przebudowa sieci energetycznej kablowej nN 0,4 kV zabudowanie trzech szafek pomiarowych – 2x P2-Rs/LZV/LZR/F, 1 x P1-Rs/LZV/F w celu zasilenia działek 48/16, 48/17 oraz 48/22”


WÓJT GMINY BONIEWO
 
Nr TIiRG 6733-1/2018                                                       Boniewo, dnia 2 lipca 2018 r.
 
 
 
OBWIESZCZENIE
o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie
wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
 
 
 
          Zgodnie z  art. 53 ust. 1 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  (Dz.U.2017, poz. 1073 t.j. ze zm.), art. 61 § 4, art. 10 § 1, art. 49 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania  administracyjnego (Dz.U.2017 poz. 1257 tj.),
z a w i a d a m i am, że na wniosek ENERGA OPERATOR SA Oddział Toruń  Rejon Dystrybucji Radziejów ul. Brzeska 19 , 88-200 Radziejów  w imieniu której  działa pełnomocnik Sławomir Zajączkowski , została wydana  decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego  dla inwestycji
 
 pn. „ przebudowa sieci energetycznej kablowej nN 0,4 kV zabudowanie trzech szafek pomiarowych – 2x P2-Rs/LZV/LZR/F, 1 x P1-Rs/LZV/F w celu zasilenia działek 48/16, 48/17 oraz 48/22”
 
         Strony postępowania mogą zapoznać się z treścią decyzji   w Urzędzie Gminy Boniewie    w pokoju nr 4, codziennie w godzinach  od 7:15 do 15:15.
     
        Zgodnie z art. 49  Kodeksu postępowania administracyjne, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne ogłoszenie.
 
        Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń      w Urzędzie Gminy Boniewo, a także na stronie internetowej – www.boniewo.pl  oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Boniewo.
 
 
 
                                                                                 Wójt Gminy Boniewo
                                                                                 Marek Klimkiewicz
 
 

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Boniewo Marek Klimkiewicz (2 lipca 2018)
Opublikował: Zdzisława Bywalska (6 lipca 2018, 21:25:29)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 904