Przebudowa odcinka napowietrznej linii energetycznej SN-15 kV GPZ Lubraniec – Osiecz


GMINY BONIEWO
 
Nr TIiRG 6733-2/2018                                                  Boniewo, dnia  9 sierpnia   2018 r.
 
 
 
OBWIESZCZENIE

 
 
Zgodnie z  art. 53 ust. 1 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  (Dz.U.2017, poz. 1073 t.j. ze zm.), art. 61 § 4, art. 10 § 1, art. 49 Ustawy  z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania  administracyjnego (Dz.U.2017 poz. 1257 tj.),
z a w i a d a m i am, że na wniosek ENERGA OPERATOR S.A. z siedzibą w Gdańsku ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk Oddział w Toruniu, ul. Gen. Bema 128, 87-100 Toruń reprezentowany przez pełnomocnika Energa Invest sp. z o.o.  sp. z o.o. al. Grunwaldzka 472,  80-309 Gdańsk, została wydana  decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego       nr TIiRG 6733-2/2018 z dnia 9.08.2018 r.   dla inwestycji
 
Budowa odcinka linii napowietrznej-kablowej SN-15 kV wraz ze słupami  końcowo -kablowymi - w ramach zadania inwestycyjnego  pn. „Przebudowa odcinka napowietrznej linii energetycznej SN-15 kV GPZ Lubraniec – Osiecz pomiędzy słupami  nr 63-68 w miejscowościach Arciszewo, Lubomin Rządowy gm. Boniewo dla poniższych działek :
 
- Grójec                      :  94/2, 93, 91, 5 30/2, 36
- Lubomin Rządowy      :    124, 126/2, 126/1125,
- Arciszewo                   :     1, 168, 3, 2,4.
 
Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń   w Urzędzie Gminy Boniewo, a także na stronie internetowej – www.boniewo.pl  oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Boniewo.
 
 
 
Wójt Gminy Boniewo
Marek Klimkiewicz
 
 

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Marek Klimkiewicz (9 sierpnia 2018)
Opublikował: Zdzisława Bywalska (13 sierpnia 2018, 09:17:05)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1712