Budowa miejsca rekreacji otwartych stref aktywności –w Gminie Boniewo


Zadanie dofinansowane ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej zadania inwestycyjnego w ramach Programu rozwoju małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym – Otwarte Strefy Aktywności (OSA) Edycja 2018
 
Boniewo  , dnia  08.08.2018  roku
 
ZAPYTANIE OFERTOWE

dla postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro.

Zamawiający Gmina Boniewo  zaprasza do złożenia oferty na: „Budowa miejsca rekreacji otwartych stref aktywności –w Gminie Boniewo „  

 
CPV 45112720-8 Roboty w zakresie kształtowania terenów sportowych i rekreacyjnych
CPV 37440000-4 Dostawa i montaż siłowni plenerowych
CPV 36535200-2 Wyposażenie placu zabaw
 
I.  TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 
Postępowanie prowadzone w trybie zapytania ofertowego zgodnie z  art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 1579 z późn. zm.) 

II.     Przedmiot zamówienia :
 
„Budowa miejsca rekreacji otwartych stref aktywności –w Gminie Boniewo „ 

Wariant rozszerzony obejmuje:
• siłownię plenerową,
• strefę relaksu
• plac zabaw o charakterze sprawnościowym z ogrodzeniem.
Szczegóły w zakresie budowy „Budowa miejsca rekreacji otwartych stref aktywności –w Gminie Boniewo „   zostały zawarte w  dokumentacji projektowej oraz przedmiarze robót stanowiących  załącznik do niniejszego zapytania i będącej integralną częścią zapytania ofertowego .
 
Przy projektowaniu, budowie i użytkowaniu infrastruktury sportowo-rekreacyjnej będącej przedmiotem zadania inwestycyjnego wymagane jest przestrzeganie Polskich Norm, a w szczególności: PN-EN 16630:2015-06 Wyposażenie siłowni plenerowych zainstalowane na stałe. Wymagania bezpieczeństwa i metody badań, PN-EN 1176:2009
Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie z jej nowelizacjami oraz PN-EN 1177:2009
Projekt winien spełniać wszystkie wymagania ustalone w Programie rozwoju małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym – Otwarte Strefy Aktywności (OSA) EDYCJA 2018 – Decyzja  NR 55 Ministra Sportu i Turystyki  z dnia 15 grudnia 2017 r.
 
