zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych


Boniewo, dnia  4 kwietnia 2017 r.
 
 
DECYZJA  Nr TIiRG 7031-1/2017
 
Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt. 2  i ust. 6,  art. 9 ust. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r.  o utrzymaniu czystości i porządku w gminach /Dz.U.z 2016 r. poz. 250  t.j./,  po rozpatrzeniu wniosku  WC SERWIS Sp. z o.o. Spółka Komandytowa ul. Szybowa 2, 41-808 Zabrze, złożonego  dnia 6 marca  2017 r. ,
orzekam co następuje :
 
1. Udzielam zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników
bezodpływowych  i transportu nieczystości ciekłych  WC SERWIS  Sp. z o.o. Spółka  
Komandytowa ul. Szybowa 2, 41-808 Zabrze, zwanej dalej Przedsiębiorca.
 
2. Ustalam przedmiot i obszar działalności objętej zezwoleniem :
 
Obszarem prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie opróżniania zbiorników
bezodpływowych   i transportu nieczystości ciekłych jest teren Gminy Boniewo. Przedmiotem działalności objętej zezwoleniem są nieczystości ciekłe i transport ich  do stacji   zlewnej.
 
3. Termin podjęcia działalności ustalam na  dzień, w którym niniejsza decyzja stanie się ostateczna.
 
4. Określam wymagania w zakresie jakości usług objętych zezwoleniem:
 
a/   Usługę należy wykonywać z zachowaniem najwyższych standardów technicznych                             
w  szczególności nie powodując zanieczyszczenia środowiska, bez zagrożenia dla zdrowia
ludzkiego oraz bez stosowania procesów, lub metod które mogą być szkodliwe dla
środowiska  z  poszanowaniem interesów osób trzecich.
b/  Opróżnianie zbiorników bezodpływowych powinno odbywać się  z częstotliwością
zapobiegającą wypływaniu nieczystości ciekłych ze zbiornika w wyniku przepełnienia lub
niewłaściwego opróżnienia, a tym samym  zanieczyszczeniu powierzchni ziemi i wód 
gruntowych.
c/    Miejscem unieszkodliwiania nieczystości ciekłych z terenu Gminy Boniewo będzie
stacja  zlewna  zlokalizowana  we Włocławku przy ul. Toruńskiej 146.
d/   Świadczenie usług odbywać się będzie przy użyciu poniższego sprzętu i  urządzeń
dopuszczonych  do stosowania i posiadającego stosowne opinie Państwowego Zakładu    
Higieny Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej  oraz pojazdów spełniających wymagania 
techniczne określone w   przepisach regulujących  warunki techniczne pojazdów :
●samochód ciężarowy asenizacyjny IVECO o numerze rejestracyjnym SZ 5503 G rok
produkcji 2016,
●samochód ciężarowy asenizacyjny MERCEDES   o numerze rejestracyjnym  SZ1792A
●samochód ciężarowy asenizacyjny  Volvo o numerze rejestracyjnym SZ6587G, rok
produkcji 2000,
●samochód ciężarowy asenizacyjny Volkswagen  o numerze rejestracyjnym  SZ 5826F, rok
produkcji 2006, 
●samochód ciężarowy asenizacyjny IVECO o numerze ewidencyjnym SZ9011E,                             
rok produkcji 2011.
●środki transportu zostaną oznakowane w sposób umożliwiający  identyfikację firmy.    
 
5.  Określam zabiegi z zakresu ochrony środowiska i ochrony sanitarnej planowane
po   zakończeniu działalności.
 
a/ usunąć wszystkie zanieczyszczenia znajdujące się na terenie nieruchomości, na której  
prowadzona  będzie działalność,
b/ przeprowadzić dezynsekcję i dezynfekcję pojazdu oraz pomieszczeń służących działalności.
 
6. Określam wymagania szczególne wynikające z odrębnych przepisów, w tym wymagania
dotyczące standardu sanitarnego wykonywania usług , ochrony środowiska i obowiązku
prowadzenia odpowiedniej dokumentacji działalności objętej zezwoleniem.
 
a)  Przedsiębiorca obowiązany jest przestrzegać przepisów ustaw : prawo ochrony środowiska,
o odpadach, o utrzymaniu  porządku i czystości w gminach oraz przepisów sanitarnych.
b) Świadczenie usług  odbioru nieczystości odbywać się będzie wyłącznie na podstawie umowy i na
warunkach w niej określonych , zawartej z właścicielem  (zarządcą, użytkownikiem)
nieruchomości.
c) Przedsiębiorca obowiązany jest do sporządzania i dostarczania  kwartalnych sprawozdań
Wójtowi Gminy Boniewo. Sprawozdanie należy przekazywać  w terminie do końca miesiąca
  następującego po kwartale którego dotyczy.
Sprawozdanie winno zawierać :
●  Informację o liczbie właścicieli  i ilości  nieczystości ciekłych odebranych z terenu Gminy
Boniewo,
●  Informację o ilości  nieczystości ciekłych  przekazanych do stacji  zlewnej ;   Miejskiego  
Przedsiębiorstwa  Wodociągów i Kanalizacji Spółki z o.o z siedzibą  we   Włocławku, ul. Toruńska 146.
Sprawozdania powinny spełniać wymagania określone w art. 90 ust. 4 ustawy z 13 września
1996 r. O utrzymaniu  czystości i porządku w gminach.
d/ Przedsiębiorca zobowiązany jest do zgłoszenia wszelkich zmian danych
określonych w zezwoleniu  Wójtowi Gminy Boniewo.
 
Zezwolenie wydaje się na  czas oznaczony, nie dłuższy niż 10 lat.
Uzasadnienie
 
W dniu 6 marca 2017 r. WC SERWIS Sp. z o.o. Spółka Komandytowa   ul. Szybowa 2,         41-808 Zabrze wystąpiło z wnioskiem o wydanie zezwolenia opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Boniewo.
Po sprawdzeniu faktów podanych we wniosku o udzielenie zezwolenia oraz po rozpoznaniu załączonych do wniosku dokumentów,  orzeczono zgodnie z wnioskiem.
Pouczenie
 
Od niniejszej decyzji służby stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego  we Włocławku za pośrednictwem Wójta Gminy Boniewo w terminie 14 dni od daty doręczenia niniejszej decyzji.
 
 


 

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Boniewo Marek Klimkiewicz (4 kwietnia 2017)
Opublikował: Zdzisława Bywalska (6 kwietnia 2017, 08:26:17)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 604