Zakup i dostawa sprzętu ratowniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Boniewie


Zadanie dofinansowane ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej- Fundusz Sprawiedliwości którego dysponentem jest  Minister Sprawiedliwości .
 
Boniewo  , dnia  13.08.2018  roku
 
ZAPYTANIE OFERTOWE

dla postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro.

Zamawiający Gmina Boniewo  zaprasza do złożenia oferty na: „Zakup  i dostawa sprzętu ratowniczego dla Ochotniczej Straży  Pożarnej  w Boniewie „.


 
CPV 42415320-7 Wyposażenie pojazdów ratowniczych
 
I.  TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 
Postępowanie prowadzone w trybie zapytania ofertowego zgodnie z  art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 1579 z późn. zm.) 

II.     Przedmiot zamówienia :
 
„Zakup sprzętu ratowniczego dla Ochotniczej Straży  Pożarnej  w Boniewie „

1. Rozpieracz  ramieniowy z akcesoriami
 
Dane  techniczne :
a/ Szerokość rozpierania  minimum 710  mm
b/Waga urządzenia do 15 kg ,
c/Ciśnienie robocze min 720 bar,
d/Maksymalna siła rozpierania  min 280 kN
e/Wyposażenie niezbędne celem prawidłowego i funkcjonalnego użytkowania urządzenia ,
f/Klasyfikacja zgodnie z obowiązującą normą, załączoną do oferty ,
g/ umieszczenie w sposób trwały na urządzeniu  zapisu „ Współfinansowano ze środków Funduszu Sprawiedliwości , którego dysponentem  jest Minister Sprawiedliwości „  oraz logotypu Funduszu Sprawiedliwości  oraz Ministerstwa Sprawiedliwości a także zapisu „ Współfinansowano ze środków -  Fundusz Sprawiedliwości , którego dysponentem  jest Minister Sprawiedliwości”
 
 
2. Hydrauliczne nożyce do cięcia ;
Dane techniczne
a/ rozwarcie ostrzy minimum 160  mm
b/Waga urządzenia do 10 kg ,
c/Ciśnienie robocze min 720 bar,
d/siła cięcia  min 55 kN/t
e/ pret okrągły minimum  31 mm,
f/Wyposażenie niezbędne celem prawidłowego i funkcjonalnego użytkowania urządzenia
g/Klasyfikacja zgodnie z obowiązującą normą, załączoną do oferty ,
h/ umieszczenie w sposób trwały na urządzeniu  zapisu „ Współfinansowano ze środków Funduszu Sprawiedliwości , którego dysponentem  jest Minister Sprawiedliwości „  oraz logotypu Funduszu Sprawiedliwości  oraz Ministerstwa Sprawiedliwości a także zapisu „ Współfinansowano ze środków -  Fundusz Sprawiedliwości , którego dysponentem  jest Minister Sprawiedliwości”
 
 
 
3. Agregat zasilający do narzędzi hydraulicznych o modelu pracy min. ATO
 
Dane techniczne
a/ ilość złączy do narzędzi min 2
b/Waga urządzenia do 30 kg ,
c/Ciśnienie robocze min 720 bar,
d/silnik benzynowy – 4 suwowy  min 2,8 KM,
e /Wyposażenie niezbędne celem prawidłowego i funkcjonalnego użytkowania urządzenia
f/Klasyfikacja zgodnie z obowiązującą normą , załączoną do oferty ,
 
g/ umieszczenie w sposób trwały na urządzeniu  zapisu „ Współfinansowano ze środków Funduszu Sprawiedliwości , którego dysponentem  jest Minister Sprawiedliwości „  oraz logotypu Funduszu Sprawiedliwości  oraz Ministerstwa Sprawiedliwości a także zapisu „ Współfinansowano ze środków -  Fundusz Sprawiedliwości , którego dysponentem  jest Minister Sprawiedliwości”
 
 
4. Zestaw węży hydraulicznych o długości min 5 m .
a/Wyposażenie niezbędne celem prawidłowego i funkcjonalnego użytkowania urządzenia
b/Klasyfikacja zgodnie z obowiązującą normą załączoną do oferty ,
 
c/ umieszczenie w sposób trwały na urządzeniu  zapisu „ Współfinansowano ze środków Funduszu Sprawiedliwości , którego dysponentem  jest Minister Sprawiedliwości „  oraz logotypu Funduszu Sprawiedliwości  oraz Ministerstwa Sprawiedliwości a także zapisu „ Współfinansowano ze środków -  Fundusz Sprawiedliwości , którego dysponentem  jest Minister Sprawiedliwości”
 
III. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
 
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy mający prawo występowania w obrocie prawnym i spełniający niżej podane warunki: 1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, 2) posiadają wiedzę i doświadczenie, 3) dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia 4)znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. 5) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.
 