 
Przedmiot zamówienia obejmuje wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie przedmiotu zamówienia, w tym także:
przedstawienie dokumentów potwierdzających dopuszczenie do obrotu i stosowania (atestów, aprobat technicznych, certyfikatów, deklaracji zgodności, protokołów badań itp.) w robotach budowlanych, materiałów użytych do wykonywania przedmiotu zamówienia zgodnie z przepisami prawa budowlanego oraz na dostarczone urządzenia, na każde żądanie inspektora nadzoru, a także dołączenia przedmiotowych dokumentów do dokumentacji powykonawczej,oznakowania i właściwego zabezpieczenia terenu budowy,zapewnienia dostępu dojścia do biblioteki gminnej  użytkownikom podczas prowadzenia robót,po zakończeniu robót doprowadzenie terenu budowy do stanu pierwotnego, demontaż ewentualnych obiektów tymczasowych oraz uporządkowanie terenu,usunięcia kolizji z urządzeniami obcymi,wykonie inwentaryzacji  geodezyjnej powykonawczej .
III. Podstawowe wymagania dotyczące robót:
Wykonawca po podpisaniu umowy, a przed przystąpieniem do wykonywania robót budowlanych, zobowiązany będzie do uzgodnienia i zaakceptowania z Zamawiającym szczegółowego planu (harmonogramu rzeczowo-finansowego) wykonania robót.Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót, bezpieczeństwo wszelkich czynności na terenie budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową i poleceniami Inspektora Nadzoru. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez wykonawcę podczas wykonywania przedmiotu zamówienia.Materiały stosowane przez Wykonawcę podczas realizacji przedmiotu zamówienia powinny być fabryczne nowe i odpowiadać, co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu, stosowania w budownictwie zgodnie z Prawem Budowlanym oraz jakościowo i gatunkowo wymaganiom określonym w dokumentacji projektowej.Wykonawca zobowiązany jest prowadzić roboty w sposób nie powodujący uszkodzenia infrastruktury nadziemnej, podziemnej i mienia osób trzecich. Wykonawca zobowiązuje się do naprawienia szkody wynikłej z tytułu wyrządzenia powyższych szkód.Wykonawca jest zobowiązany do wykonania wszelkich czynności towarzyszących związanych z przebudową kolidującego uzbrojenia terenu.
IV. Równoważność materiałów:
W projektach budowlanych, przedmiarach robót mogą występować nazwy własne, znaki towarowe lub być podane niektóre charakterystyczne dla producenta wymiary. Nie są one wiążące i można dostarczyć elementy równoważne, których charakterystyka nie jest gorsza niż parametry urządzeń czy materiałów podanych w opracowaniach projektowych. Wszelkie koszty wynikające z różnic pomiędzy urządzeniami zaprojektowanymi, a zaoferowanymi ponosi Wykonawca. Zwrot „równoważne” oznacza możliwość uzyskania efektu założonego przez Zamawiającego za pomocą innych rozwiązań technicznych poprzez dopuszczenie ofert opartych na równoważnych ustaleniach.Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania urządzeń i materiałów równoważnych opisywanym w dokumentacji projektowej o parametrach nie gorszych od wymaganych. W takiej sytuacji zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów, które uwiarygodniają proponowane przez Wykonawcę materiały i urządzenia. Wykonawca proponujący urządzenia i materiały równoważne do oferty przedstawi dokumenty dane techniczne pokazujące, że proponowany element zamienny spełnia wymienione wymagania zarówno pod względem technicznym i jakościowym wraz z oświadczeniem producenta, że proponowane urządzenie jest równoważne do zaproponowanego w dokumentacji co do celu jego przeznaczenia. Wykonawca uzyska we własnym zakresie i na własny koszt stosowne pozwolenia oraz uzgodnienia wynikające ze zmiany na urządzenia lub rozwiązania równoważne, w tym poniesie pełne koszty wynikające ze wszelkich zmian.Koniecznym jest podanie nazwy producenta, precyzyjnego i jednoznacznego typu urządzenia lub materiału oraz załączenie niezbędnych dokumentów, takich jak atest PZH, deklaracja zgodności producenta/aprobata techniczna, karta katalogowa producenta, zawierająca wszystkie parametry techniczno- eksploatacyjne wraz z charakterystyką pracy urządzeń ujętych w dokumentacji projektowej , zgodnie z Programem OSA . Zamawiający wymagać będzie od Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana, wykonania przedmiotu zamówienia, zgodnie projektem, szczególnie w zakresie kosztów eksploatacji, niezawodności działania. Wykonawca musi mieć świadomość, iż możliwość zastosowania urządzeń równoważnych uzależniona będzie od ich zgodności ze wszystkimi parametrami określonymi w projekcie oraz akceptacji projektanta, inspektora nadzoru i zamawiającego.
Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę (art. 22 § 1 Kodeksu pracy) pracowników fizycznych, którzy  wykonują czynności związane z wykonywaniem robót budowlanych opisanych w przedmiarach robót, wymóg zatrudnienia nie dotyczy osób kierujących budową, wykonujących usługi geodezyjne, osób wykonujących usługi sprzętowe i transportowe oraz osób wykonujących dostawy materiałów budowlanych.
Zamawiający może w każdym czasie w celu potwierdzenia danych zawartych w wykazie żądać przedłożenia dokumentów, zgodnie z zapisami zawartymi we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 1 do  niniejszego zapytania . Uprawnienia zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę wymagań oraz sankcje z tytułu niespełnienia tych wymagań określone zostały we wzorze umowy stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszego zapytania .
V. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
 
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy mający prawo występowania w obrocie prawnym i spełniający niżej podane warunki: 1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, 2) posiadają wiedzę i doświadczenie, 3) dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia 4)znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. 5) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.
 
