Dostawa kamienia z rozłożeniem na terenie dróg gminnych

Boniewo  , dnia 25.10.2016 roku


ZAPYTANIE OFERTOWE
dla postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro.


Gmina Boniewo/Zamawiający/   zaprasza do złożenia oferty na: „Dostawę  kamienia „ z rozłożeniem na terenie dróg gminnych .
   w tym:
I. Drogi Gminne wskazane przez Zamawiającego na terenie gminy Boniewo  w zakresie :
-      Długość dróg szacunkowo  5 km szerokość jezdni 3,70  metrów
-      Konstrukcja jezdni  /  dostawa i rozłożenie kamienia frakcja fi 0-31,5  na grubości minimum 5 cm po zawałowaniu  /
-      Zawałowanie rozłożonego kamienia ,
-     droga po rozłożeniu kamienia winna być dostosowana do przejazdu i korzystania przez użytkowników .
II.  TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
II.1 Postępowanie prowadzone w trybie zapytania ofertowego na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r., poz. 2164z późn. zm.)
III. Osobą upoważnioną do kontaktów z Wykonawcami jest: Zdzisława Bywalska 54 2840181
IV.  ZAMAWIAJĄCY  Gmina Boniewo  Miejscowość: Boniewo  ul. Szkolna 28, 87-851 Boniewo  
V.  TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA  do 30 listopada  2016 roku  
VI. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY,
VII Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
VIII.  Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych
IX. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
X. Treść oferty musi odpowiadać treści zapytania ofertowego.
XI. Ofertę należy przygotować na załączonym formularzu cenowym stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.
XII Wykonawca musi uwzględnić wszystkie koszty niezbędne do realizacji zamówienia. Cena określona w ofercie będzie zawierać podatek VAT oraz wszystkie koszty jakie Wykonawca poniesie z tytułu  należytej realizacji zamówienia (w tym koszty m. in. Wykonania, transportu, załadunku, rozładunku, rozłożenia   oraz proponowane przez Wykonawcę rabaty i upusty).
Wszystkie wartości ceny powinny być liczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
XIII Cena nie będzie podlegała zmianom w okresie trwania umowy, poza wyjątkami określonymi w umowie.
XIV. Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą podpisze umowę na warunkach określonych przez zamawiającego .  
XV. MIEJSCE, SPOSÓB ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT
XVI.1 Ofertę należy złożyć Zamawiającemu, siedziba: Urząd Gminy  Boniewo ul. Szkolna 28 , 87-851 Boniewo/ sekretariat/ w sposób: za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail) na adres: bywalska@wp.pl  ,-  pocztą, kurierem , fax lub osobiście .
XVII. .2 Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 3  listopada  2016 roku do godz. 15:15 . Za termin złożenia oferty uważa się termin jej dotarcia do Zamawiającego.
XVIII  OCENA OFERT/ KRYTERIA  I WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
XIX.1. Wybór najkorzystniejszej oferty spośród ofert nie podlegających odrzuceniu zostanie przeprowadzony w oparciu o następujące kryteria: kryterium: Cena z 1 km – 100%    cena minimalna /cena badana  x 100% .
nie wykonanie zamówienia w deklarowanym terminie spowoduje naliczenie kar w wysokości 0,5 % za każdy dzień zwłoki w stosunku do podanej ceny netto.
XX.2 Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta zawierająca najwyższą ilość punktów  
XX.3. W przypadku gdy wartość oferty z najniższą ceną przekracza kwotę środków przeznaczonych na realizację zamówienia, dopuszcza się możliwość dalszych negocjacji z Wykonawcą, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą, lub rezygnację z części lub całości zamówienia, chyba że Zamawiający będzie wstanie zwiększyć kwotę jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia do kwoty oferty z najniższą ceną.
XXI. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA.
XXI.1. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania umowy z należytą starannością
XXI.2. W przypadku stwierdzenia rażących naruszeń umowy Zamawiający może odstąpić od umowy .
XXI.3.Wykonawca ponosi odpowiedzialność za działania osób , którym powierzył wykonanie zamówienia.
XXI.4 Podstawą do rozliczenia wykonanych robót  w niniejszym postępowaniu jest ilość rzeczywiście wykonanych metrów bieżących dróg . Wykonawca nie będzie upoważniony do żądania za wykonanie zamówienia wynagrodzenia przekraczającego wartość zawartą w ofercie i umowie.
XXI.5 Należność za wykonane roboty zostanie wypłacona w terminie 30 dni na podstawie prawidłowo doręczonej faktury do zamawiającego , zgodnie z dokonanym protokołem odbioru  końcowego zadania.
XXI.6 Wykonawca zobowiązuje się do podpisania umowy  w terminie i na warunkach określonych przez Zamawiającego .
XXI.7 FORMALNOŚCI JAKIE ZOSTANĄ DOPEŁNIONE PRZED PODPISANIEM UMOWY
XXI.8. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający jednocześnie zawiadomi Wykonawców, którzy złożyli oferty, o wyborze najkorzystniejszej oferty w formie jakiej wpłynęły oferty do Zamawiającego.

XXI.9. Jeżeli treść zapytania ofertowego została zamieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Boniewo www.bip.boniewo.pl informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty także zostanie zamieszczona na tej stronie.
XXI 10.  Zamawiający poinformuje Wykonawcę, którego oferta została wybrana, o terminie i miejscu zawarcia umowy.
XXI.11. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny.
  Formularz ofertowy pobierz (58kB) word

Boniewo, dnia 04.11.2016 rok
 
ZPiPF.D.6.2016
                               WYNIK PRZEPROWADZONEGO POSTĘPOWANIA
 
Dot. Dostawy  kamienia „ z rozłożeniem na terenie dróg gminnych .
 
W wyniku przeprowadzonego postępowania za najkorzystniejszą została uznana oferta Wykonawcy Mirosław Budziński Zakład Usług Budowlanych 87-880 Brześć Kujawski ul. Ciborowskiego 24   oferowana cena 32.152,20 PLN  brutto za 1 km drogi  , termin realizacji do 30 listopada  2016 roku .


Złożone oferty :
1.Wojciech Wacławski  Firma Transportowo-Handlowa WOTEX  Micin 12, 99-314 Krzyżanów ilość uzyskanych punktów w kryterium cena i razem 76,88 pkt  .
2. Zakład  Usług Drogowych Marek Smorczyński  Olsza 3, 88-300 Mogilno ilość uzyskanych punktów w kryterium cena  i razem 95,47  pkt.
3. Handel i Usługi Transportowe  TRANSDRÓG Andrzej Cendlewski Kolczyn 3, 09-213 Gazdowo ilość uzyskanych punktów w kryterium cena  i razem 87,42  pkt.
4. Zakład Usług Budowlanych Mirosław Budziński 87-880 Brześć Kujawski ul. Ciborowski 24 ilość uzyskanych punktów w kryterium cena i razem 100   pkt
5. Dariusz Grześkowiak INOPLANT sp. z o.o. sp.k.Sójkowo 9, 88-100 Inowrocław  ilość uzyskanych punktów w kryterium cena i razem 90,89  pkt .
6. Transport Handel-Usługi Krzysztof Wasielewski Czołpin 12, 88-210 Dobre ilość uzyskanych punktów w kryterium cena i razem 89,52 pkt.

dziękujemy za złożone oferty .
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Boniewo Marek Klimkiewicz (25 października 2016)
Opublikował: Zdzisława Bywalska (25 października 2016, 09:09:47)

Ostatnia zmiana: Zdzisława Bywalska (4 listopada 2016, 13:41:14)
Zmieniono: wynik postępowania

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 663