Dostawa kamienia wapiennego „ na terenie dróg gminnych Gminy Boniewo
 
Boniewo  , dnia 02.05.2017 roku

 
ZAPYTANIE OFERTOWE

dla postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro.
Gmina Boniewo/Zamawiający/   zaprasza do złożenia oferty na: „Dostawę kamienia wapiennego  „ na terenie  dróg gminnych Gminy Boniewo

w zakresie :
·          Szacunkowa ilość kamienia  750 ton Gmina przewiduje zmniejszenie oraz zwiększenie ilości kamienia w stosunku do potrzeb,
·         Dostawca dostarczy kamień wapienny frakcji 0-31,5 mm na wskazane przez Zamawiającego  drogi,
·         Dostawca przed dostarczeniem kamienia  ustali z sołtysem wsi lub osobą przez niego wskazaną termin dostawy kamienia ,
·         Dostawca umożliwi dostawę kamienia sprzętem umożliwiającym rozłożenie kamienia .
II.  TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
II.1 Postępowanie prowadzone w trybie zapytania ofertowego na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r., poz. 2164z późn. zm.)
III. Osobą upoważnioną do kontaktów z Wykonawcami jest: Zdzisława Bywalska 54 2840181
IV.  ZAMAWIAJĄCY  Gmina Boniewo  Miejscowość: Boniewo  ul. Szkolna 28, 87-851 Boniewo  
V.  TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA  do 30 czerwca  2017roku  
VI. SPSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY,
VII Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
VIII.  Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych
IX. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
X. Treść oferty musi odpowiadać treści zapytania ofertowego.
XI. Ofertę należy przygotować na załączonym formularzu cenowym stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.
XII Wykonawca musi uwzględnić wszystkie koszty niezbędne do realizacji zamówienia. Cena określona w ofercie będzie zawierać podatek VAT oraz wszystkie koszty jakie Wykonawca poniesie z tytułu  należytej realizacji zamówienia (w tym koszty m. in. Wykonania, transportu, załadunku, rozładunku, rozłożenia   oraz proponowane przez Wykonawcę rabaty i upusty).
XII. Wszystkie wartości ceny powinny być liczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
XIII Cena nie będzie podlegała zmianom w okresie trwania umowy, poza wyjątkami określonymi w umowie.
XIV. Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą podpisze umowę na warunkach określonych przez zamawiającego .  
XV. MIEJSCE, SPOSÓB ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT
XVI.1 Ofertę należy złożyć Zamawiającemu, siedziba: Urząd Gminy  Boniewo ul. Szkolna 28 , 87-851 Boniewo/ sekretariat/ w sposób: za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail) na adres: bywalska@wp.pl  ,-  pocztą, kurierem , fax lub osobiście .
XVII. .2 Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 11 maja 2017  roku . Za termin złożenia oferty uważa się termin jej dotarcia do Zamawiającego.
XVIII  OCENA OFERT/ KRYTERIA  I WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
XIX.1. Wybór najkorzystniejszej oferty spośród ofert nie podlegających odrzuceniu zostanie przeprowadzony w oparciu o następujące kryteria: kryterium: Cena – 100%    cena najniższa 1 tony kamienia /cena badana 1 tony kamienia  x 100% .
XX.2. Zamawiajmy przewiduje możliwość naliczenia kar:
·         nie wykonanie zamówienia w deklarowanym terminie spowoduje naliczenie kar w wysokości 0,5 % za każdy dzień zwłoki w stosunku do podanej ceny netto.
·         Dostarczenia materiału o niewłaściwej frakcji – nie przyjęcie towaru/ kamienia i żądanie ponownego dostarczenia kamienia o wymaganej frakcji . 
XX.3. W przypadku gdy wartość oferty z najniższą ceną przekracza kwotę środków przeznaczonych na realizację zamówienia, dopuszcza się możliwość dalszych negocjacji z Wykonawcą, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą, lub rezygnację z części lub całości zamówienia, chyba że Zamawiający będzie wstanie zwiększyć kwotę jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia do kwoty oferty z najniższą ceną.
XXI. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA.
XXI.1. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania umowy z należytą starannością
XXI.2. W przypadku stwierdzenia rażących naruszeń umowy Zamawiający może odstąpić od umowy .
XXI.3.Wykonawca ponosi odpowiedzialność za działania osób , którym powierzył wykonanie zamówienia.
XXI.4 Podstawą do rozliczenia wykonanych dostaw  w niniejszym postępowaniu jest ilość dostarczonych  ton kamienia  . Wykonawca nie będzie upoważniony do żądania za wykonanie zamówienia wynagrodzenia przekraczającego wartość zawartą w ofercie i umowie.
XXI.5 Należność za wykonane dostawy zostanie wypłacona w terminie 30 dni na podstawie prawidłowo doręczonej faktury oraz dokumentów potwierdzających odbiór kamienia przez uprawnione osoby/ sołtysa wsi lub osobę przez niego upoważnioną/ do zamawiającego .
XXI.6 Wykonawca zobowiązuje się do podpisania umowy  w terminie i na warunkach określonych przez Zamawiającego .
XXI.7 FORMALNOŚCI JAKIE ZOSTANĄ DOPEŁNIONE PRZED PODPISANIEM UMOWY
XXI.8. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający jednocześnie zawiadomi Wykonawców, którzy złożyli oferty, o wyborze najkorzystniejszej oferty w formie jakiej wpłynęły oferty do Zamawiającego.
XXI.9. Jeżeli treść zapytania ofertowego została zamieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Boniewo www.bip.boniewo.pl informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty także zostanie zamieszczona na tej stronie.
XXI 10.  Zamawiający poinformuje Wykonawcę, którego oferta została wybrana, o terminie i miejscu zawarcia umowy.
XXI.11. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny.
XXI.12. Zamawiający  zastrzega sobie prawo unieważnienia prowadzonego postępowania

