„Dostawa oleju opałowego wraz z transportem na sezon grzewczy 2017/2018”

                                                                                               Boniewo, 2017.09.22                                             ZAPYTANIE   OFERTOWE

                                               na wykonanie zamówienia

   „Dostawa oleju opałowego wraz z transportem na sezon grzewczy 2017/2018”


I. ZAMAWIAJĄCY :

   Gmina Boniewo ul. Szkolna 28, 87-851 Boniewo, woj. Kujawsko-pomorskie

II. TRYB  UDZIELENIA ZAMÓWIENIA :

       Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art.4 pkt.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych ( DZ.U. z 2017 roku poz. 1579 ze zm).

III. OPIS PRZEDMIOTU  ZAMÓWIENIA ORAZ WARUNKI REALIZACJI  ZAMÓWIENIA :

      Dostawa oleju opałowego wraz z transportem na sezon grzewczy 2017/2018  w ilości  7000 litrów o następujących parametrach :

      a) wartość opałowa nie niższa niż 42,6 MJ/kg
      b) temperatura płynięcia nie wyższa niż - 20 ° C
      c) lepkość w temperaturze 20 ° C nie większa niż 6,00 mm 2 / s
      d) temperatura zapłonu nie niższa niż 56 ° C.

        Wielkość dostawy będzie określał każdorazowo zamawiający telefonicznie na dwa dni przed terminem dostawy.

        Dostawa będąca przedmiotem zamówienia opisana jest we Wspólnym Słowniku Zamówień w sposób następujący :
        a) Przedmiot główny - CPV  09135100-5 - olej opałowy
        b) Przedmiot dodatkowy - CPV  60112000-6 – usługi publicznego transportu drogowego

IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA :

        Data rozpoczęcia dostawy - od dnia zawarcia umowy
        Data zakończenia dostawy - do dnia 30 kwietnia 2018  roku.

V. MIEJSCE  I  TERMIN SKŁADANIA  OFERT:

       Oferty można składać faksem na nr 54 2840671 , pocztą tradycyjną na adres Gmina Boniewo ul. Szkolna 28, 87-851 Boniewo lub osobiście w Sekretariacie  Urzędu Gminy Boniewo ul. Szkolna 28   87-851 Boniewo oraz pocztą elektroniczną na adres ug_boniewo@wp.pl do  dnia 03.10.2017 r. godz. 15;15.


VI. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY:

a/ Cena netto 1 litra oleju opałowego ….................................. zł
b/Cena netto transportu 1 litra oleju opałowego …....................... zł
c/Podatek Vat 23% od 1 litra oleju opałowego wraz z transportem …............................... zł
d/Wartość brutto 1 litra oleju opałowego wraz z transportem ( poz. a+b+c) …..................... zł
    słownie: …................................................................................................................ zł brutto.

VII. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE  SIĘ  KIEROWAŁ
        PRZY  WYBORZE  OFERT, WRAZ  Z  PODANIEM  ZNACZENIA  TYCH  KRYTERIÓW
        I  SPOSOBU OCENY OFERT:

1. Ocenie podlegają oferty nieodrzucone
2. Kryteriami oceny  ofert są:

    -cena – 100%

3.Do porównania i oceny ofert dla kryterium „Cena” zostanie zastosowany następujący  wzór:

                          najniższa cena oferty brutto
                C = -------------------------------------         x  100%
                          cena brutto oferty badanej

                 przyjmuje się, że 100% + 100 pkt.

VIII. Odpowiedź o wynikach zostanie dostarczona faksem lub pocztą zgodnie z przesłana ofertą.

IX.  Wykonawca składający ofertę akceptuje w pełni warunki umowy ustalone przez
        Zamawiającego ( cena oferty nie ulegnie zmianie w okresie realizacji umowy).

 X.   Termin związania ofertą wynosi 30

Zawiadomienie o wyniku przeprowadzonego postępowania Scan wynik postepowania olej.pdf (250kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Boniewo Marek Klimkiewicz (22 września 2017)
Opublikował: Zdzisława Bywalska (25 września 2017, 08:21:50)

Ostatnia zmiana: Zdzisława Bywalska (13 października 2017, 11:48:04)
Zmieniono: wynik przeprowadzonego postępowania

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 707