 
 
 
 1.Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu. Zamawiający będzie się kierował regułą : spełnia, nie spełnia
2 Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu. Zamawiający będzie się kierował regułą : spełnia, nie spełnia
3. Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu. Zamawiający będzie się kierował regułą : spełnia, nie spełniaIV  WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
 
1.Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
 
 

V. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA
 
 
 -oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające , że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu .
Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia  otwarcia ofert przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy  kapitałowej, wykonawca może złożyć raz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające , że powiązania z innym wykonawcą nie prowadza do zakłócenia konkurencji w postępowaniu że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia
 
VI. Osobą upoważnioną do kontaktów z Wykonawcami jest: Zdzisława Bywalska  inwestycje_ug@interia.pl   Tel 54 2840181  

VII.   ZAMAWIAJĄCY  Gmina Boniewo  Miejscowość: Boniewo  ul. Szkolna 28, 87-851 Boniewo   

VIII.    Termin realizacji  zamówienia  do 10 września 2018 roku .

IX.  SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY, 
1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
2. Zamawiający  nie dopuszcza składanie ofert częściowych .
3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 
4. Treść oferty musi odpowiadać treści zapytania ofertowego. 
5. Ofertę należy przygotować na załączonym formularzu cenowym stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania ofertowego. 
6. Wykonawca musi uwzględnić wszystkie koszty niezbędne do realizacji zamówienia. Cena określona w ofercie będzie zawierać podatek VAT oraz wszystkie koszty jakie Wykonawca poniesie z tytułu  należytej realizacji zamówienia .
Wszystkie wartości ceny powinny być liczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 
7. Cena nie będzie podlegała zmianom w okresie trwania umowy, poza wyjątkami określonymi w umowie. 
8. Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą podpisze umowę na warunkach określonych przez zamawiającego .

X MIEJSCE, SPOSÓB ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT 
1. Ofertę należy złożyć Zamawiającemu, siedziba: Urząd Gminy  Boniewo ul. Szkolna 28 , 87-851 Boniewo: pocztą na adres: Gmina  Boniewo ul. Szkolna 28, osobiście , przez kuriera sekretariat urzędu gminy Boniewo  . 
2.  Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 21 sierpnia  2018 roku do godz. 11:00.
Zaadresowaną   na : Gmina Boniewo Ul. Szkolna 28,  87-851 Boniewo
Posiadającą  oznaczenie:  oferta na realizację zadania pn „Zakup i dostawa sprzętu ratowniczego dla Ochotniczej Straży  Pożarnej  w Boniewie „ z  dopiskiem nie  otwierać przed dniem  21 sierpnia 2018 roku do godz. 11:10.
 
3.Za termin złożenia oferty uważa się termin jej dotarcia do Zamawiającego. 
4.Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z nienależytego oznakowania koperty/opakowania lub braku którejkolwiek z wymaganych informacji.
5. Otwarcie ofert nastąpi 21  sierpnia 2018 roku o godz. 11:10
 
 
 
 
XIII. OCENA OFERT/ KRYTERIA  I WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 

1. Wybór najkorzystniejszej oferty spośród ofert nie podlegających odrzuceniu zostanie przeprowadzony w oparciu o następujące kryterium:
 
        1 ) cena -                                  60 %
2)  Gwarancja na przedmiot zamówienia  – 40 %
2. W kryterium „cena” zostanie zastosowany wzór:

