Budowa odcinka linii napowietrznej-kablowej SN-15 kV


WÓJT GMINY BONIEWO
 
Nr TIiRG 6733-3/2018                                                         Boniewo, dnia  19 lipca  2018 r.
 
 
 
OBWIESZCZENIE
o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie
wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
 
 
 
          Zgodnie z  art. 53 ust. 1 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  (Dz.U.2017, poz. 1073 t.j. ze zm.), art. 61 § 4, art. 10 § 1, art. 49 Ustawy  z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania  administracyjnego (Dz.U.2017 poz. 1257 tj.),
z a w i a d a m i am, że na wniosek ENERGA OPERATOR S.A. z siedzibą w Gdańsku ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk Oddział w Toruniu, ul. Gen. Bema 128, 87-100 Toruń reprezentowany przez pełnomocnika Energa Invest sp. z o.o.  sp. z o.o. al. Grunwaldzka 472,  80-309 Gdańsk, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego  dla inwestycji
 
Budowa odcinka linii napowietrznej-kablowej SN-15 kV -w ramach zadania inwestycyjnego  pn. „Przebudowa odcinka napowietrznej linii energetycznej SN-15 kV GPZ Lubraniec – Boniewo odgałęzienie Sułkówek 1 w miejscowości Sułkówek  i Grójec gm. Boniewo” dla  poniższych działek :
 
- Sułkówek                     :    155, 140, 124, 123,111,
- Grójec                          :    71, 72/3, 77, 79.
 
         Strony postępowania mogą zapoznać się z aktami w powyższej sprawie  w Urzędzie Gminy Boniewie  w pokoju nr 4, codziennie w godzinach  od 7:15 do 15:15.
     
        Zgodnie z art. 49  Kodeksu postępowania administracyjne, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne ogłoszenie.
 
        Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń     w Urzędzie Gminy Boniewo, a także na stronie internetowej – www.boniewo..pl  oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Boniewo.
 
 
 
                                                                                 Wójt Gminy Boniewo
                                                                                 Marek Klimkiewicz
 
 

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Boniewo Marek Klimkiewicz (19 lipca 2018)
Opublikował: Zdzisława Bywalska (19 lipca 2018, 15:25:10)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1109