 
 
 1.Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu. Zamawiający będzie się kierował regułą : spełnia, nie spełnia2 Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu. Zamawiający będzie się kierował regułą : spełnia, nie spełnia3. Zdolność techniczna lub zawodowa
Potwierdzeniem będzie złożenie: -wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania i podmiotów na rzecz których roboty te zostały wykonane z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami o których mowa są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot na rzecz którego roboty budowlane były wykonane a jeżeli z uzasadnionej przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty. Zamawiający wymaga udokumentowania minimum jednej roboty  budowlanych odpowiadających zakresem przedmiotowi zamówienia w zakresie przebudowy lub budowy lub modernizacji  placu zabaw  lub  siłowni zewnętrznej  .Zamawiający będzie się kierował regułą : spełnia, nie spełnia
VI.  WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
1.Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
 
  VII. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA
 
- odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 5 pkt 1
 
 -oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające , że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu .
Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia  otwarcia ofert przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy  kapitałowej, wykonawca może złożyć raz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające , że powiązania z innym wykonawcą nie prowadza do zakłócenia konkurencji w postępowaniu że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia
 
VIII. Osobą upoważnioną do kontaktów z Wykonawcami jest: Zdzisława Bywalska  inwestycje_ug@interia.pl   Tel 54 2840181  

IX.   ZAMAWIAJĄCY  Gmina Boniewo  Miejscowość: Boniewo  ul. Szkolna 28, 87-851 Boniewo   

X.    Termin realizacji  zamówienia  do 15 października 2018 roku.

XI. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY, 
1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
2. Zamawiający  nie dopuszcza składanie ofert częściowych .
3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 
4. Treść oferty musi odpowiadać treści zapytania ofertowego. 
5. Ofertę należy przygotować na załączonym formularzu cenowym stanowiącym załącznik nr 2 do zapytania ofertowego. 
6. Wykonawca musi uwzględnić wszystkie koszty niezbędne do realizacji zamówienia. Cena określona w ofercie będzie zawierać podatek VAT oraz wszystkie koszty jakie Wykonawca poniesie z tytułu  należytej realizacji zamówienia .
Wszystkie wartości ceny powinny być liczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 
7. Cena nie będzie podlegała zmianom w okresie trwania umowy, poza wyjątkami określonymi w umowie. 
8. Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą podpisze umowę na warunkach określonych przez zamawiającego .
 
   
XII MIEJSCE, SPOSÓB ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT 
1. Ofertę należy złożyć Zamawiającemu, siedziba: Urząd Gminy  Boniewo ul. Szkolna 28 , 87-851 Boniewo: pocztą na adres: Gmina  Boniewo ul. Szkolna 28, osobiście , przez kuriera sekretariat urzędu gminy Boniewo  . 
2.  Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 22 sierpnia  2018 roku do godz. 12:00.
Zaadresowaną   na : Gmina Boniewo Ul. Szkolna 28,  87-851 Boniewo
Posiadającą  oznaczenie:  oferta na realizację zadania pn „Budowa miejsca rekreacji otwartych stref aktywności –w Gminie Boniewo „   z  dopiskiem nie  otwierać przed dniem  22 sierpnia 2018 roku do godz. 12:10.
 
3.Za termin złożenia oferty uważa się termin jej dotarcia do Zamawiającego. 
4.Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z nienależytego oznakowania koperty/opakowania lub braku którejkolwiek z wymaganych informacji.
5. Otwarcie ofert nastąpi 22  sierpnia 2018 roku o godz. 12:10
XIII. OCENA OFERT/ KRYTERIA  I WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 

1. Wybór najkorzystniejszej oferty spośród ofert nie podlegających odrzuceniu zostanie przeprowadzony w oparciu o następujące kryterium:
 
        1 ) cena -                                    60 %
2)  Gwarancja na przedmiot zamówienia  – 40 %

2. W kryterium „cena” zostanie zastosowany wzór:
Ocena punktowa = cena minimalna x  60  punktów                                                                                    cena badana cena badana
 
3. Zasady oceny kryterium  „Gwarancja na przedmiot zamówienia  „
    a/  okres gwarancji liczony w miesiącach ,
    b/ minimalny okres gwarancji 3 lata
    c/ maksymalny okres gwarancji 5 lat
    d/  ocena punktowa oferty w kryterium „Okres gwarancji  na  przedmiot zamówienia”
      - oferty poniżej 3 lat oraz powyżej 5 lat  otrzymają  „0 pkt”,
       - jeżeli oferta jest najkorzystniejsza lub równa ofercie najkorzystniejszej  otrzymuje 
                   maksymalną liczbę  punktów  tj. „40 pkt”,
     - jeżeli  wszystkie oferty są równe  wszystkie otrzymują maksymalną liczbę punktów tj. „   „40 pkt”,
       -jeżeli złożona oferta jest ofertą pośrednia (pomiędzy ofertą najmniej korzystną a
       najkorzystniejsza ) jej  wartość obliczana jest w sposób następujący :
 
