Informacja - utrzymaniu czystości i porządku w gminach


Szanowni Państwo
 
      
         Informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach /Dz.U.2016 r. poz. 250/, obowiązkiem właścicieli nieruchomości jest utrzymanie czystości i porządku poprzez :
 ●  gromadzenie nieczystości ciekłych w zbiornikach  bezodpływowych
     /szambach/ i przydomowych oczyszczalniach ścieków,
 ●  pozbywanie się zebranych na terenie nieruchomości nieczystości ciekłych w
     sposób zgodny z przepisami  ustawy,
 ●  udokumentowanie w formie umowy korzystania z usług wykonywanych
     przez gminną jednostkę organizacyjną lub  przedsiębiorcę posiadającego
     zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników
     oraz transportu  nieczystości ciekłych,
 ●  uiszczania opłat za opróżnianie zbiorników  bezodpływowych i
     przydomowych oczyszczalni ścieków.
 
       Ustawa z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach /Dz.U.2016 r. poz. 250/, określa  również zadania dla gminy polegające na obowiązku
●  prowadzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych  /szamb/ i  przydomowych oczyszczalni ścieków w celu   kontroli częstotliwości ich opróżniania,
●  prowadzenia kontroli umów i dowodów uiszczania opłat za korzystania z
    usług w zakresie opróżniania zbiorników  bezodpływowych, przydomowych oczyszczalni  ścieków i transportu nieczystości ciekłych.
 
      Wobec powyższego Gmina Boniewo  zobowiązuje właścicieli nieruchomości   do zgłaszania zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków.
 
Zgłoszenia należy dokonać według  załączonego  druku w terminie do dnia 31.12.2016 roku w pokoju nr 4 w budynku Urzędu Gminy w Boniewie.
 
 
Wójt Gminy Boniewo
                                                                                          Marek Klimkiewicz
 

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Boniewo Marek Klimkiewicz (17 listopada 2016)
Opublikował: Zdzisława Bywalska (17 listopada 2016, 15:06:57)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 713