Formularz ofertowy pobierz (29kB) word

wynik przeprowadzonego postępowania
 

Dot. Dostawy  kamienia wapiennego  „ na terenie  dróg gminnych Gminy Boniewo

W wyniku przeprowadzonego postępowania za najkorzystniejszą została uznana oferta Wykonawcy Transport Handel-Usługi Krzysztof Wasielewski Czołpin 12, 88-210 Dobre ilość uzyskanych punktów w kryterium cena i razem 100 pkt.
Złożone oferty :
1.MAR-POL Marcin Różański Rokicie 29, 09-414 Brudzeń Duży  ilość uzyskanych punktów w kryterium cena i razem 70,64 pkt.
2. Transport , Usługi, handel Tadeusz Decka os. Kwiatowe 4, 83-132 Morzeszczyn ilość uzyskanych punktów w kryterium cena  i razem 70,98 pkt.
3. Adam Kolasiński Ages 86-061 Brzoza Chmielniki 4a ilość uzyskanych punktów w kryterium cena  i razem 68,47 pkt
4. Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo -Handlowe Franciszek Żywiczyński Krzywosądz 88-210 Dobre  ilość uzyskanych punktów w kryterium cena  i razem  91,39 pkt.
5. FUH ROL-POL s.c.  Jan i Terasa Różańscy 09-414 Brudzeń Duży  Myśliborzyce 27 ilość uzyskanych punktów w kryterium cena  i razem 69,54 pkt.
6. Transport Handel-Usługi Krzysztof Wasielewski Czołpin 12, 88-210 Dobre ilość uzyskanych punktów w kryterium cena i razem 100 pkt  

dziękujemy za złożone oferty .
 
 
 
 
 
 
 
 

 

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Boniewo Marek Klimkiewicz (2 maja 2017)
Opublikował: Zdzisława Bywalska (2 maja 2017, 10:00:22)

Ostatnia zmiana: Zdzisława Bywalska (12 maja 2017, 14:58:37)
Zmieniono: wynik przeprowadzonego postępowania

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 949