Ocena punktowa = cena minimalna/   cena badana cena
x  60  punktów                     
 
3. Zasady oceny kryterium  „Gwarancja na przedmiot zamówienia  „
    a/  okres gwarancji liczony w miesiącach ,
    b/ minimalny okres gwarancji 2 lata
    c/ maksymalny okres gwarancji 5 lat
    d/  ocena punktowa oferty w kryterium „Okres gwarancji  na  przedmiot zamówienia”
      - oferty poniżej 2 lat oraz powyżej 5 lat  otrzymają  „0 pkt”,
       - jeżeli oferta jest najkorzystniejsza lub równa ofercie najkorzystniejszej  otrzymuje 

                   maksymalną liczbę  punktów  tj. „40 pkt”,
     - jeżeli  wszystkie oferty są równe  wszystkie otrzymują maksymalną liczbę punktów tj. „   „40 pkt”,
       -jeżeli złożona oferta jest ofertą pośrednia (pomiędzy ofertą najmniej korzystną a
       najkorzystniejsza ) jej  wartość obliczana jest w sposób następujący :
 
Ocena punktowa = gwarancja badana  / gwarancja maksymalna  x 40 punktów
 
Razem kryterium cena + kryterium Gwarancja na przedmiot zamówienia  = ilość uzyskanych punktów
 
4. Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta zawierająca najwyższą ilość punktów   

5. W przypadku gdy wartość oferty z najniższą ceną przekracza kwotę środków przeznaczonych na realizację zamówienia, Zamawiający może unieważnić postępowanie,  chyba że Zamawiający będzie wstanie zwiększyć kwotę jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia do kwoty oferty najkorzystniejszej
 
  
XIV.  ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA. 
1. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania umowy z należytą starannością.
 
2.W przypadku stwierdzenia rażących naruszeń umowy Zamawiający może odstąpić od umowy .
 
3.Wykonawca ponosi odpowiedzialność za działania osób , którym powierzył wykonanie zamówienia.
 
4. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania umowy z należytą starannością.
5. W przypadku stwierdzenia rażących naruszeń umowy Zamawiający może odstąpić od umowy .
6. Należność za  realizację zamówienia  zostanie wypłacona w terminie 30 dni na podstawie prawidłowo doręczonej faktury do zamawiającego , zgodnie z dokonanym protokołem odbioru  sprzętu.  
7.  Wykonawca zobowiązuje się do podpisania umowy  w terminie i na warunkach określonych przez zamawiającego .
8.Wykonawca na sprzęt dostarczy  certyfikaty, atesty, aprobaty inne wymagane przepisami prawa w tym potwierdzenie , że urządzenia spełniają normy 
9. Wykonawca  w okresie udzielonej gwarancji będzie nieodpłatnie świadczył  serwis gwarancyjny dostarczonego sprzętu ,w tym  związane  z tym naprawy, wymiany, uzupełniania celem prawidłowej pracy zakupionego sprzętu. 
10 Zamawiający nie poniesie żadnych kosztów związanych z dojazdem Wykonawcy do siedziby
Zamawiającego w związku z wykonywaniem czynności serwisowania ,
11. Wykonawca obowiązuje się przeszkolić bezpłatnie pracowników wskazanych przez Zamawiającego na terenie jego siedziby w ilości godzin niezbędnych do zapoznania się z zakresem działania i prawidłowej obsługi dostarczonego sprzętu. Szkolenie powinno odbyć się w dzień roboczy (od poniedziałku do piątku w godzinach pracy). Zamawiający nie poniesie kosztów dojazdu wykonawcy do siedziby Zamawiającego związanych z przeszkoleniem pracowników.
12.W przypadku awarii sprzętu naprawa  odbywać się będzie każdorazowo w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. Wszystkie koszty związane z odbiorem i transportem sprzętu do naprawy w okresie gwarancji pokrywa Wykonawca.
13. W dniu dostawy Wykonawca dostarczy na dostarczony sprzęt niezbędne dokumenty gwarancyjne, instrukcje użytkowania , certyfikaty, atesty w języku polskim.
14. Wykonawca zobowiązany jest wskazać  siedzibę i nazwę podmiotu odpowiedzialnego za zapewnienie usług serwisowych.
15. Wykonawca dostarczy zamawiającemu  sprzęt nowy.
16. Sprzęt zostanie dostarczy z kompletem dokumentów do siedziby Zamawiającego-  Urząd Gminy Boniewo ul. Szkolna 28.
 
XV.FORMALNOŚCI JAKIE ZOSTANĄ DOPEŁNIONE PRZED PODPISANIEM UMOWY 
1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający jednocześnie zawiadomi Wykonawców, którzy złożyli oferty, o wyborze najkorzystniejszej oferty w formie jakiej wpłynęły oferty do Zamawiającego. 

