Plan Gospodarki Niskoemisyjnej


 
Boniewo, dnia 25.09.2015 rok
 
ZPiPF-PE-1/2015 
 
 
 
Gmina Boniewo zwraca się z zapytaniem o podanie ceny wykonania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej  dla Gminy Boniewo    na lata 2014-2020 .
 
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej stanowi :
a/ opracowanie Planu gospodarki emisyjnej ,
 
b/ Opracowanie bazy danych zawierającej informacje pozwalające na ocenę gospodarki energią w gminie i jej poszczególnych sektorach i obiektach , na podstawie inwentaryzacji emisji gazów cieplarnianych. Ankietyzacja budynków  odbędzie się w formie spisu z natury.
 
c/ szkolenie pracowników gminy oraz pomoc techniczna ,
 
d/ Przeprowadzenie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Boniewo,  w tym sporządzenie Prognozy oddziaływania na środowisko dla przygotowania Planu Gospodarki emisyjnej.
 
2. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za dane zawarte w dokumencie oraz zgodność z obowiązującymi przepisami w tym zakresie .
 
3. opis kryteriów : Kryterium wyboru  oferty będzie w 100% cena . Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najniższą ceną. Badana wg wzoru
 PC=Cmin : Cbad x 100 pkt.
 
4. Podając cenę należy podać cenę netto oraz brutto.
 
5. Okres związania z  ofertą min. do 31 grudnia 2015 roku .
 
6. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia planu  w czterech egzemplarzach wersji papierowej oraz wersji elektronicznej  .
 
 
Ofertę należy złożyć w tut. Urzędzie na  adres: Gmina Boniewo ul. Szkolna 28, 87-851 Boniewo do  9 października 2015 włącznie.
 

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Boniewo Marek Klimkiewicz (25 września 2015)
Opublikował: Zdzisława Bywalska (25 września 2015, 13:29:21)

Ostatnia zmiana: Zdzisława Bywalska (30 listopada 2016, 11:00:20)
Zmieniono: wydruk

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1385