montaż obudowy studziennej na ujęciu wód podziemnych do deszczowania upraw polowych na działce nr 43 obręb Otmianowo


Nr TIiRG 6220 -2/2018                                             Boniewo, dnia 11 lipca 2018 r.
 
 
 
 
OBWIESZCZENIE
o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
 
 
      Gmina Boniewo, działając na podstawie:
 
-    art. 75 ust. 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o  środowisku i  jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach
oddziaływania  na  środowisko  /Dz.U. 2017 poz. 1405  ze zm./, zwanej dalej w skrócie uouioś,
-    art. 38 i 85 ust. 3 uoioś, zawiadamiam społeczeństwo,
 
że w dniu 11 lipca 2018 r, została wydana decyzja o środowiskowych  uwarunkowaniach Nr TIiRG 6220-2/2018 dla przedsięwzięcia  polegającego na wykonaniu otworu studziennego
nr 1  wraz z urządzeniami służącymi do poboru wody, montażem obudowy studziennej na ujęciu wód podziemnych do deszczowania upraw polowych na działce nr 43 obręb Otmianowo  gmina Boniewo.
       
       Doręczenie decyzji stronom uważa się za dokonane po upływie 14 dni od zakończenia      14-dniowego terminu podania treści  obwieszczenia do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Boniewo oraz wywieszenie tego obwieszczenia na tablicy ogłoszeń   w Urzędzie Gminy Boniewo.
     
       Obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy      w Boniewie, a także w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Boniewo na stronie internetowej – www.bip.boniewo.pl
       
       Treść ww. decyzji oraz dokumentacja sprawy udostępniona jest społeczeństwu zgodnie  z zasadami zawartymi w dziale II uouioś, pt. Udostępnienie informacji o środowisku i jego ochronie.
        
       Strony postępowania mogą zapoznać się z treścią decyzji w siedzibie Urzędu Gminy  w Boniewie , ul. Szkolna 28, 87-851 Boniewo, numer pokoju 4  w godzinach   715 – 15 15
 
 
                                                                                                                                                                      Wójt Gminy Boniewo
                                                                                                             
                                                                                                   Marek Klimkiewicz
                                                                            
          
 

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Boniewo Marek Klimkiewicz (11 lipca 2018)
Opublikował: Zdzisława Bywalska (17 lipca 2018, 10:46:30)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 837