„Dostawa oleju opałowego wraz z transportem na sezon grzewczy 2016/2017”

Boniewo, 2016.10.25ZAPYTANIE OFERTOWE


na wykonanie zamówienia


„Dostawa oleju opałowego wraz z transportem na sezon grzewczy 2016/2017”I. ZAMAWIAJĄCY :Gmina Boniewo ul. Szkolna 28, 87-851 Boniewo, woj. Kujawsko-pomorskieII. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA :


Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art.4 pkt.8 ustawy z dnia
29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych ( DZ.U. z 2015 roku poz. 2164 ze zm).


III. OPIS PRZEDMIOTU
ZAMÓWIENIA ORAZ WARUNKI REALIZACJI
ZAMÓWIENIA :Dostawa oleju opałowego wraz z transportem na sezon grzewczy 2016/2017 w ilości 6000 litrów o następujących parametrach :


a) wartość opałowa nie niższa niż 42,6 MJ/kg b) temperatura płynięcia nie wyższa niż - 20 ° C c) lepkość w temperaturze 20 ° C nie większa niż 6,00 mm 2 / s d) temperatura zapłonu nie niższa niż 56 ° C.


Wielkość dostawy będzie określał każdorazowo zamawiający telefonicznie na dwa dni przed terminem dostawy.


Dostawa będąca przedmiotem zamówienia opisana jest we Wspólnym Słowniku Zamówień w sposób następujący : a) Przedmiot główny - CPV 23.1221.00-9 - olej opałowy b) Przedmiot dodatkowy - CPV 6012.33.00-9 - transport paliw


IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA :


Data rozpoczęcia dostawy - od dnia zawarcia umowy Data zakończenia dostawy - do dnia 30 kwietnia 2017 roku.


V. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT:


Oferty można składać faksem na nr 54 2840671 , pocztą tradycyjną na adres Gmina Boniewo ul. Szkolna 28, 87-851 Boniewo lub osobiście w Sekretariacie Urzędu Gminy Boniewo ul. Szkolna 28 87-851 Boniewo oraz pocztą elektroniczną na adres ug_boniewo@wp.pl do dnia 03.11.2016 r. godz. 15;15.

VI. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY:


a/ Cena netto 1 litra oleju opałowego ….................................. zł b/Cena netto transportu 1 litra oleju opałowego …....................... zł c/Podatek Vat 23% od 1 litra oleju opałowego wraz z transportem …............................... zł d/Wartość brutto 1 litra oleju opałowego wraz z transportem ( poz. a+b+c) …..................... zł słownie: …................................................................................................................ zł brutto.


VII. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERT, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT:


1. Ocenie podlegają oferty nieodrzucone 2. Kryteriami oceny ofert są:


-cena – 100%


3.Do porównania i oceny ofert dla kryterium „Cena” zostanie zastosowany następujący wzór:


najniższa cena oferty brutto C = ------------------------------------- x 100% cena brutto oferty badanej


przyjmuje się, że 100% + 100 pkt.


VIII. Odpowiedź o wynikach zostanie dostarczona faksem lub pocztą zgodnie z przesłana ofertą.


IX. Wykonawca składający ofertę akceptuje w pełni warunki umowy ustalone przez Zamawiającego.


X. Termin związania ofertą wynosi 30 dni.

Boniewo, 2016.11.07

ZAWIADOMIENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA

W nawiązaniu do Zapytania ofertowego z dnia 25.10.2016 roku na wykonanie zadania: „Dostawa oleju opałowego wraz z transportem na sezon grzewczy 2016/2017.”zawiadamiam, że za najkorzystniejszą została uznana oferta PRZEDSIĘBIORSTWA HANDLOWO – USŁUGOWEGO „MARES” Sp. z o. o. 87-800 Włocławek ul. Zielna 47, które zaoferowało cenę 2,60 zł brutto za 1 litr oleju opałowego wraz z transportem.

U Z A S A D N I E N I E :
I. W prowadzonym postępowaniu wpłynęły dwie oferty od firm: -TRANS- KOL PALIWA sp. z.o.o. ul. Toruńska 186, 62-600 Koło, BAZA PALIW-PITRKÓW KUJAWSKI ul. Dworcowa 39, 88-230 Piotrków Kujawski. -PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE „MARES” Sp. z o.o. 87-800 Włocławek, ul. Zielna 47.

II. Podczas indywidualnej oceny ofert w kryterium „cena „: -oferta firmy PRZEDSIĘBIORSTWA HANDLOWO- USŁUGOWEGO „MARES” Sp. z o. o. 87- 800 Włocławek, ul. Zielna 47 otrzymała 100 pkt. -oferta firmy TRANS-KOL PALIWA sp. z o o. ul. Toruńska 186, 62-600 Koło, BAZA PALIW PIOTRKÓW KUJAWSKI ul. Dworcowa 39, 88-230 Piotrków Kujawski otrzymała 95,94pkt.

Z uwagi na uzyskanie maksymalnej ilości punktów jako wykonawcę zadania wybrano ofertę firmy: PRZEDSIĘBIORSTWA HANDLOWO-USŁUGOWEGO „MARES” Sp. z o.o. 87-800 Włocławek, ul. Zielna 47.

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Boniewo Marek Klimkiewicz (25 października 2016)
Opublikował: Zdzisława Bywalska (25 października 2016, 09:31:46)

Ostatnia zmiana: Zdzisława Bywalska (7 listopada 2016, 12:08:50)
Zmieniono: wynik postępowania

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 776