają wykluczeniu
-          spełniają warunki udziału w postępowaniu.
  Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły „spełnia – nie spełnia”, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wymaganych przez Zamawiającego .
 
1.       W zakresie potwierdzenia nie podlegania wykluczeniu na podstawie  należy przedłożyć:
-oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
- odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych; dokument należy złożyć w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem
- oświadczenie o braku przynależności do  grupy kapitałowej – zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu, bez dodatkowego wezwania – w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji o złożonych ofertach,
 
2.       Wykaz  oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu
a/ oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu,
b/ wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług  wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 
Dokumenty mogą być przedstawione w formie oryginału lub kopii poświadczonych
za zgodność z oryginałem przez wykonawcę.
Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem  na język polski
 
IV. Sposób podania ceny oferty :
 
1.Wykonawca może złożyć jedną ofertę oferując wykonanie przedmiotu zamówienia, obejmującą jedną cenę łączną z podatkiem VAT i bez podatku VAT wyrażoną w złotych polskich oraz stawkę  podatku VAT i ceny jednostkowe
2. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych i wariantowych.
3. Każda podana cena może być zakończona o ostatnią cyfrą przed przecinkiem, a w przypadku podania cyfr po  przecinku ma być zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku.
4. Przez ,,cenę oferty”  Zamawiający rozumie łączny koszt wykonania zamówienia z podatkiem VAT.
5.Łączna cena oferty musi obejmować wszystkie koszty, jakie Zamawiający
zobowiązany będzie ponieść w związku z realizacją przedmiotowego zamówienia.
 
V.  Termin związania ofertą - Oferty złożone będą ważne przez  30 dni od upływu terminu składania ofert
 
VI. Kryterium oceny ofert
Cena- 100 %
Cena najniższa : cena badana x 100%
 
V. Termin i sposób i miejsce składania ofert
1.       Ofertę należy złożyć do dnia 31  października do godz. 10:00 na adres  Gmina Boniewo, ul. Szkolna 28, 87-851 Boniewo, Sekretariat.
2.       ofertę złożyć w opakowaniu opisanym: Gmina Boniewo, ul. Szkolna 28, 87-851 Boniewo, „OFERTA – Przeprowadzenie szkoleń  w ramach projektu „Równy start - lepsze jutro - wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów szkół z terenu ORSG Powiatu Włocławskiego”. Nie otwierać przed dniem 31 października  2018 r. godz. 10.10”.
 
Zamawiający informuje, że nie przewiduje udzielenia zamówienia na części.
 
Składane oferty winny obejmować pełen zakres przedmiotu zamówienia
 
Osoba do kontaktu Zdzisława Bywalska  inwestycje_ug@interia.pl

pełen tekst zapytania pobierz (65kB) word


Zgodnie z art. 13 ust.1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związkuz przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
§   administratorem Pani/Pana danych osobowych jest  Gmina Boniewo ul. Szkolna 28, 87-851 Boniewo
§   inspektorem ochrony danych osobowych w Gminie Boniewo  jest Pan Paweł Modrzejewski kontakt: inspektor@kiodo.pl Tel. 54 4544001
§   Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. cRODOw celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego /dane identyfikujące postępowanie,Przeprowadzenie szkoleń  w ramach projektu „Równy start - lepsze jutro - wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów szkół z terenu ORSG Powiatu Włocławskiego”
prowadzonym w trybie art.4 pkt 8 ustawy PZP,
§   odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej „ustawa Pzp”;
§   Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
§   obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
§   w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
§   posiada Pani/Pan:
−      na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
−      na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych**;
−      na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;
−      prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
§   nie przysługuje Pani/Panu:
−      w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
−      prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowaw art. 20 RODO;
−      na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.


Załączniki Załączniki do zapytania.doc (157kB) word


Wynik przeprowadzonego postępowania pobierz (212kB) pdf


metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Boniewo Marek Klimkiewicz (23 października 2018)
Opublikował: Zdzisława Bywalska (23 października 2018, 21:37:07)

Ostatnia zmiana: Zdzisława Bywalska (5 czerwca 2020, 14:55:22)
Zmieniono: wydruk

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 897