OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Boniewo w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko do projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego


  OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Boniewo
w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko
do projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
 
                Na podstawie art. 3 ust. 1, art. 21 ust.1, art. 30, art. 39 ust. 1, art. 40 w związku z art. 46 pkt 1, art. 50, art. 54 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199 poz. 1277 ze zm.) informuję o przeprowadzaniu procedury sporządzania strategicznej oceny oddziaływania na środowisko do projektu:
Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego działki nr ewidencyjny 62/11, 62/6, cz. 62/10, 60/2 położone w miejscowości Łączewna gmina Boniewo powiat włocławski - Uchwała Nr XII/57/07 z dnia 23 listopada 2007 r. wraz ze zmianą – uchwała nr XVII/88/08 Rady Gminy Boniewo z dnia 20 maja 2008 r. wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.
Z dokumentacją sprawy można zapoznać się siedzibie Urzędu Gminy Boniewo – adres: 87 – 851 Boniewo, ul. Szkolna 21, pokój nr 4 w godzinach, tj. 10.00 – 14.00.
         Zainteresowani mogą wnosić uwagi i wnioski do wyżej wymienionych dokumentów w terminie do dnia 17 listopada  2011 r. w formie: pisemnej na adres Urzędu lub ustnie do protokołu oraz za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres:e mail: anna.grunt@interia.pl
         Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres Wnioskodawcy oraz przedmiot wniosku.
         Zgodnie z art. 41 w/w ustawy uwagi lub wnioski złożone po upływie wyznaczonego terminu będą pozostawione bez rozpatrzenia.
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy.

Wójt Gminy
Marek Klimkiewicz
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Marek Klimkiewicz (14 października 2011)
Opublikował: Zdzisława Bywalska (14 października 2011, 14:48:18)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2371