OBWIESZCZENIE o wydaniu postanowienia o odstąpieniu od przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz o zakończeniu zebrania wszystkich dowodów i materiałów w sprawie


Nr TIiRG 6220-2/2018                                                    Boniewo, dnia  20 czerwca 2018 r.
 
 
OBWIESZCZENIE
o wydaniu  postanowienia  o odstąpieniu od przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz o zakończeniu zebrania wszystkich dowodów i materiałów w sprawie.
 
       Gmina Boniewo, działając na podstawie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2017 r, poz. 1257 ze zm.) oraz art. 63 ust. 2  ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko  (Dz.U. z 2017 r. poz. 1405 ze zm.),
 
zawiadamiam strony
 
o wydaniu postanowienia, o odstąpieniu od przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz o zakończeniu zbierania wszystkich dowodów i materiałów  w sprawie, na wniosek  z dnia 20 marca 2018 r. uzupełnionym dnia 27 kwietnia 2018 r. /data wpływu 30.04.2018 r./,  w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: „ wykonanie otworu studziennego nr 1 wraz z urządzeniami służącymi do poboru wody, montażem obudowy studziennej na ujęciu wód podziemnych do deszczowania upraw rolnych na działce nr 43 obręb Otmianowo gmina Boniewo”.
         Decyzja kończąca przedmiotowe postępowanie zostanie wydana nie wcześniej niż po upływie 7 dni od zakończenia 14 -dniowego terminu podania treści obwieszczenia do publicznej wiadomości w Biletynie Informacji Publicznej i  tablicy ogłoszeń  Urzędu Gminy w Boniewie,
        Strony postępowania mogą zapoznać się z całością zebranych przez organ dowodów        i materiałów w siedzibie Urzędu  Gminy Boniewo, ul. Szkolna 28, 87-851 Boniewo, numer pokoju 4, w godz 7:15 -15:15.
        Obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości na tablicach ogłoszeń  w  Urzędzie Gminy Boniewo, a także w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej – www.bip.boniewo.pl
         Wskazuję dzień publicznego ogłoszenia 20 czerwca 2018 r.
 
 
 
                                                                                            Wójt Gminy Boniewo
                                                                                            Marek Klimkiewicz
 
 

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Boniewo Marek Klimkiewicz (20 czerwca 2018)
Opublikował: Zdzisława Bywalska (20 czerwca 2018, 18:19:15)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 702