Ocena punktowa = gwarancja badana  / gwarancja maksymalna  x 40 punktów
 
Razem kryterium cena + kryterium Gwarancja na przedmiot zamówienia  = ilość uzyskanych punktów
 
4. Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta zawierająca najwyższą ilość punktów   

5. W przypadku gdy wartość oferty z najniższą ceną przekracza kwotę środków przeznaczonych na realizację zamówienia, Zamawiający może unieważnić postępowanie,  chyba że Zamawiający będzie wstanie zwiększyć kwotę jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia do kwoty oferty najkorzystniejszej
  
XIV.  ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA. 
1. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania umowy z należytą starannością.
 
2.W przypadku stwierdzenia rażących naruszeń umowy Zamawiający może odstąpić od umowy .
 
3.Wykonawca ponosi odpowiedzialność za działania osób , którym powierzył wykonanie zamówienia.
 
4. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania umowy z należytą starannością.
5. W przypadku stwierdzenia rażących naruszeń umowy Zamawiający może odstąpić od umowy .
6.Wykonawca ponosi odpowiedzialność za działania osób , którym powierzył wykonanie zamówienia.
7 Po zakończeniu inwestycji dostarczy geodezyjną powykonawczą inwentaryzację
8 Podstawą do rozliczenia wykonanych robót  w niniejszym postępowaniu jest ryczałt..
9. Wykonawca zobowiązany jest najpóźniej w dniu  podpisania umowy do złożenia harmonogramu rzeczowo-finansowego robót .
10. Wykonawca po zakończeniu realizacji zadania przedłoży kosztorys powykonawczy realizacji zadania sporządzony przez wykonawcę na podstawie złożonej oferty oraz obmiaru rzeczywistych wykonanych robót . Wykonawca nie będzie upoważniony do żądania za wykonanie zamówienia wynagrodzenia przekraczającego wartość zawartą w ofercie i umowie.
11 Należność za wykonane roboty zostanie wypłacona w terminie 30 dni na podstawie prawidłowo doręczonej faktury do zamawiającego , zgodnie z dokonanym protokołem odbioru  końcowego zadania.
12 Wykonawca jest zobowiązany do używania wyłącznie sprzętu oraz materiałów  ,które nie spowodują niekorzystnego wpływu  na jakość wykonanych robót.
13  Wykonawca zobowiązuje się do podpisania umowy  w terminie i na warunkach określonych przez zamawiającego .
Wykonawca na zamontowane urządzenia w ramach zadania dostarczy certyfikaty, atesty, aprobaty inne wymagane przepisami prawa w tym potwierdzenie , że urządzenia spełniają normy  w szczególności: PN-EN 16630:2015-06 Wyposażenie siłowni plenerowych zainstalowane na stałe. Wymagania bezpieczeństwa i metody badań, PN-EN 1176:2009 Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie z jej nowelizacjami oraz PN-EN 1177:2009
 
14. Zamawiający  przewiduje możliwość dokonania istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy (w formie aneksu), w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem wskazanych w pkt.15 warunków ich wprowadzenia:
1)  zmiany spowodowane siłą wyższą uniemożliwiającą wykonanie przedmiotu umowy;
2) urzędowe zmiany obowiązującej stawki podatku od towarów i usług (VAT);
3) zmiana terminu realizacji zamówienia w następujących sytuacjach:
a) przerw w realizacji robót powstałych z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy,
b) gdy wykonanie przedmiotu umowy jest uzależnione od wykonania robót zamiennych .
c/ wystąpienia niekorzystnych warunków  atmosferycznych 
4) zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy,
5)zaistniała konieczność usunięcia błędów lub wprowadzenie zmian w dokumentacji projektowej,
6) konieczność realizacji przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych, technologicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa lub w sytuacji, gdy zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziłoby niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy,
7) zmiana numeru rachunku bankowego.
Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody.
15.  Istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, przewidziane w  pkt 14 dopuszczalne są tylko pod następującymi warunkami:
1) zmiany nie mogą powodować zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy określonego w niniejszej umowie, z zastrzeżeniem pkt.14.  ppkt 2);
2) jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się  w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.
Zmiana umowy dokonana zostanie w formie pisemnego aneksu podpisanego przez strony niniejszej umowy.
16.Szczegóły dotyczące zawarcia umowy zostały zawarte w projekcie umowy stanowiącej załącznik do SIWZ.
17.Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody.

