Koszenie traw i chwastów – pobocza dróg


ZAPYTANIE OFERTOWE

Wójt Gminy Boniewo  zaprasza do składania ofert na wykonanie zamówienia pn.:
Koszenie traw i chwastów – pobocza dróg

1.    Termin składania ofert: do 22 maja 2018  r. do godz. 1500
2.    Miejsce  składania   ofert:    Urząd Gminy Boniewo 87-851 Boniewo ul. Szkolna 28
3.    Forma składania ofert: pisemna, bądź pod nr fax. (054) 2840671  lub mailowo: inwestycje_ug@interia.pl
4.    Termin wykonania zamówienia:  realizacja zamówienia 2 razy w roku :
     Pierwsze koszenia poboczy dróg  do 10 czerwca 2018 roku , drugie koszenie   od 15 sierpnia  do 15 września  2018 rok
5.    Czas związania z ofertą: 30  dni
6.    Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty: najniższa cena
7.    Przedmiot zamówienia:
            7.1.Koszenie traw i chwastów na dwustronnych poboczach dróg gminnych oraz  
                powiatowych będących w zarządzie Gminy Boniewo .
7.2.Szacunkowa ilość kilometrów dróg 80  / zakres może ulec zmianie w trakcie realizacji zadania – może zostać zmniejszony lub zwiększony /.
7.3Kolejność odcinków oraz zakres  dróg każdorazowo będzie ustalał Zamawiający w zależności od warunków pogodowo – wegetacyjnych. Należy zwracać uwagę, aby trawy i chwasty nie powodowały ograniczeń widoczności i nie zasłaniały urządzeń drogowych (np. barier, znaków).
7.4  Skoszona trawa i chwasty nie mogą zalegać na chodnikach, jezdni i elementach odwadniających pas drogowy.
7.5  Wycięcie traw i chwastów w miejscach niedostępnych wykonuje się podkaszarkami równolegle z głównym koszeniem. Zamawiający może zwiększyć częstotliwość koszenia traw i chwastów na danej drodze lub na określonych jej odcinkach.
    
8        Warunki udziału w postępowaniu: wykazanie się zrealizowaną w przeciągu trzech ostatnich lat usługą o podobnym zakresie. Ponadto Wykonawca przystępujący do koszenia traw i chwastów powinien wykazać się posiadaniem/ możliwością korzystania z następującego sprzętu:
- kosiarka ciągnikowa,
- kosiarka wysięgnikowa, lub sprzęt równoważny
- podkaszarka spalinowa do koszenia w miejscach niedostępnych ,
 
9. Inne postanowienia:
     - prosimy o podanie ceny netto/brutto za  1 mb  drogi  wykonania w/w zadania.
10. Informacje szczegółowe na temat zamówienia dostępne są pod nr tel. 054 2840181 we 37  
 
11. Wykonawca musi uwzględnić wszystkie koszty niezbędne do realizacji zamówienia. Cena określona w ofercie będzie zawierać podatek VAT oraz wszystkie koszty jakie Wykonawca poniesie z tytułu  należytej realizacji zamówienia .
Wszystkie wartości ceny powinny być liczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 
12.Cena nie będzie podlegała zmianom w okresie trwania umowy, poza wyjątkami określonymi w umowie. 
13. Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą podpisze umowę na warunkach określonych przez zamawiającego .          
 
14.W przypadku gdy wartość oferty z najniższą ceną przekracza kwotę środków przeznaczonych na realizację zamówienia, dopuszcza się możliwość dalszych negocjacji z Wykonawcą, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą, lub rezygnację z części lub całości zamówienia, chyba że Zamawiający będzie wstanie zwiększyć kwotę jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia do kwoty oferty z najniższą ceną. 

15. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania umowy z należytą starannością 

16. W przypadku stwierdzenia rażących naruszeń umowy Zamawiający może odstąpić od umowy . 
17. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za działania osób , którym powierzył wykonanie zamówienia. 
 
 18.Wykonawca nie będzie upoważniony do żądania za wykonanie zamówienia wynagrodzenia przekraczającego wartość zawartą w ofercie i umowie. 

19. Należność za wykonane roboty zostanie wypłacona w terminie 30 dni na podstawie prawidłowo doręczonej faktury do zamawiającego

20. Wykonawca zobowiązuje się do podpisania umowy  w terminie i na warunkach określonych przez Zamawiającego . 
 
21.Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający jednocześnie zawiadomi Wykonawców, którzy złożyli oferty, o wyborze najkorzystniejszej oferty w formie jakiej wpłynęły oferty do Zamawiającego. 

22. Jeżeli treść zapytania ofertowego została zamieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Boniewo www.bip.boniewo.pl informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty także zostanie zamieszczona na tej stronie. 

23..  Zamawiający poinformuje Wykonawcę, którego oferta została wybrana, o terminie i miejscu zawarcia umowy. 

24.  Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny. 
 
25. Zamawiający w sytuacji wykonania usługi  nieprawidłowo ma prawo żądać ponownego  obkoszenia poboczy drogi na koszt Wykonawcy .
 

formularz cenowy  pobierz (29kB) word   oświadczenie pobierz (38kB) wordWYNIK PRZEPROWADZONEGO POSTĘPOWANIA
 

Dot. postępowania 
Koszenie traw i chwastów – pobocza dróg
 
Złożone  oferty : KRZYŚ Halina Szczepaniak  Przedecz
 
 Z uwagi na fakt, ze wartość złożonej oferty przekracza kwotę środków przeznaczonych na realizację zamówienia  i  Zamawiający nie ma możliwości zwiększenia   środków  na powyższe zadanie ,  postępowanie zostaje  unieważnione .
 
Dziękujemy za złożone oferty.

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Marek Klimkiewicz (14 maja 2018)
Opublikował: Zdzisława Bywalska (14 maja 2018, 13:46:18)

Ostatnia zmiana: Zdzisława Bywalska (25 maja 2018, 09:12:20)
Zmieniono: wynik przeprowadzonego postępowania

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1432