2.  Jeżeli treść zapytania ofertowego została zamieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Boniewo www.bip.boniewo.pl informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty także zostanie zamieszczona na tej stronie. 

3.  Zamawiający poinformuje Wykonawcę, którego oferta została wybrana, o terminie i miejscu zawarcia umowy.

4.Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny. 
5.  Złożona oferta jest ważna 30 dni od daty złożenia oferty .
XVI. Zamawiający zastrzega sobie możliwość:
do zmiany zapytania ofertowego przed upływem terminu składania ofert,zakończenia postępowania bez wyboru żadnej z ofert,odwołania postępowania do momentu złożenia ofert,unieważnienia postępowania jeśli:
cena oferty najkorzystniejszej przekroczy kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, iż realizacja zamówienia nie leży w interesie Zamawiającego, czego nie można było przewidzieć w chwili wszczynania postępowania,postępowanie obarczone jest wadą powodującą, że zawarta umowa będzie sprzeczna z postanowieniami umowy o dofinansowanie projektu.
W przypadkach, o których mowa powyżej, Wykonawcy nie przysługują w stosunku do Zamawiającego żadne roszczenia odszkodowawcze.
 
XVII . klauzula informacyjna uwzględniają regulacje zawarte w art. 13 rozporządzenia RODO
 
Zgodnie z art. 13 ust.1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
§   administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Boniewo ul. Szkolna 28 , 87-851 Boniewo
§   inspektorem ochrony danych osobowych w Gminie Boniewo  jest Pan Paweł Modrzejewski  kontakt: inspektor@kiodo.pl Tel. 54 4544001
§   Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. cRODOw celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego „Dożywianie dzieci Zespołu Szkół  Boniewo w roku szkolnym 2018/2019, prowadzonym w formie zapytania o cenę ,
§   odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579  ze zm.), dalej „ustawa Pzp”;
§   Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
§   obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
§   w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
§   posiada Pani/Pan:
−      na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
−      na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych**;
−      na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;
−      prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
§   nie przysługuje Pani/Panu:
−      w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
−      prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowaw art. 20 RODO;
−      na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
__________________
*Wyjaśnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora lub podmiotu przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych.
** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.
*** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.


druk oferty pobierz (17kB) word   oświadczenia  pobierz (19kB) word   pobierz (19kB) word   grupa kapitałowa pobierz (12kB) word
 
Wywieszono na tablicy ogłoszeń oraz www.bip.boniewo.pl
13.08.2018r. -21.08.2018r.

 
WYNIK PRZEPROWADZONEGO POSTĘPOWANIA
 
Informacja o wyniku przeprowadzonego postępowania „Zakup i dostawa sprzętu ratowniczego dla Ochotniczej Straży  Pożarnej  w Boniewie”.

 

 Zgodnie z  przeprowadzonym postępowaniem na podstawie art.4 pkt 8 ustawy PZP  Zamawiający -  Gmina Boniewo  reprezentowana przez Wójta Gminy Boniewo  informuje ,że za ofertę najkorzystniejszą została uznana oferta:
 
Delta Service Stanisław Echilczuk, Iwona Kuziuk, Robert Wargenau Sp.j. Ul. Marecka 66a 05-220 Zielonka   , która uzyskała najwyższą ilość punktów podczas oceny :Kryterium cena   60 pkt Kryterium okres gwarancji na przedmiot zamówienia  40  pkt   razem 100 pkt.
 
 
1.      Złożone oferty  i uzyskane punkty :
 
Delta Service Stanisław Echilczuk, Iwona Kuziuk, Robert Wargenau Sp.j. Ul. Marecka 66a 05-220 Zielonka   ,
 
 ilość uzyskanych  punktów w kryterium cena 60   pkt i okres gwarancji na przedmiot zamówienia  40 pkt -razem  100  pkt.
 
    
 

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Boniewo Marek Klimkiewicz (13 sierpnia 2018)
Opublikował: Zdzisława Bywalska (13 sierpnia 2018, 12:31:27)

Ostatnia zmiana: Zdzisława Bywalska (22 sierpnia 2018, 10:46:28)
Zmieniono: wynik przeprowadzonego postępowania

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 657