 18. Wykonawca nie będzie upoważniony do żądania za wykonanie zamówienia wynagrodzenia przekraczającego wartość zawartą w ofercie i umowie. 

19.  Wykonawca zobowiązuje się do podpisania umowy  w terminie i na warunkach określonych przez Zamawiającego . 

XV.FORMALNOŚCI JAKIE ZOSTANĄ DOPEŁNIONE PRZED PODPISANIEM UMOWY 
1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający jednocześnie zawiadomi Wykonawców, którzy złożyli oferty, o wyborze najkorzystniejszej oferty w formie jakiej wpłynęły oferty do Zamawiającego. 

2.  Jeżeli treść zapytania ofertowego została zamieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Boniewo www.bip.boniewo.pl informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty także zostanie zamieszczona na tej stronie. 

3.  Zamawiający poinformuje Wykonawcę, którego oferta została wybrana, o terminie i miejscu zawarcia umowy.

4.Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny. 
5.  Złożona oferta jest ważna 30 dni od daty złożenia oferty .
XVI. Zamawiający zastrzega sobie możliwość:
do zmiany zapytania ofertowego przed upływem terminu składania ofert,zakończenia postępowania bez wyboru żadnej z ofert,odwołania postępowania do momentu złożenia ofert,unieważnienia postępowania jeśli:
cena oferty najkorzystniejszej przekroczy kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, iż realizacja zamówienia nie leży w interesie Zamawiającego, czego nie można było przewidzieć w chwili wszczynania postępowania,postępowanie obarczone jest wadą powodującą, że zawarta umowa będzie sprzeczna z postanowieniami umowy o dofinansowanie projektu.
W przypadkach, o których mowa powyżej, Wykonawcy nie przysługują w stosunku do Zamawiającego żadne roszczenia odszkodowawcze.
 
XVII . klauzula informacyjna uwzględniają regulacje zawarte w art. 13 rozporządzenia RODO
 
Zgodnie z art. 13 ust.1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
§   administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Boniewo ul. Szkolna 28 , 87-851 Boniewo
§   inspektorem ochrony danych osobowych w Gminie Boniewo  jest Pan Paweł Modrzejewski  kontakt: inspektor@kiodo.pl Tel. 54 4544001
§   Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. cRODOw celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego „Dożywianie dzieci Zespołu Szkół  Boniewo w roku szkolnym 2018/2019, prowadzonym w formie zapytania o cenę ,
§   odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579  ze zm.), dalej „ustawa Pzp”;
§   Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
§   obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
§   w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
§   posiada Pani/Pan:
−      na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
−      na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych**;
−      na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;
−      prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
§   nie przysługuje Pani/Panu:
−      w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
−      prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowaw art. 20 RODO;
−      na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
__________________
*Wyjaśnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora lub podmiotu przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych.
** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.
*** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.


Załączniki : formularz ofertowy pobierz (17kB) word , oświadczenia dalej (19kB) word pobierz (18kB) word , grupa kapitałowa pobierz (12kB) word projekt umowy pobierz (38kB) word , dokumentacja projektowa i przedmiar robót pobierz (9057kB) pdf pobierz (727kB) pdf
 
Wywieszono na tablicy ogłoszeń oraz www.bip.boniewo.pl
08.08.2018r. -22.08.2018r.


WYNIK PRZEPROWADZONEGO POSTĘPOWANIA

Postępowanie unieważniono ponieważ  w prowadzonym postępowaniu nie złożono ofert  .


Boniewo 23.08.2018 rok
metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Boniewo (8 sierpnia 2018)
Opublikował: Zdzisława Bywalska (8 sierpnia 2018, 13:34:00)

Ostatnia zmiana: Zdzisława Bywalska (23 sierpnia 2018, 13:55:12)
Zmieniono: wynik przeprowadzonego postępowania

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 752