„Program aktywności społeczno zawodowej w gminie Boniewo”


 
                                                                        Boniewo, 23.05.2011r.
 
             
                                                                            
              
                                           
Zapytanie ofertowe dla zamówienia o wartości nieprzekraczającej wyrażonej   w złotych równowartości kwoty 14.000 EURO,
zgodnie z art.4 pkt.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst ujednolicony: Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, Nr 161, poz. 1078 i Nr 182, poz. 1228 oraz z 2011 r. Nr 5, poz. 13 i Nr 28, poz 143)
do projektu pt. „Program aktywności społeczno zawodowej w gminie Boniewo
 
współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Program Operacyjnego Kapitał Ludzki,
Priorytet VII Promocja Aktywnej Integracji,
Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji,
Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.
 
 
Zamawiający:
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Boniewie
ul. Szkolna 28
87 – 851 Boniewo
woj. kujawsko – pomorskie
 
NIP: 8882612493
Tel.: (054) 284 01 81
Faks: (054) 284 01 81
e-mail: gops.boratynska@wp.pl
 
Przedmiot zamówienia:
Realizacja usługi polegającej na przeprowadzeniu niżej wymienionych szkoleń:
- trening kompetencji społecznych dla 7 osób (kontrakty socjalne);
- warsztaty motywacyjne dla 7 osób (kontrakty socjalne)
- kursy/szkolenia zawodowe dla 7 osób (kontrakty socjalne), w tym: kurs gastronomiczny dla 3 osób, kurs opiekun osób starszych dla 1 osoby, kurs sprzedawca dla 1 osoby, kurs „Brukarz” dla 1 osoby, kurs „Prawo jazdy kat. C” lub operator CNC dla 1 osoby;
- „Szkoła dla rodzica – warsztaty umiejętności wychowawczych” dla 8 osób (Program Aktywności Lokalnej);
- trening kompetencji społecznych dla 10 osób (Program Aktywności Lokalnej);
- warsztaty z doradcą zawodowym dla 10 osób (Program Aktywności Lokalnej);
 - warsztaty rękodzieła artystycznego - wyroby ze sztucznej biżuterii dla 8 osób (Program Aktywności Lokalnej);
 
W ofercie należy uwzględnić:
- badania lekarskie uprawniające do uczestniczenia w kursie (jeśli jest wymagane);
- materiały szkoleniowe oznakowane zgodnie z aktualnymi wytycznymi dotyczącymi oznaczenia projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki;
- wyżywienie oraz zwrot kosztów dojazdów do miejsca, gdzie będą odbywały się zajęcia;
- oznakowanie sal wykładowych zgodnie z aktualnymi wytycznymi dotyczącymi oznaczania projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki;
- wydanie zaświadczenia o ukończeniu szkolenia i zdobytych kwalifikacjach;
- prowadzenie wymaganej dokumentacji zajęć (m.in. listy obecności, protokoły odbioru wyżywienia, materiałów szkoleniowych, dziennik zajęć, ankiety ewaluacyjne i in.) oznakowanej zgodnie z aktualnymi wytycznymi dotyczącymi oznaczania projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki;
- przeprowadzania zajęć w dostosowanych pomieszczeniach oraz wyposażonych w sprzęt i pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji przedmiotu umowy, spełniających bezpieczne i higieniczne warunki pracy i nauki.


Adresaci realizowanych usług:
Łącznie 17 osób – klientów pomocy społecznej, bezrobotnych,  borykających się z bezradnością w sprawach opiekuńczo - zawodowych, w tym: 7 osób – uczestnicy w kontraktów socjalnych  i 10 osób – uczestnicy Programu Aktywności Lokalnej w ramach projektu systemowego pt. „Program aktywności społeczno – zawodowej w gminie Boniewo” realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Boniewie.
 
Cel składania ofert:
Oferty będą stanowić podstawę do ustalenia wartości zamówienia i wybrania oferty najkorzystniejszej pod względem wymienionych niżej kryteriów.
 
Termin realizacji zajęć:
Terminy rozpoczęcia: zajęć czerwiec 2011r.
Termin zakończenia: zajęć grudzień 2011r.
 
Sposób przygotowania oferty:
Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć ofertę zawierającą opis przedmiotu zamówienia, ilość godzin poszczególnych zajęć, program zajęć oraz cenę poszczególnych zajęć. Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do składania zobowiązania.
 
Kryterium wyboru oferty:
- ilość godzin;
- cena;
- miejsce realizacji;
- doświadczenie.
 
Miejsce i termin  złożenia oferty:
Oferty można składać osobiście w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Boniewie, ul. Szkolna 28, w godz. 7.15 – 15.15, pocztą na adres j.w., faksem na nr 054 284 01 81 w terminie 7 dni od otrzymania niniejszego zapytania ofertowego. O wynikach zapytania ofertowego składający zostaną poinformowani pocztą tradycyjną lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 
Zapytania o przedmiot zamówienia:
Wszelkich informacji na temat zamówienia udziela Katarzyna Zasadzińska, tel. 054 284 01 81, email: kasiazasadzińska@op.pl
 
Zamawiający informuje, że nie przewiduje udzielenia zamówienia na części.Składane oferty winny obejmować pełen zakres przedmiotu zamówienia

metryczka


Wytworzył: Zofia Boratyńska (25 maja 2011)
Opublikował: Zdzisława Bywalska (25 maja 2011, 10:50:05)

Ostatnia zmiana: Zdzisława Bywalska (26 maja 2011, 11:14:39)
Zmieniono: wyjaśnienie dotyczące składanych ofert

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2358